تاریخ و تمدن اسلامی, دوره (12), شماره (24), سال (2017-1) , صفحات (85-114)

عنوان : ( آب نماها در کوشک باغ های اندلس از الزهراء تا الحمراء )

نویسندگان: عفیفه خدنگی , عبدالرحیم قنوات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب در معماری میتواند علاوه بر رفع ضروتها و نیازها اهمیت تزیینی داشته باشد و به زیباسازی و تکمیل عناصر بنا کمک کند. در کوشک باغهای اندلس آب یکی از مهم ترین عناصر تزیینی بنا بوده است و دراشکالی چون حوض، فواره و نهر با طراحیهای بدیع و زیبا به کار گرفته میشده است. بررسی های به عمل آمده از سده چهارم تا نهم هجری/دهم تا پانزدهم میلادی نشان میدهد که در این منطقه سبک هایی خاص با موضوع طراحی آب به کار رفته که در عین کاربردی بودن اهمیت تزیینی و نمادین داشته است. این سبک ها از قرن چهارم/دهم در بناهای الزهراء بهکار گرفته شده و از آنجا به کاخهای الحمراء رفته است.درپژوهش حاضر علاوه بر معرفی این سبکها، نگاهی مقایسه ای به تغییرات و تحولات زیبایی شناسانه ای که در طول این دوره زمانی در طراحی این عناصر به وجود آمده، انداخته ایم. کوشک باغ هایی که در فاصله زمانی میان این دو مجموعه بنا احداث شدند، همچون واسطهای این دو دوره را به هم پیوند زده اند.

کلمات کلیدی

معماری اسلامی؛ باغ اسلامى؛ کوشک عبدالرحمن؛ الزهراء؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062074,
author = {خدنگی, عفیفه and قنوات, عبدالرحیم},
title = {آب نماها در کوشک باغ های اندلس از الزهراء تا الحمراء},
journal = {تاریخ و تمدن اسلامی},
year = {2017},
volume = {12},
number = {24},
month = {January},
issn = {1735-7071},
pages = {85--114},
numpages = {29},
keywords = {معماری اسلامی؛ باغ اسلامى؛ کوشک عبدالرحمن؛ الزهراء؛ الحمراء},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آب نماها در کوشک باغ های اندلس از الزهراء تا الحمراء
%A خدنگی, عفیفه
%A قنوات, عبدالرحیم
%J تاریخ و تمدن اسلامی
%@ 1735-7071
%D 2017

[Download]