تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (25), شماره (25), سال (2007-11) , صفحات (2-4)

عنوان : ( مجموعه های نقدوبررسی ادبیات جهان (literary Criticism) :گنجینه های ادبی در مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی مجموعه نقد وبررسی ادبیات جهان

کلمات کلیدی

نقد وبررسی ادبیات ادبیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061664,
author = {صدیقی, محمود},
title = {مجموعه های نقدوبررسی ادبیات جهان (literary Criticism) :گنجینه های ادبی در مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2007},
volume = {25},
number = {25},
month = {November},
issn = {1684-7989},
pages = {2--4},
numpages = {2},
keywords = {نقد وبررسی ادبیات ادبیات جهان ادبیات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مجموعه های نقدوبررسی ادبیات جهان (literary Criticism) :گنجینه های ادبی در مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2007

[Download]