مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. هادی دهقان , امین علیزاده , کاظم اسماعیلی , سیدحسین نعمتی , رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (29), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (169-179)
 2. ارمین بوستانی , کاظم اسماعیلی , مهندسی رودخانه ازگذشته، تا آینده (بررسی رویکردها و چشم انداز), آب و توسعه پایدار, دوره (1), شماره (3), سال (2015-6), صفحات (67-72)
 3. کاظم اسماعیلی , مهدی دری , نگرشی توصیفی آماری بر اتفاقات شبکه آب شرب روستایی, آب و توسعه پایدار, دوره (1), شماره (2), سال (2014-10), صفحات (37-45)
 4. حامد زاهدی خامنه , سعیدرضا خداشناس , محمدرضا اکبرزاده , کاظم اسماعیلی , تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی, مهندسی عمران فردوسی, دوره (26), شماره (1), سال (2015-3), صفحات (25-38)
 5. بابک مهرآوران , کاظم اسماعیلی , رویکرد جدید در کاهش طعم و بو از آب سدکارده با استفاده از سامانه‌ی ترکیبی فراصوت، سوپرهواده و جذب سطحی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه‌ی آب شماره‌ی 1 مشهد), آب و توسعه پایدار, دوره (1), شماره (2), سال (2014-10), صفحات (23-28)
 6. سید حسین رجائی , کاظم اسماعیلی , علی اکبر عباسی , علی نقی ضیائی , بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه ها ی پخش سیلاب (مطالعه موردی آبخوان جاجرم), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (114-121)
 7. رضا رستمی جونقانی , علی نقی ضیائی , کاظم اسماعیلی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی, پژوهش آب ایران, دوره (8), شماره (14), سال (2014-7), صفحات (87-96)
 8. رضا بدیع زادگان , مجتبی صانعی , کاظم اسماعیلی , مقایسه مشخصات پرش هیدرولیکی روی انواع بسترهای موج دار, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2014-6), صفحات (220-232)
 9. فاطمه کورش وحید , کاظم اسماعیلی , اثر شرایط هیدرولیکی جریان(آب زلال) بالادست آبگیر کفی با محیط متخلخل بر میزان دبی انحرافیr, علمی کشاورزی, دوره (36), شماره (2), سال (2013-4), صفحات (47-59)
 10. آرش حسین سربازی , کاظم اسماعیلی , بررسی و مدل سازی کمی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور), علمی کشاورزی, دوره (36), شماره (4), سال (2013-4), صفحات (73-87)
 11. اشکان آل بویه , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهی, آب و خاک, دوره (28), شماره (2), سال (2014-6), صفحات (286-295)
 12. آرش حسین سربازی , کاظم اسماعیلی , بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی درکشاورزی و صنعت (مطالعه موردی دشت نیشابور), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (74-85)
 13. کاظم اسماعیلی , تأثیر پارامترغیرماندگاری بر انتقال رسوب در جریان سیلابی, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (26-34)
 14. بابک مهرآوران , کاظم اسماعیلی , بهینه سازی سیستم بیودیسک تصفیه فاضلاب بهداشتی با هدف بازیابی پساب نیروگاه (مطالعه موردی نیروگاه نیشابور), منابع آب و توسعه, دوره (1), شماره (4), سال (2014-4), صفحات (100-108)
 15. دل ارام هوشمندکوچی , کاظم اسماعیلی , علیرضا کشاورزی , علیرضا فریدحسینی , مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بستر های پیچانرود, آب و خاک, دوره (27), شماره (5), سال (2013-12), صفحات (973-984)
 16. مجتبی صانعی , معین آصفی , کاظم اسماعیلی , بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مستغرق در رسوب زدایی از کف حوضچه رسوب گیر گردابی, مهندسی و مدیریت آبخیز, دوره (5), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (224-232)
 17. علیرضا مقدم , میلاد قلعه بان تکمه داش , کاظم اسماعیلی , بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (20), شماره (3), سال (2013-9), صفحات (211-225)
 18. میلاد خواستاربروجنی , حسین صمدی بروجنی , کاظم اسماعیلی , بررسی پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیر رسوبگذار رسوبهای چسبنده, هیدرولیک, دوره (6), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (33-42)
 19. رامین منصوری , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلی, آب و خاک, دوره (26), شماره (5), سال (2012-12), صفحات (1200-1214)
