مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. ارمغان کوثری مقدم , حسن صدرنیا , حسن عاقل , محمد بنایان اول , پیش بینی روزهای کاری برای عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت پاییزه, ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (2), سال (2016-10), صفحات (537-546)
 2. حمیدهُ السّادات عقیلی مقدم , باقر عمادی , فرشته حسینی , حسن صدرنیا , تولید فیلم خوراکی زیست تخریب ‌پذیر از صمغ کتیرا و تعیین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (5), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (119-130)
 3. سعید ملازهی , حسن صدرنیا , تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت سرخرطومی درخت خرما جهت مبارزه غیر شیمیایی, مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (47), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (93-101)
 4. حسن صدرنیا , اسماعیل یامپی , محمدحسین آق خانی , کنترل پس از برداشت کپک سبز در پرتقال ارقام یافا و خونی با استفاده از بی‏کربنات سدیم, علوم باغبانی ایران, دوره (46), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (487-495)
 5. اسماعیل سیدآبادی , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , پیش‌بینی لهیدگی داخلی طالبی با مدل غیرخطی المان محدود به‌کمک نرم‌افزار آباکوس, مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (46), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (47-55)
 6. علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر برخی پارامترهای کیفی (فیزیکی و مکانیکی) پرتقال رقم والنسیا, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2015-8), صفحات (181-190)
 7. ابوالفضل برومند , محمدحسین آق خانی , حسن صدرنیا , مقایسه نظام های بهره برداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا در دشت مغان, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (905-915)
 8. حسن صدرنیا , هادی منفرد , مهدی خجسته پور , مقایسه دو روش خشک کردن بر مصرف انرژی و پارامترهای کیفی شلغم رقم سر ارغوانی, ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (143-153)
 9. محمد سعادتی نیا , باقر عمادی , حسن صدرنیا , ارزیابی رسیدگی هندوانه با استفاده از تحلیل صوت حاصل از اعمال ضربه به آن, ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-10), صفحات (296-304)
 10. سعیده فیاضی , محمدحسین عباسپور فرد , عباس روحانی , حسن صدرنیا , سید امیرحسن منجمی , شناسایی و طبقه بندی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط مبتنی بر ویژگیهای شکلی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی بردار یادگیر چندی ساز, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2014-10), صفحات (211-218)
 11. سعیده فیاضی , محمدحسین عباسپور فرد , سید امیرحسن منجمی , حسن صدرنیا , عباس روحانی , شناسایی و تفکیک سه رقم برنج ایرانی در توده های مخلوط شده با استفاده از ویژگیهای بافتی و شبکه عصبی LVQ, مکانیزاسیون کشاورزی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (35-44)
 12. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی, ماشین های کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2013-12), صفحات (133-143)
 13. حمید حاج محمدی , حسن صدرنیا , محمدحسین عباسپور فرد , تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت شب پره هندی در محصول پسته, حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (18-25)
 14. حسن صدرنیا , باقر عمادی , تعیین و مقایسه حساسیت ارقام مختلف سیب (منطقه خراسان) به بارهای ضربه‌ای, مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (43), شماره (1), سال (2012-11), صفحات (9-17)
 15. حسن صدرنیا , باقر عمادی , علی رجبی پور , جوس دی بیاردمکر , شبیه سازی کامپیوتری لهیدگی موضعی میوه سیب رقم رد دلیشز, مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (42), شماره (1), سال (2011-11), صفحات (69-78)
 16. حسن صدرنیا , علی رجبی پور , علی جعفری , ارژنگ جوادی , یونس مستوفی , توحید باقرپور , مصطفی خجسته نژند , بررسی شکست مکانیکی دو رقم هندوانه در بارگذاری شبه استاتیکی, مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (40), شماره (2), سال (2009-9), صفحات (169-174)
