مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (18), شماره (69), سال (2007-6) , صفحات (41-50)

عنوان : ( بررسی استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران )

نویسندگان: سیدعلیرضا سعادت علیجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به افزایش انتشار مطالب علمی به صورت الکترونیکی در وب میزان بهره گیری کتابدارن از این منابع در توین مقالات علمی مورد بررسی قرار گرفته است که نشان دهنده رو به افزایش بودن این روند بین سالهای 1377 تا 1383 می باشد. تنها در سال 1383 این روند کاهش پیدا کرده است.

کلمات کلیدی

استناد؛ مقالات فارسی؛ کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ منابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061632,
author = {سعادت علیجانی, سیدعلیرضا},
title = {بررسی استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2007},
volume = {18},
number = {69},
month = {June},
issn = {2252-0503},
pages = {41--50},
numpages = {9},
keywords = {استناد؛ مقالات فارسی؛ کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ منابع اینترنتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
%A سعادت علیجانی, سیدعلیرضا
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2007

[Download]