تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (23), شماره (23), سال (2007-2) , صفحات (6-7)

عنوان : ( دایره المعارف دین میرچاالیاده :The Encyclopedia of Religion )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی دایره المعارف دین 16 جلدی

کلمات کلیدی

دایره المعارف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061677,
author = {صدیقی, محمود},
title = {دایره المعارف دین میرچاالیاده :The Encyclopedia of Religion},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2007},
volume = {23},
number = {23},
month = {February},
issn = {1684-7989},
pages = {6--7},
numpages = {1},
keywords = {دایره المعارف دین الیاده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دایره المعارف دین میرچاالیاده :The Encyclopedia of Religion
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2007

[Download]