تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (30), شماره (30), سال (2009-7) , صفحات (7-8)

عنوان : ( تاریخ نگارش های عربی یا فهرست مشترک جهانی نسخه عربی )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی نسخ خطی جهانی

کلمات کلیدی

, نسخ خطی زبان عربی , نسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061661,
author = {صدیقی, محمود},
title = {تاریخ نگارش های عربی یا فهرست مشترک جهانی نسخه عربی},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2009},
volume = {30},
number = {30},
month = {July},
issn = {1684-7989},
pages = {7--8},
numpages = {1},
keywords = {نسخ خطی زبان عربی - نسخ خطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاریخ نگارش های عربی یا فهرست مشترک جهانی نسخه عربی
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2009

[Download]