 20. رضا رستمی جونقانی , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند, آب و خاک, دوره (26), شماره (4), سال (2012-11), صفحات (1032-1041)
 21. عاطفه نژندعلی , کاظم اسماعیلی , جواد فرهودی , اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی, آب و خاک, دوره (26), شماره (2), سال (2012-6), صفحات (282-289)
 22. امیرحسین آقاخانی افشار , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور مغربی , بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی, علوم و مهندسی آبیاری-علمی کشاورزی, دوره (34), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (103-113)
 23. حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , بررسی آزمایشگاهی عملکرد توام طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل, مهندسی عمران فردوسی, دوره (23), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (85-96)
 24. کاظم اسماعیلی , مطالعه تغییرات هندسی مقطع اندازه گیری براصلاح الگوی جریان برای افزایش ضریب تخلیه سیستم دو کنترلی جریان در مجاری روباز, مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (1), شماره (3), سال (2011-5), صفحات (71-81)
 25. عاطفه نژندعلی , کاظم اسماعیلی , جواد فرهودی , زینب راور , تاثیر زبری های یکپارچه مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (234-241)
 26. رضا بدیع زادگان , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور مغربی , مجتبی صانعی , مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش کانال های آبیاری با بستر موج دار, آب و خاک, دوره (25), شماره (3), سال (2011-8), صفحات (676-687)
 27. حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , بررسی عملکرد طوق و شکاف در آبشستگی پل, هیدرولیک, دوره (4), شماره (4), سال (2010-3), صفحات (1-11)
 28. فاطمه کورش وحید , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور مغربی , امین علیزاده , بنیامین نقوی , بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل, آب و خاک, دوره (24), شماره (2), سال (2010-8), صفحات (347-357)
 29. کاظم اسماعیلی , بنیامین نقوی , فاطمه کورش وحید , جعفر یزدی , مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای تاج دایره ای, آب و خاک, دوره (24), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (14-26)
 30. بهرام عباسی , کاظم اسماعیلی , جلیل ابریشمی , مدل سازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی سد با در نظر گرفتن اثر سیلاب های ناگهانی, آب و خاک, دوره (24), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (1-13)
 31. کاظم اسماعیلی , سید محمود کاشفی پور , محمود شفاعی بجستان , بررسی تاثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریانهای غیر ماندگار, آب و خاک, دوره (23), شماره (3), سال (2009-12), صفحات (136-144)
 32. بنیامین نقوی , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , فاطمه کورش وحید , مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان زلال و رسوبدار, آب و خاک, دوره (23), شماره (3), سال (2009-11), صفحات (122-125)
 33. جلیل ابریشمی , کاظم اسماعیلی , پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس با پله مثبت, Amirkabir-امیرکبیر, دوره (9), شماره (35), سال (1999-6), صفحات (276-292)
 34. بنیامین نقوی , سعیدرضا خداشناس , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , فاطمه کورش وحید , مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار, آب و خاک, دوره (23), شماره (2), سال (2009-8), صفحات (115-126)
 35. کاظم اسماعیلی , محمود شفاعی بجستان , سید محمود کاشفی پور , مدل پیش بینی بار کف در رودخانه فصلی, آب و خاک, دوره (22), شماره (2), سال (2008-12), صفحات (240-249)
 36. کاظم اسماعیلی , شفاعی , کاشفی پور , بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر انتقال رسوب در شرایط سیلاب طغیانی, آبخیزداری ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (3-12)
 37. کاظم اسماعیلی , پرش هيدروليكي روي كانال هاي با شيب معكوس و پله منفي, استقلال, سال (2001-2)
 38. کاظم اسماعیلی , جلیل ابریشمی , تعيين ارتباط بين عمق هاي قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به منظور كنترل پرش هيدروليكي روي شيب هاي معكو, بین المللی علوم مهندسی, سال (2002-8)

