تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (39), شماره (39), سال (2015-3) , صفحات (9-15)

عنوان : ( معرفی مجموعه 22 جلدی طبقه بندی و شرح جامع مشاغل )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی منبع مرجع طرح طبقه بنی مشاغل

کلمات کلیدی

طبقه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061637,
author = {صدیقی, محمود},
title = {معرفی مجموعه 22 جلدی طبقه بندی و شرح جامع مشاغل},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2015},
volume = {39},
number = {39},
month = {March},
issn = {1684-7989},
pages = {9--15},
numpages = {6},
keywords = {طبقه بندی مشاغل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی مجموعه 22 جلدی طبقه بندی و شرح جامع مشاغل
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2015

[Download]