تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (21), شماره (21), سال (2006-2) , صفحات (8-9)

عنوان : ( آشنایی با فرهنگ آثاریکی از منابع ارزشمند مرجع )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی منابع مرجع جهانی

کلمات کلیدی

, منابع مرجع ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061675,
author = {صدیقی, محمود},
title = {آشنایی با فرهنگ آثاریکی از منابع ارزشمند مرجع},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2006},
volume = {21},
number = {21},
month = {February},
issn = {1684-7989},
pages = {8--9},
numpages = {1},
keywords = {منابع مرجع - کتابشناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آشنایی با فرهنگ آثاریکی از منابع ارزشمند مرجع
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2006

[Download]