تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (38), شماره (38), سال (2014-6) , صفحات (6-9)

عنوان : ( فهرستگان نسخ خطی ایران )

نویسندگان: محمود صدیقی , محمود صدیقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به معرفی منبع 45 جلدی در خصوص نسخ خطی ایران می پردازد

کلمات کلیدی

فهرستگان نسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061633,
author = {صدیقی, محمود and محمود صدیقی},
title = {فهرستگان نسخ خطی ایران},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2014},
volume = {38},
number = {38},
month = {June},
issn = {1684-7989},
pages = {6--9},
numpages = {3},
keywords = {فهرستگان نسخ خطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فهرستگان نسخ خطی ایران
%A صدیقی, محمود
%A محمود صدیقی
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2014

[Download]