مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران, دوره (5), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (575-592)

عنوان : ( بازسازی معنایی کنش مالیاتی به روش نظریة زمینه‌ای (مطالعة موردی: مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزودة شهر زنجان) )

نویسندگان: حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی , کمال اوجاقلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، تولید مفاهیم جدید دربارة کنش مالیاتی با تأکید بر مالیات بر ارزش افزوده و کشف شرایط زمینه‌ای و عوامل علی و مداخله‌گری است که بر این کنش اثر می‌گذارند. برای دستیابی به این هدف، از روش نظریة زمینه‌ای استفاده شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، با 51 مشارکت‌کننده مصاحبة عمیق صورت گرفت و پس از اشباع نظری، نمونه‌گیری متوقف شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد «نبود نهادینگی مالیات بر ارزش افزوده» مقولة هسته یا محوری این پژوهش است. موانع اجرای مالیات بر ارزش افزوده عبارت‌اند از: مقبولیت¬نداشتن قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت¬دادن آثار منفی به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و سوگیری منفی دربرابر آن، مشروعیت¬نداشتن نهاد مالیاتی، ناعادلانه¬پنداشتن رویة مالیاتی، ناکارآمدی سیستم کنترل اجتماعی و بی‌اعتمادی متقابل اجتماعی. همچنین تداوم توسعه‌نیافتگی، پیامد نبود نهادینگی مالیاتی است.

کلمات کلیدی

عتماد اجتماعی؛ عدالت؛ کنترل اجتماعی؛ مالیات؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062081,
author = {بهروان, حسین and نوغانی دخت بهمنی, محسن and کمال اوجاقلو},
title = {بازسازی معنایی کنش مالیاتی به روش نظریة زمینه‌ای (مطالعة موردی: مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزودة شهر زنجان)},
journal = {مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران},
year = {2017},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {2322-5254},
pages = {575--592},
numpages = {17},
keywords = {عتماد اجتماعی؛ عدالت؛ کنترل اجتماعی؛ مالیات؛ مشروعیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازسازی معنایی کنش مالیاتی به روش نظریة زمینه‌ای (مطالعة موردی: مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزودة شهر زنجان)
%A بهروان, حسین
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A کمال اوجاقلو
%J مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
%@ 2322-5254
%D 2017

[Download]