 17. حسن صدرنیا , علی رجبی پور , ارژنگ جوادی , علی جعفری , یونس مستوفی , مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون گری و کریمسون سوئیت, تحقیقات مهندسی کشاورزی, سال (2006-10)

انگلیسی

 1. Mohammad Hossein Nadian , M. Hossein Abbaspour Fard , Hassan Sadrnia , Mahmood Reza Golzarian , Mohammad Tabasizadeh , Optimal Pretreatment Determination of Kiwifruit Drying Via Online Monitoring, Journal of the Science of Food and Agriculture, Volume (96), No (1), Year (2016-7), Pages (4785-4796)
 2. Omid Doosti Irani , Mahmood Reza Golzarian , Mohammad Hossein Aghkhani , Hassan Sadrnia , Mahboobe Doosti-Irani , Development of multiple regression model to estimate the apple’s bruise depth using thermal maps, Postharvest Biology and Technology, Volume (116), No (1), Year (2016-2), Pages (75-79)
 3. Mohammad Mazidi , Hassan Sadrnia , Mehdi Khojastehpour , Evaluation of orange mechanical damage during packaging by study of changes in firmness, International Food Research Journal, Volume (23), No (2), Year (2016-3), Pages (899-903)
 4. Esmaeel Seyedabadi , Mehdi Khojastehpour , Hassan Sadrnia , Predicting Cantaloupe Bruising Using Non-Linear Finite Element Method, International Journal of Food Properties, Volume (18), No (9), Year (2015-5), Pages (2015-2025)
 5. ALIAKBAR DADVAR , Mehdi Khojastehpour , Hassan Sadrnia , Effect of Storage Period on Some Orange Physical Parameters (cv. Valencia), Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Volume (4), No (11), Year (2015-1), Pages (33-37)
 6. ALIAKBAR DADVAR , Mehdi Khojastehpour , Hassan Sadrnia , Effect of Storage Period on Some Orange Mechanical Parameters (cv. Valencia), Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Volume (4), No (11), Year (2015-1), Pages (68-73)
 7. Rouzbeh Abbaszadeh , Ali Rajabipour , Hassan Sadrnia , Mohammad J. Mahjoob , Mojtaba Delshad , Hojjat Ahmadi , Application of modal analysis to the watermelon through finite element modeling for use in ripeness assessment, Journal of Food Engineering, Volume (127), No (1), Year (2014-1), Pages (80-84)
 8. Alireza Pourreza , Hamid Reza Pourreza , M. Hossein Abbaspour Fard , Hassan Sadrnia , Identification of nine Iranian wheat seed varieties by textural analysis with image processing, Computers and Electronics in Agriculture, Volume (83), No (83), Year (2012-4), Pages (102-108)
 9. M. Hossein Abbaspour Fard , Rasool Khodabakhshian Kargar , Bagher Emadi , Hassan Sadrnia , Evaluation the Effects of Some Relevant Parameters on ElasticModulus of Pumpkin Seed and Its Kernel, International Journal of Biomaterials, Volume (2012), No (1), Year (2012-3), Pages (1-6)
 10. Bagher Emadi , Rasool Khodabakhshian , M. Hossein Abbaspour Fard , Hassan Sadrnia , Experimental comparison of applying different theories in elasticity for determination of the elasticity modulus of agricultural produce, pumpkin seed as case study, Journal of Agricultural Technology, Volume (7), No (6), Year (2011-10), Pages (1495-1508)
 11. اسماعیل سیدآبادی , Mehdi Khojastehpour , Hassan Sadrnia , محمدحسین سعیدی راد , Mass modeling of cantaloupe based on geometric attributes: A case study for Tile Magasi and Tile Shahri, Scientia Horticulturae, Volume (130), No (1), Year (2011-8), Pages (54-59)
 12. Hassan Sadrnia , Ali Rajabipour , Ali Jafari , Arzhang Javadi , Younes Mostofi , Classification and analysis of fruit shapes in long type watermelon using image processing, International Journal of Agriculture and Biology, Year (2007-1)
 13. Hassan Sadrnia , Ali Rajabipour , Ali Jafari , Arzhang Javadi , Younes Mostofi , Internal Bruising Prediction in Watermelon Compression Using Nonlinear Models, Journal of Food Engineering, No (86), Year (2008-5), Pages (272-280)
مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. حسن صدرنیا , بررسی اثر دما بر مقاومت به نفوذ پوست سیب ارقام لبنانی زرد، لبنانی قرمز و عباسی , اولین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18
 2. حسن صدرنیا , عباسعلی طوسی , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , طبقه‌بندی و تشخیص عیوب ظاهری سیب‌زمینی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر , اولین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18
 3. ارمغان کوثری مقدم , حسن صدرنیا , حسن عاقل , مقایسه مدلهای مدیریت و انتخاب بهینه ماشین‌های کشاورزی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 4. ابوالفضل برومند , محمدحسین آق خانی , حسن صدرنیا , تعیین مدل اقتصادی عملکرد سویا در منطقه مغان , هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , 2014-05-14
 5. علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , برخی خواص مکانیکی میوه نارنج در بارگذاری شبه استاتیکی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 6. حسن صدرنیا , سیدمحمد مهدوی شهری , باقر عمادی , تعیین شاخص‌های کیفی درجه بندی میوه بر اساس نظر مصرف کننده (مطالعه موردی: سیب) , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 7. حسن صدرنیا , حمید محمدی نژاد , بررسی آسیب مکانیکی در میوه‌های هسته دار مطالعه موردی گیلاس تک دانه مشهدی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 8. اسماعیل یامپی , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , عبدالجبار ایران نژاد , استفاده از جوش شیرین بعنوان ترکیبی سالم در افزایش عمرانبارمانی پرتقال ارقام یافا وخونی , ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان , 2013-05-15
 9. علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , مهدی خدنگ نیک فرجام , بررسی خواص فیزیکی پرتقال واریته سیاورز , دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-04-29
 10. علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر شکست مکانیکی پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی , هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک , 2013-02-19
 11. علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , مقایسه مدلهای تعیین جرم پرتقال بر اساس ویژگی های هندسی مورد نیاز در طراحی ماشین درجه بندی , هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک , 2013-02-19
 12. علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی , هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک , 2013-02-19
 13. حمید حاج محمدی , حسن صدرنیا , بررسی تغییرات در خواص مکانیکی محصول پسته پس از گرمادهی با مایکروویو , هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 14. هادی منفرد , حسن صدرنیا , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , ارزیابی خشک کردن تحت خلاء محصول شلغم به منظور مصارف دارویی , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06
 15. سعیده فیاضی , محمدحسین عباسپور فرد , عباس روحانی , حسن صدرنیا , سید امیر حسن منجمی , شناسایی و طبقه بندی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط مبتنی بر ویژگی های شکلی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبیLVQ , دومین سمینار ملی امنیت غذایی , 2012-10-17
 16. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات , هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 17. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , بهبود استحکام مکانیکی بیومواد با استفاده از پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه , هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 18. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , کاهش حساسیت بیومواد به بارهای ضربه ای با استفاده از مواد پوششی طی دوره انبارمانی , هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 19. علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , تاثیر اندازه میوه بر برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال رقم والنسیا , هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 20. علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , مهدی خدنگ نیک فرجام , محمدحسین حدادخداپرست , بررسی تاثیر اندازه و مدت زمان پس از برداشت نگهداری میوه در انبار بر برخی خواص فیزیکی پرتقال در راستای کاهش ضایعات محصول در مدت نگهداری , همایش ملی صنایع غذایی , 2012-02-28
