تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (24), شماره (24), سال (2006-11) , صفحات (9-12)

عنوان : ( دو مجموعه جهانی در زمینه شناخت اقوام:Encyclopedia of world cultures, David levinson, editor in chief Boston, Mass : G.J Hall, 1991 -1996. I O V )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی دو دانشنامه انگلیسی زبان در زمینه شناخت اقوام

کلمات کلیدی

مردم شناسی شناخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061673,
author = {صدیقی, محمود},
title = {دو مجموعه جهانی در زمینه شناخت اقوام:Encyclopedia of world cultures, David levinson, editor in chief Boston, Mass : G.J Hall, 1991 -1996. I O V},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2006},
volume = {24},
number = {24},
month = {November},
issn = {1684-7989},
pages = {9--12},
numpages = {3},
keywords = {مردم شناسی شناخت اقوام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دو مجموعه جهانی در زمینه شناخت اقوام:Encyclopedia of world cultures, David levinson, editor in chief Boston, Mass : G.J Hall, 1991 -1996. I O V
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2006

[Download]