انگلیسی

 1. Mohsen Keramat zade , Mahmood Shafai, Bajestan , Kazem Esmaili , LABORATORIAL INVESTIGATING OF THE SCOURING EXTENSION IN THE RANGE OF TRAPEZOIDAL AND RECTANGULAR MULTIPLE VANES TO DIRECT THE FLOW IN THE RIVERS� BENDS, Ecology, Environment and Conservation, Volume (20), No (4), Year (2014-10), Pages (1495-1503)
 2. Ramin Mansouri , Ali Naghi Ziaei , Kazem Esmaili , Hossein Ansari , Study of Hydraulic Properties and Design Criteria for New River Subsurface Water Harvesting Method, Journal of River Engineering, Volume (2), No (1), Year (2014-1), Pages (6-10)
 3. Hamed Zahedi khameneh , Saeed Reza Khodashenas , Kazem Esmaili , The Effect of Semi-circular Side Weirs on Hydraulic Properties and Discharge Coefficient of Side Weirs, Journal of River Engineering, Volume (5), No (2), Year (2014-1), Pages (20-25)
 4. Hamed Zahedi khameneh , Saeed Reza Khodashenas , Kazem Esmaili , The effect of increasing the number of cycles on the performance of labyrinth side weir, Flow Measurement and Instrumentation, Volume (39), No (39), Year (2014-10), Pages (35-45)
 5. Tayebeh Ahmadi , Ali Naghi Ziaei , Ali Rasoulzadeh , Kamran Davary , Kazem Esmaili , Azizallah Izady , Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran, Arabian Journal of Geosciences, Year (2014-3)
 6. Benyamin Naghavi , Kazem Esmaili , J. Yazdi , Fatemeh Kooroshvahid , An experimental and numerical study on hydraulic charactristics and theoretical equations of circular weirs, Canadian Journal of Civil Engineering, Volume (38), No (20), Year (2011-11), Pages (1327-1334)
 7. Fatemeh Kooroshvahid , Kazem Esmaili , Benyamin Naghavi , EXPERIMENTAL STUDY ON HYDRAULIC CHARACTERISTICS OF BOTTOM INTAKE WITH GRANULAR POROUS MEDIA, Special Topics & Reviews in Porous Media - An International Journal, Volume (2), No (4), Year (2011-10), Pages (301-311)
 8. NULL NULL , Saeed Reza Khodashenas , Bijan Ghahraman , Kazem Esmaili , flood inundation extent in storage cell mode, Science in China Series E:Technology Sciences, Volume (52), No (11), Year (2009-8), Pages (1-6)
 9. Jalil Abrishami , Kazem Esmaili , The effect of entrance geometry on discharge coefficient in culverts, Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science, Volume (31), No (2), Year (2007-3), Pages (257-260)
مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. رضا بدیع زادگان , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , پیش بینی توزیع سرعت در پرش هیدرولیکی روی بستر موج دار سینوسی به روش SVM , اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13
 2. زهرا طاهری , کاظم اسماعیلی , ارزیابی و بررسی کارآیی مدلهای برآورد رسوب مطالعه موردی رودخانه سولقان , کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب , 2015-05-19
 3. کاظم اسماعیلی , سمیرا باباخانی , مطالعه مروری بر فعالیت های انجام شده بر رودخانه کشف رود , نخستین کنگره ملی آبیاری و زه کشی , 2015-05-12
 4. رضا بدیع زادگان , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , پیش بینی توزیع سرعت در پرش هیدرولیکی روی بستر موج دار سینوسی به SVM روش , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-12
 5. ارمین بوستانی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , بررسی روشهای یافتن مقطع پایدار براثر تنش موضعی در کانال مرکب , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-12
 6. کاظم اسماعیلی , تاثیر نصب آبپایه برروی حجم وعمق آبشستگی در پایین دست پایه پل در جریانماندگار و غیرماندگار (سیلابی) , پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور , 2014-09-02
 7. امیرحسین آقا خانی , یوسف حسن زاده , محمد تقی اعلمی , کاظم اسماعیلی , مدلسازی عددی انتقال رسوب و بررسی وضعیت فرسایش، رسوبگذاری و تغییر فرم بستر مطالعه موردی رودخانه میانجی) ) Hec-Ras رودخانه با استفاده از مدل ریاضی , دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-10-29
