تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (33), شماره (33), سال (2010-12) , صفحات (33-33)

عنوان : ( معرفی دانشنامه علم وفناوری مک گروهیل: The McGraw Hill Encyclopedia of science & technology. 10th ed. New York: McGraw Hill, C2007, 20v, )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی دانشنامه انگلیسی زبان مک گروهیل

کلمات کلیدی

دانشنامه علم و فناوری مک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061663,
author = {صدیقی, محمود},
title = {معرفی دانشنامه علم وفناوری مک گروهیل: The McGraw Hill Encyclopedia of science & technology. 10th ed. New York: McGraw Hill, C2007, 20v,},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2010},
volume = {33},
number = {33},
month = {December},
issn = {1684-7989},
pages = {33--33},
numpages = {0},
keywords = {دانشنامه علم و فناوری مک گرووهیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی دانشنامه علم وفناوری مک گروهیل: The McGraw Hill Encyclopedia of science & technology. 10th ed. New York: McGraw Hill, C2007, 20v,
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2010

[Download]