 21. علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , مهدی خدنگ نیک فرجام , محمدحسین حدادخداپرست , بررسی خواص مکانیکی پرتقال (رقم پارسون بران) در راستای ایمنی و کاهش ضایعات محصول در مخازن نگهداری , همایش ملی صنایع غذایی , 2012-02-28
 22. اسماعیل سیدآبادی , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , مصطفی حیدری , پیش بینی آسیب های مکانیکی طالبی با روش المان محدود , بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22
 23. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , تحلیل سیستم تهویه سردخانه سیب و شبیه سازی با نرم افزار فلوانت , بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22
 24. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , بررسی اثر پوشش کلریدکلسیم دوآبه بر خواص شیمیایی سیب در شرایط مختلف انبارداری , بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22
 25. محمد سعادتی نیا , باقر عمادی , حسن صدرنیا , طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه تعیین رسیدگی میوه هندوانه بر مبنای تحریک آکوستیکی , اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , 2011-02-16
 26. سیدمحمد مهدوی شهری , محسن محمدی مقرب , مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , آنالیز انرژی مصرفی در تولید محصولات عمده زراعی شرکت سهامی زراعی خضری , اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , 2011-02-16
 27. سیدمحمد مهدوی شهری , حسن صدرنیا , باقر عمادی , استفاده از روش های صحیح کشاورزی (GAP) برای کاهش خطر آلودگی میکروبی میوه و سبزی تازه , نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10
 28. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , اسماعیل سیدآبادی , سیدمحمد مهدوی شهری , طراحی دستگاه برداشت زرشک برای مصارف تازه خوری , اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , 2011-02-16
 29. حسن صدرنیا , باقر عمادی , تحلیل تنش‌های مکانیکی در مواد بیوویسکوپلاستیک با استفاده از روش المان‌‌های محدود , نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-05-10
 30. آرمین بوستانی , کمال الدین صابری , حسن صدرنیا , بررسی نشست لوله های فولادی آبرسانی شهری (مطالعه موردی: طرح توزیع آب سد دوستی در شهر مشهد) , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26
 31. علی اکبر حسین پور , حسن عاقل , محمد حسین سعیدی راد , حسن صدرنیا , مطالعه خصوصیات بیومکانیکی موثر در کاهش ضایعات انار با استفاده از مدلهای استراحت تنش ماکسول و پلیج , نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10
 32. اسماعیل سیدآبادی , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , محمد حسین سعیدی راد , تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم طالبی خراسان , نخستین همایش فرا ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10
 33. محمد سعادتی نیا , باقر عمادی , حسن صدرنیا , تعیین رسیدگی میوه هندوانه مبتنی بر روشهای آکوستیکی , اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , 2011-02-16
 34. اسماعیل سیدآبادی , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , محمد حسین سعیدی راد , مطالعه خواص مکانیکی میوه طالبی به منظور کاهش تلفات آن , اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , 2011-02-16
 35. سیدمحمد مهدوی شهری , حسن صدرنیا , بررسی تولید رنگ از ضایعات و پسماندهای کشاورزی , چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 2010-10-30
 36. حسن صدرنیا , تعیین خواص ویسکوالاستیک هندوانه با استفاده از آزمون خزش , همایش ملی آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی , 2010-03-02
 37. علی اکبر حسین پور , حسن عاقل , حسن صدرنیا , محمدحسین سعیدی راد , استفاده از مدل تعمیم یافته ماکسول برای توصیف رفتار استراحت تنش انار , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15
 38. حسن صدرنیا , مصطفی جعفریان , محمدحسین آق خانی , اکبر ثنائی مقدم , بهروز صفری , تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15
 39. علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم پرتقال منطقه شمال , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15
 40. اسماعیل سیدآبادی , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , محمد حسین سعیدی راد , مدل سازی جرم میوه طالبی بر اساس مشخصه های هندسی آن , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15
 41. محسن مهدیانی , حسن صدرنیا , درجه بندی کشمش با استفاده از پردازش تصویر: شناسایی دم و رنگ , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15
 42. آرمین بوستانی , محمدرضا اکبرزاده , حسن صدرنیا , مطالعه اقتصادی روی هزینه های اجرای سدهای لاستیکی و بررسی مشکلات و مزایای بکارگیری آن در مناطق شمالی ایران , دومین کنفرانس سراسری آب , 2010-03-11
 43. حسن صدرنیا , طراحی سیستم‌ تهویه دامداری‌های صنعتی مطابق با استانداردهای بین المللی , اولین همایش ملی تهویه صنعتی و بهداشتی , 2010-02-24
 44. جلال کفاشان , حسن صدرنیا , خواص دینامیکی نقاط مختلف میوه در آزمون ضربه , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27

انگلیسی

 1. M. Hossein Abbaspour Fard , Alireza Pourreza , Hamid Reza Pourreza , Hassan Sadrnia , Wheat Class Identification Using LBP, LSP and LSN Textural Features and Monochrome Images , International Conference on Agricultural Engineering , 2011-03-31
 2. Hassan Sadrnia , hamid hajmohammadi , M. Hossein Abbaspour Fard , Effect of Microwave Heating Treatment on Mortality of Indian Meal Moth (Plodia interpunctella) in Pistachio , 7th International Postharvest Symposium 2012 , 2012-06-25
 3. Hassan Sadrnia , Bagher Emadi , Mehdi Khojastehpour , Effect of Impactor Shape and Impact Energy on Bruise Characteristics in Different Apple Varieties , International Congress on Agricultural Mechanization and Energy in Agriculture , 2011-09-21
 4. M. Hossein Abbaspour Fard , Alireza Pourreza , Hamid Reza Pourreza , Hassan Sadrnia , Wheat Class Identification Using LBP, LSP and LSN Textural Features and Monochrome Images , 12th International Conference in Agricultural Engineering , 2011-03-31
 5. Hassan Sadrnia , Ali Rajabipour , Ali Jafari , Arzhang Javadi , Younes Mostofi , Effect of Variety and Size on the Mechanical Damage of Watermelon in Quasi Static Load , 6th international postharvest symposium , 2009-04-08
 6. Hassan Sadrnia , Ali Rajabipour , Ali Jafari , Arzhang Javadi , Younes Mostofi , Finite Element Analysis of Mechanical Damage in Watermelon , 6th International Postharvest Symposium , 2009-04-08
 7. Hassan Sadrnia , علی رجبی پور , علی جعفری , یونس مستوفی , ارژنگ جوادی , تشخیص بد شکلی با استفاده از پردازش تصویر , چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2006-08-29
 8. J. Kafashan , J. Van Zeebroeck , Hassan Sadrnia , EFFECTS OF IMPACT LOCATIONS ON MECHANICAL AND , International Conference on Agricultural Engineering & Industry Exhibition , 2008-06-23
 9. Hassan Sadrnia , A. Rajabipour , A. Jafari , Y. Mostofi , A. Javadi , Comparing Physical and Mechanical Properties of Two Varieties of Watermelon: Charleston Gray and Crimson Sweet , 3th international Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (CIGR) 2006. , 2006-06-07
 10. Hassan Sadrnia , A. Rajabipour , Design of continuous microwave dryer for pistachio , Australasian Postharvest Horticulture Conference 2003 , 2003-10-01
 11. Hassan Sadrnia , مجید لشگری , اهمیت استانداردهای ایمنی در مکانیزاسیون کشاورزی , کنفرانس ملی توسعه و ترویج استاندارد , 2002-01-21
 12. Hassan Sadrnia , A. Rajabipour , A. Jafari , A. Javadi , Y. Mostofi , J. Kafashan , E. Dintwa , J. De Baerdemaerker , Stress Distribution in Watermelon (cv. ‘Crimson sweet’) Under Axial Compression , 13th PHD symposium of applied science in agriculture and biology , 2007-10-17
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر