زن در توسعه و سیاست - پژوهش زنان, دوره (14), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (235-254)

عنوان : ( تیپ شناسی تطبیقی بزهدیدگی زنان افغانی و ایرانی سکن شهر مشهد )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , سید مهدی سیدزاده ثانی , سید مهدی سیدزاده ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تیپ شناسی تطبیقی بزهدیدگی زنان افغانی و ایرانی سکن شهر مشهد

کلمات کلیدی

, تیپ شناسی تطبیقی, بزهدیدگی, زنان افغانی , ایرانی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061873,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and سیدزاده ثانی, سید مهدی and سیدزاده ثانی, سید مهدی},
title = {تیپ شناسی تطبیقی بزهدیدگی زنان افغانی و ایرانی سکن شهر مشهد},
journal = {زن در توسعه و سیاست - پژوهش زنان},
year = {2016},
volume = {14},
number = {2},
month = {September},
issn = {****-0135},
pages = {235--254},
numpages = {19},
keywords = {تیپ شناسی تطبیقی، بزهدیدگی، زنان افغانی ، ایرانی ، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تیپ شناسی تطبیقی بزهدیدگی زنان افغانی و ایرانی سکن شهر مشهد
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A سیدزاده ثانی, سید مهدی
%A سیدزاده ثانی, سید مهدی
%J زن در توسعه و سیاست - پژوهش زنان
%@ ****-0135
%D 2016

[Download]