 8. بابک تقدیسی , کاظم اسماعیلی , تحلیل پهنه سیلاب گیر و تشخیص و اصلاح نواحی فرسایش پذیر رودخانه با استفاده از مدل ریاضی , پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2014-02-18
 9. اشکان آل بویه , کاظم اسماعیلی , کنترل پرش آبی توسط جت آزاد سریع , یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2012-11-06
 10. رامین منصوری , علی نقی ضیائی , کاظم اسماعیلی , حسین انصاری , رضا رستمی جونقانی , بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی , یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2012-11-06
 11. میلاد خواستاربروجنی , حسین یزدی صمدی , کاظم اسماعیلی , بررسی غلظت تعادلی رسوبات چسبنده در تنش هایبرشی مختلف با استفاده از فلوم دوار , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان , 2012-05-08
 12. بهروز غلام احمدی , کاظم اسماعیلی , مجتبی طاوسی , روش های آببندی پی سد خاکی و انتخاب روش بهینه (مطالعه موردی : سد بینالود) , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07
 13. سارا مدهوشی مزرعی , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , بهینه سازی طراحی خطوط شبکه فاضلاب به کمک شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی شبکه فاضلاب قاسم‌آباد رودسر) , دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2011-11-08
 14. میلاد خواستاربروجنی , حسین صمدی بروجنی , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب شهری بر غلظت تعادلی رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دوار , نهمین سمینار بین المللی رودخانه , 2013-01-22
 15. مهدی مطلبی پور , کاظم اسماعیلی , مجتبی طاووسی , مدیریت مهندسی پدافند غیرعامل در شریان حیاتی کشور(رودخانه ها) , نهمین سمینار بین المللی رودخانه , 2013-01-22
 16. سروش جعفری , کاظم اسماعیلی , حسین ابراهیمی , تحلیل پایداری سد خاکی در آبگیری و تخلیه سریع مخزن سد به روش تعادل حدی , سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه , 2012-10-15
 17. احسان بهجتی , کاظم اسماعیلی , حسین ابراهیمی , مدل‌سازی نرم‌افزاری تحلیل پایداری سد خاکی در حالت استاتیک و شبه استاتیک در انتهای مرحله ساخت (مطالعه مورد سد بینالود) , سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه , 2012-10-15
 18. سیدحسین رجائی , کاظم اسماعیلی , علی اکبر عباسی , علی نقی ضیائی , بررسی روند تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه‌ی پخش سیلاب بر آبخوان جاجرم , پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک , 2012-02-28
 19. کاظم مقیسه’ , کاظم اسماعیلی , بررسی اثر ویژگیهای هیدرولیکی برضریب سرریز کناری با تراز تاج متغیر , ششمین گنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26
 20. سعیدرضا خداشناس , سارا مدهوشی مزرعی , کاظم اسماعیلی , بهینه سازی شبکه فاضلاب با استفاده از روش لاگرانژ افزاینده و مقایسه آن با نرم افزار , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26
 21. امیرحسین آقاخانی افشار , کاظم اسماعیلی , بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی و ارائه روابط حاکم بر عمق نهایی و نیز گسترش زمانی حفره فرسایشی , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26
 22. رضا بدیع زادگان , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور مغربی , مجتبی صانعی , محمدرضا اکبرزاده , بررسی تاثیر نیروی برشی در بسترهای موج دار سینوسی بر مشخصات پرش هیدرولیکی , چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب , 2011-05-03
 23. مهدی مطلبی پور , کاظم اسماعیلی , مدیریت ایمنی تاسیسات و منابع آب با ملاحظات پدافند غیر عامل , چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2011-05-03
 24. آرمین بوستانی , احسان توکلی , کاظم اسماعیلی , تحلیل مدل عددی کانال بتنی در شرایط تخلیه سریع از کانال , سومین همایش ملی شبکه های آبیاری و زه کشی , 2011-03-01
 25. مهدی مطلبی پور , کاظم اسماعیلی , مدیریت بهینه در مهندسی رودخانه با رویکرد تمهیدات پدافند غیر عامل , دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب , 2011-01-29
 26. امیرحسین آقاخانی افشار , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , بررسی و مقایسه آزمایشگاهی تاثیر شکاف روی پایه و فاصله قرار گیری پایه های مجاور هم بر حجم و خطوط تراز حفره آبشستگی موضعی در پایه پلها , نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2010-11-09
 27. امیرحسین آقاخانی افشار , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 28. محمد سعادت نیا , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 29. سیدعلیرضا فرومند , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیایی , شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی به کمک نرم افزار FLUENT , اولین کنفرانس ملی مهندسی زیر ساختها , 2009-10-27
 30. کاظم اسماعیلی , بنیامین نقوی , فاطمه کورش وحید , معادلات ریاضی حاکم بر محل تشکیل عمق بحرانی، توزیع سرعت و فشار در سرریزهای استوانه ای , هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26
 31. فاطمه کورش وحید , بنیامین نقوی , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور مغربی , مقایسه آبگذری جریانهای زلال و رسوبدار در روش نوین آبگیری از کف با محیط متخلخل , هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26
 32. حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , مقایسه عملکرد طوق مربعی و دایره ای درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل , هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26
 33. محمد سعادت نیا , سعیدرضا خداشناس , مجتبی صانعی , کاظم اسماعیلی , اثرات زاویه آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه گاه پل , هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26
 34. محمد سعادت نیا , سعیدرضا خداشناس , مجتبی صانعی , کاظم اسماعیلی , بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن برکاهش آبشستگی دماغه تکیه گاه پل , اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدریت زیر ساختها , 2009-10-27
 35. فاطمه کورش وحید , بنیامین نقوی , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور مغربی , ضریب دبی جریان در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل , سومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی , 2009-10-21
 36. فاطمه کورش وحید , بنیامین نقوی , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , بررسی آزمایشگاهی شکل گیری پروفیل های سطح آب در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11
 37. کاظم اسماعیلی , منوچهر فتحی مقدم , ضریب دبی در مدل سرریز-دریچه , همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , 2006-05-02
 38. کاظم اسماعیلی , محمود شفاعی بجستان , سید وحمود کاشفی پور , انتقال بار کف تحت جریان غیرماندگار , هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2007-02-09
 39. بنیامین نقوی , فاطمه کورش وحید , سعیدرضا خداشناس , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , بررسی انتقال رسوب و رسو بگرفتگی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11
 40. بنیامین نقوی , سعیدرضا خداشناس , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , محمدرضا اکبرزاده , مطالعه آزمایشگاهی رسوب گرفتگی در سیستم جدید آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل , سومین کنفرانس منابع آب ایران , 2008-10-14
 41. کاظم اسماعیلی , کامران داوری , مدل‌های برآورد دبی میانگین ماهانه و سالانه در حوضه کلات نادر (روش منطقه‌ای) , ششمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه , 2003-01-28
 42. فاطمه کورش وحید , بنیامین نقوی , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور مغربی , بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر میزان آب انحرافی از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل , سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2008-05-12
 43. کاظم اسماعیلی , بررسی انتقال وگرفتگی رسوب در سیستم ... , سومین کنگره منابع آب ایران , 2008-04-30
 44. کاظم اسماعیلی , بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-02-05

انگلیسی

 1. Ramin Mansouri , Ali Naghi Ziaei , Kazem Esmaili , Hossein Ansari , Hamed Zahedi khameneh , STUDY ON A NEW RIVER SUBSURFACE WATER HARVESTING METHOD , IAHR-APD2012 , 2012-08-19
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر