تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (22), شماره (22), سال (2006-3) , صفحات (4-6)

عنوان : ( معرفی یکی از دانشنامه های زیست شناسی: Encyclopedia of life science.- London, New York: Nature pub. Group, 2002 )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی دوره 24 جلدی دانشنامه زیست شناسی

کلمات کلیدی

زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061676,
author = {صدیقی, محمود},
title = {معرفی یکی از دانشنامه های زیست شناسی: Encyclopedia of life science.- London, New York: Nature pub. Group, 2002},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2006},
volume = {22},
number = {22},
month = {March},
issn = {1684-7989},
pages = {4--6},
numpages = {2},
keywords = {زیست شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی یکی از دانشنامه های زیست شناسی: Encyclopedia of life science.- London, New York: Nature pub. Group, 2002
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2006

[Download]