پژوهش نفت, دوره (5), شماره (90), سال (2017-1) , صفحات (161-173)

عنوان : ( بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازندهای مخزنی ایلام و سروک در میدان نفتی سعاد تآباد )

نویسندگان: رضا سرمدی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند ایام و سروک در گروه بنگستان به سن کرتاسه میانی)سنومانین– سانتونین( کیی از مخازن نفتی- گازی با اهمیت در حوضه زاگرس محسوب م یشوند. سازند ایام دارای رخسار ههای کربناته بوده و ما بین سازندهای سروک در پایین و گورپی در بالا قرار گرفته است. سازند سروک بعد از مخزن آسماری از نظر اهمیت جایگاه دوم را دارا می باشد. جهت بررسی محی طهای رسوبی، مدل رسوبی و خصوصیات مخزنی سازندهای مزبور، چهار مقطع تحت الارضی از این سازندها در چا ههای C، B ،A و D میدان نفتی سعادت آباد انتخاب و مورد مطالعات پتروگرافی)م کیروسکوپی( و پتروفیز کیی قرار گرفت. با توجه به مطالعات دقیق کمی وکیفی م کیروفاسی سها ونتایج حاصل از بررسی های کمی عناصر آلوکم، تخریبی و ارتوکم، دو محیط رسوبی برای سازند ا لایم)محی طهای شول و دریای باز( و سه محیط رسوبی برای سازند سروک )محی طهای لاگون، شول و دریای باز( شناسایی گردید. سازند ایام در محیط شول شامل دو رخساره ودر محیط دریای باز شامل پنج رخساره بوده و سازند سروک نیز دارای شانزده رخساره در محی طهای لاگون، شول و دریای باز م یباشد که حاکی از تش یکل این سازندها در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ کم شیب م یباشند. مقایسه فاسیس های شناسایی شده با نمودارهای چا هپیمایی )گاما، سونیک، نوترون و دنسیتی( نشا ندهنده تطبیق روند تغ ییرات آنها با یگدیگر می باشد.

کلمات کلیدی

, سازند ایلام, سازند سروک, محیط رسوبی, میکروفاسیس, نمودار چا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062122,
author = {رضا سرمدی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازندهای مخزنی ایلام و سروک در میدان نفتی سعاد تآباد},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2017},
volume = {5},
number = {90},
month = {January},
issn = {2345-2900},
pages = {161--173},
numpages = {12},
keywords = {سازند ایلام، سازند سروک، محیط رسوبی، میکروفاسیس، نمودار چا هپیمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازندهای مخزنی ایلام و سروک در میدان نفتی سعاد تآباد
%A رضا سرمدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2017

[Download]