مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. الهام فراهانی , حجت امامی , امیر فتوت , رضا خراسانی , کاظم اسماعیلی , تاثیر نسبت های مختلف Na/K محلول خاک بر مقاومت کششی و تردی خاکدانه ها, دانش آب و خاک, دوره (26), شماره (3), سال (2016-11), صفحات (161-174)
 2. الهه قوامی , کاظم اسماعیلی , علی اصغر بهشتی , مدلسازی فیزیکی سامانه جمع آوری جریان زیر سطحی از بستر رودخانه, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2016-9), صفحات (1-13)
 3. مهدی دستورانی , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی, پژوهش های حفاظت آب و خاک, سال (2016-11)
 4. محمدرضا اکبرزاده , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , مدل سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWAT, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (5), سال (2015-12), صفحات (678-690)
 5. کاظم اسماعیلی , مهدی دری , بررسی تاثیر جداسازی آب شرباز آب مصرفی فضای سبز در میزان کاهش مصرف آب و کاهش هزینه ها(مطالعه موردی شهر قاین), سامانه های سطوح آبگیر باران, دوره (3), شماره (6), سال (2015-5), صفحات (1-8)
 6. محسن کرامت زاده , محمود شفاعی بجستان , کاظم اسماعیلی , محمد بهرامی یار احمدی , توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم با وجود تک صفحه محافظ ذوزنقه ای و مستطیلی, دانش آب و خاک, دوره (25), شماره (2), سال (2015-8), صفحات (93-103)
 7. زهرا صادقی , کاظم اسماعیلی , عبدالرضا کابلی , ارزیابی و مقایسه روشهای تعیین حریم کیفی چاه با استفاده از مدل ریاضی(مطالعه موردی آبخوان استان گلستان), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (335-344)
 8. بابک مهرآوران , حسین انصاری , علی اصغر بهشتی , کاظم اسماعیلی , بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2015-9), صفحات (440-447)
 9. هادی دهقان , امین علیزاده , کاظم اسماعیلی , سیدحسین نعمتی , رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (29), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (169-179)
 10. ارمین بوستانی , کاظم اسماعیلی , مهندسی رودخانه ازگذشته، تا آینده (بررسی رویکردها و چشم انداز), آب و توسعه پایدار, دوره (1), شماره (3), سال (2015-6), صفحات (67-72)
 11. کاظم اسماعیلی , مهدی دری , نگرشی توصیفی آماری بر اتفاقات شبکه آب شرب روستایی, آب و توسعه پایدار, دوره (1), شماره (2), سال (2014-10), صفحات (37-45)
 12. حامد زاهدی خامنه , سعیدرضا خداشناس , محمدرضا اکبرزاده , کاظم اسماعیلی , تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی, مهندسی عمران فردوسی, دوره (26), شماره (1), سال (2015-3), صفحات (25-38)
 13. بابک مهرآوران , کاظم اسماعیلی , رویکرد جدید در کاهش طعم و بو از آب سدکارده با استفاده از سامانه‌ی ترکیبی فراصوت، سوپرهواده و جذب سطحی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه‌ی آب شماره‌ی 1 مشهد), آب و توسعه پایدار, دوره (1), شماره (2), سال (2014-10), صفحات (23-28)
 14. سید حسین رجائی , کاظم اسماعیلی , علی اکبر عباسی , علی نقی ضیائی , بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه ها ی پخش سیلاب (مطالعه موردی آبخوان جاجرم), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (114-121)
 15. رضا رستمی جونقانی , علی نقی ضیائی , کاظم اسماعیلی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی, پژوهش آب ایران, دوره (8), شماره (14), سال (2014-7), صفحات (87-96)
 16. رضا بدیع زادگان , مجتبی صانعی , کاظم اسماعیلی , مقایسه مشخصات پرش هیدرولیکی روی انواع بسترهای موج دار, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2014-6), صفحات (220-232)
 17. فاطمه کورش وحید , کاظم اسماعیلی , اثر شرایط هیدرولیکی جریان(آب زلال) بالادست آبگیر کفی با محیط متخلخل بر میزان دبی انحرافیr, علمی کشاورزی, دوره (36), شماره (2), سال (2013-4), صفحات (47-59)
 18. آرش حسین سربازی , کاظم اسماعیلی , بررسی و مدل سازی کمی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور), علمی کشاورزی, دوره (36), شماره (4), سال (2013-4), صفحات (73-87)
 19. اشکان آل بویه , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهی, آب و خاک, دوره (28), شماره (2), سال (2014-6), صفحات (286-295)
 20. آرش حسین سربازی , کاظم اسماعیلی , بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی درکشاورزی و صنعت (مطالعه موردی دشت نیشابور), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (74-85)
 21. کاظم اسماعیلی , تأثیر پارامترغیرماندگاری بر انتقال رسوب در جریان سیلابی, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (26-34)
 22. بابک مهرآوران , کاظم اسماعیلی , بهینه سازی سیستم بیودیسک تصفیه فاضلاب بهداشتی با هدف بازیابی پساب نیروگاه (مطالعه موردی نیروگاه نیشابور), منابع آب و توسعه, دوره (1), شماره (4), سال (2014-4), صفحات (100-108)
 23. دل ارام هوشمندکوچی , کاظم اسماعیلی , علیرضا کشاورزی , علیرضا فریدحسینی , مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بستر های پیچانرود, آب و خاک, دوره (27), شماره (5), سال (2013-12), صفحات (973-984)
 24. مجتبی صانعی , معین آصفی , کاظم اسماعیلی , بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مستغرق در رسوب زدایی از کف حوضچه رسوب گیر گردابی, مهندسی و مدیریت آبخیز, دوره (5), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (224-232)
 25. علیرضا مقدم , میلاد قلعه بان تکمه داش , کاظم اسماعیلی , بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (20), شماره (3), سال (2013-9), صفحات (211-225)
 26. میلاد خواستاربروجنی , حسین صمدی بروجنی , کاظم اسماعیلی , بررسی پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیر رسوبگذار رسوبهای چسبنده, هیدرولیک, دوره (6), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (33-42)
 27. رامین منصوری , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلی, آب و خاک, دوره (26), شماره (5), سال (2012-12), صفحات (1200-1214)
 28. رضا رستمی جونقانی , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند, آب و خاک, دوره (26), شماره (4), سال (2012-11), صفحات (1032-1041)
 29. عاطفه نژندعلی , کاظم اسماعیلی , جواد فرهودی , اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی, آب و خاک, دوره (26), شماره (2), سال (2012-6), صفحات (282-289)
 30. امیرحسین آقاخانی افشار , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور مغربی , بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی, علوم و مهندسی آبیاری, دوره (34), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (103-113)
 31. حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , بررسی آزمایشگاهی عملکرد توام طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل, مهندسی عمران فردوسی, دوره (23), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (85-96)
 32. کاظم اسماعیلی , مطالعه تغییرات هندسی مقطع اندازه گیری براصلاح الگوی جریان برای افزایش ضریب تخلیه سیستم دو کنترلی جریان در مجاری روباز, مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (1), شماره (3), سال (2011-5), صفحات (71-81)
 33. عاطفه نژندعلی , کاظم اسماعیلی , جواد فرهودی , زینب راور , تاثیر زبری های یکپارچه مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (234-241)
 34. رضا بدیع زادگان , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور مغربی , مجتبی صانعی , مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش کانال های آبیاری با بستر موج دار, آب و خاک, دوره (25), شماره (3), سال (2011-8), صفحات (676-687)
 35. حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , بررسی عملکرد طوق و شکاف در آبشستگی پل, هیدرولیک, دوره (4), شماره (4), سال (2010-3), صفحات (1-11)
 36. فاطمه کورش وحید , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور مغربی , امین علیزاده , بنیامین نقوی , بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل, آب و خاک, دوره (24), شماره (2), سال (2010-8), صفحات (347-357)
 37. کاظم اسماعیلی , بنیامین نقوی , فاطمه کورش وحید , جعفر یزدی , مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای تاج دایره ای, آب و خاک, دوره (24), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (14-26)
 38. بهرام عباسی , کاظم اسماعیلی , جلیل ابریشمی , مدل سازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی سد با در نظر گرفتن اثر سیلاب های ناگهانی, آب و خاک, دوره (24), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (1-13)
 39. کاظم اسماعیلی , سید محمود کاشفی پور , محمود شفاعی بجستان , بررسی تاثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریانهای غیر ماندگار, آب و خاک, دوره (23), شماره (3), سال (2009-12), صفحات (136-144)
 40. بنیامین نقوی , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , فاطمه کورش وحید , مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان زلال و رسوبدار, آب و خاک, دوره (23), شماره (3), سال (2009-11), صفحات (122-125)
 41. جلیل ابریشمی , کاظم اسماعیلی , پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس با پله مثبت, Amirkabir-امیرکبیر, دوره (9), شماره (35), سال (1999-6), صفحات (276-292)
 42. بنیامین نقوی , سعیدرضا خداشناس , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , فاطمه کورش وحید , مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار, آب و خاک, دوره (23), شماره (2), سال (2009-8), صفحات (115-126)
 43. کاظم اسماعیلی , محمود شفاعی بجستان , سید محمود کاشفی پور , مدل پیش بینی بار کف در رودخانه فصلی, آب و خاک, دوره (22), شماره (2), سال (2008-12), صفحات (240-249)
 44. کاظم اسماعیلی , شفاعی , کاشفی پور , بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر انتقال رسوب در شرایط سیلاب طغیانی, آبخیزداری ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (3-12)
 45. کاظم اسماعیلی , پرش هيدروليكي روي كانال هاي با شيب معكوس و پله منفي, استقلال, سال (2001-2)
 46. کاظم اسماعیلی , جلیل ابریشمی , تعيين ارتباط بين عمق هاي قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به منظور كنترل پرش هيدروليكي روي شيب هاي معكو, بین المللی علوم مهندسی, سال (2002-8)

انگلیسی

 1. Tayebeh Ahmadi , Ali Naghi Ziaei , A. Rasoulzadeh , Kamran Davary , Kazem Esmaili , Azizallah Izady , Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran, Arabian Journal of Geosciences, Volume (8), No (5), Year (2014-3), Pages (2921-2935)
 2. Mohsen Keramat zade , Mahmood Shafai, Bajestan , Kazem Esmaili , LABORATORIAL INVESTIGATING OF THE SCOURING EXTENSION IN THE RANGE OF TRAPEZOIDAL AND RECTANGULAR MULTIPLE VANES TO DIRECT THE FLOW IN THE RIVERS BENDS, Ecology, Environment and Conservation, Volume (20), No (4), Year (2014-8), Pages (1495-1503)
 3. Ramin Mansouri , Ali Naghi Ziaei , Kazem Esmaili , Hossein Ansari , Study of Hydraulic Properties and Design Criteria for New River Subsurface Water Harvesting Method, Journal of River Engineering, Volume (2), No (1), Year (2014-1), Pages (6-10)
 4. Hamed Zahedi khameneh , Saeed Reza Khodashenas , Kazem Esmaili , The Effect of Semi-circular Side Weirs on Hydraulic Properties and Discharge Coefficient of Side Weirs, Journal of River Engineering, Volume (5), No (2), Year (2014-1), Pages (20-25)
 5. Hamed Zahedi khameneh , Saeed Reza Khodashenas , Kazem Esmaili , The effect of increasing the number of cycles on the performance of labyrinth side weir, Flow Measurement and Instrumentation, Volume (39), No (39), Year (2014-10), Pages (35-45)
 6. Tayebeh Ahmadi , Ali Naghi Ziaei , Ali Rasoulzadeh , Kamran Davary , Kazem Esmaili , Azizallah Izady , Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran, Arabian Journal of Geosciences, Year (2014-3)
 7. Benyamin Naghavi , Kazem Esmaili , J. Yazdi , Fatemeh Kooroshvahid , An experimental and numerical study on hydraulic charactristics and theoretical equations of circular weirs, Canadian Journal of Civil Engineering, Volume (38), No (20), Year (2011-11), Pages (1327-1334)
 8. Fatemeh Kooroshvahid , Kazem Esmaili , Benyamin Naghavi , EXPERIMENTAL STUDY ON HYDRAULIC CHARACTERISTICS OF BOTTOM INTAKE WITH GRANULAR POROUS MEDIA, Special Topics and Reviews in Porous Media, Volume (2), No (4), Year (2011-10), Pages (301-311)
 9. , Saeed Reza Khodashenas , Bijan Ghahraman , Kazem Esmaili , flood inundation extent in storage cell mode, Science in China Series E:Technology Sciences, Volume (52), No (11), Year (2009-8), Pages (1-6)
 10. Jalil Abrishami , Kazem Esmaili , The effect of entrance geometry on discharge coefficient in culverts, Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science, Volume (31), No (2), Year (2007-3), Pages (257-260)
مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. فاطمه سادات مدنی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , ارائه و بررسی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی تحت اثر تغییر شیب میله ها , اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2016-09-21
 2. اتنا پزشکی گوارشک , کاظم اسماعیلی , پایش تغییرات متغیرهای هواشناسی بر نوسانات دبی و پیش بینی این تغییرات تحت شرایط تغییراقلیم (مطالعه موردی: رودخانه کارده) , دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-05-11
 3. سبحان مرادی , کاظم اسماعیلی , آبشستگی موضعی اطراف خطوط لوله مستغرق تحت تاثیر پیگیبک¬لاین , دومین همایش بین الملی دستاوردهای پژوهشی در عمران معماری و مدیریت شهری , 2016-05-20
 4. سبحان مرادی , کاظم اسماعیلی , زهرا جبلی , بررسی فشار آب منفذی در بدنه سد خاکی در مراحل ساخت به وسیله نرم افزار Plaxis مطالعه موردی سد دامغان , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای پژوهشی در عمران معماری و مدیریت شهری , 2016-05-16
 5. محسن قنواتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , بررسی و مقایسه نرم افزارهای HEC-RAS4 ، BRI-STARS ، SSIIM در تعیین عمق آبشستگی , پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک , 2012-02-28
 6. پروین جعفری , کاظم اسماعیلی , بیژن قهرمان , تاثیر رطوبت پیشین بستر بر تلفات انتقال سیلاب ناگهانی در رودخانه فصلی , دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2016-01-19
 7. فرزاد ارجمندی کیا , کاظم اسماعیلی , بررسی عددی اثرنابرابری دیواره بالادست و پایین دست سرریز زیگزاگی بر ضریب دبی , دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2016-01-19
 8. الهه قوامی , کاظم اسماعیلی , بررسی ومقایسه مدل های ضریب تخلیه جریان در کف ریز ها وارائه مدل جدید , سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2014-11-02
 9. زهرا صادقی , کاظم اسماعیلی , عبدالرضا کابلی , ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با استفاده از مدلهای هیدرولوژِیک , اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-03
 10. زهرا طاهری , کاظم اسماعیلی , ارزیابی و بررسی کارآیی مدلهای برآورد رسوب مطالعه موردی رودخانه سولقان , کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب , 2015-05-19
 11. کاظم اسماعیلی , سمیرا باباخانی , مطالعه مروری بر فعالیت های انجام شده بر رودخانه کشف رود , نخستین کنگره ملی آبیاری و زه کشی , 2015-05-12
 12. رضا بدیع زادگان , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , پیش بینی توزیع سرعت در پرش هیدرولیکی روی بستر موج دار سینوسی به SVM روش , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-12
 13. ارمین بوستانی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , بررسی روشهای یافتن مقطع پایدار براثر تنش موضعی در کانال مرکب , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-12
 14. کاظم اسماعیلی , تاثیر نصب آبپایه برروی حجم وعمق آبشستگی در پایین دست پایه پل در جریانماندگار و غیرماندگار (سیلابی) , پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور , 2014-09-02
 15. امیرحسین آقا خانی , یوسف حسن زاده , محمد تقی اعلمی , کاظم اسماعیلی , مدلسازی عددی انتقال رسوب و بررسی وضعیت فرسایش، رسوبگذاری و تغییر فرم بستر مطالعه موردی رودخانه میانجی) ) Hec-Ras رودخانه با استفاده از مدل ریاضی , دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-10-29
 16. بابک تقدیسی , کاظم اسماعیلی , تحلیل پهنه سیلاب گیر و تشخیص و اصلاح نواحی فرسایش پذیر رودخانه با استفاده از مدل ریاضی , پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2014-02-18
 17. اشکان آل بویه , کاظم اسماعیلی , کنترل پرش آبی توسط جت آزاد سریع , یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2012-11-06
 18. رامین منصوری , علی نقی ضیائی , کاظم اسماعیلی , حسین انصاری , رضا رستمی جونقانی , بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی , یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2012-11-06
 19. میلاد خواستاربروجنی , حسین یزدی صمدی , کاظم اسماعیلی , بررسی غلظت تعادلی رسوبات چسبنده در تنش هایبرشی مختلف با استفاده از فلوم دوار , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان , 2012-05-08
 20. بهروز غلام احمدی , کاظم اسماعیلی , مجتبی طاوسی , روش های آببندی پی سد خاکی و انتخاب روش بهینه (مطالعه موردی : سد بینالود) , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07
 21. سارا مدهوشی مزرعی , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , بهینه سازی طراحی خطوط شبکه فاضلاب به کمک شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی شبکه فاضلاب قاسم‌آباد رودسر) , دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2011-11-08
 22. میلاد خواستاربروجنی , حسین صمدی بروجنی , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب شهری بر غلظت تعادلی رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دوار , نهمین سمینار بین المللی رودخانه , 2013-01-22
 23. مهدی مطلبی پور , کاظم اسماعیلی , مجتبی طاووسی , مدیریت مهندسی پدافند غیرعامل در شریان حیاتی کشور(رودخانه ها) , نهمین سمینار بین المللی رودخانه , 2013-01-22
 24. سروش جعفری , کاظم اسماعیلی , حسین ابراهیمی , تحلیل پایداری سد خاکی در آبگیری و تخلیه سریع مخزن سد به روش تعادل حدی , سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه , 2012-10-15
 25. احسان بهجتی , کاظم اسماعیلی , حسین ابراهیمی , مدل‌سازی نرم‌افزاری تحلیل پایداری سد خاکی در حالت استاتیک و شبه استاتیک در انتهای مرحله ساخت (مطالعه مورد سد بینالود) , سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه , 2012-10-15
 26. سیدحسین رجائی , کاظم اسماعیلی , علی اکبر عباسی , علی نقی ضیائی , بررسی روند تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه‌ی پخش سیلاب بر آبخوان جاجرم , پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک , 2012-02-28
 27. کاظم مقیسه’ , کاظم اسماعیلی , بررسی اثر ویژگیهای هیدرولیکی برضریب سرریز کناری با تراز تاج متغیر , ششمین گنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26
 28. سعیدرضا خداشناس , سارا مدهوشی مزرعی , کاظم اسماعیلی , بهینه سازی شبکه فاضلاب با استفاده از روش لاگرانژ افزاینده و مقایسه آن با نرم افزار , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26
 29. امیرحسین آقاخانی افشار , کاظم اسماعیلی , بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی و ارائه روابط حاکم بر عمق نهایی و نیز گسترش زمانی حفره فرسایشی , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26
 30. رضا بدیع زادگان , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور مغربی , مجتبی صانعی , محمدرضا اکبرزاده , بررسی تاثیر نیروی برشی در بسترهای موج دار سینوسی بر مشخصات پرش هیدرولیکی , چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب , 2011-05-03
 31. مهدی مطلبی پور , کاظم اسماعیلی , مدیریت ایمنی تاسیسات و منابع آب با ملاحظات پدافند غیر عامل , چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2011-05-03
 32. آرمین بوستانی , احسان توکلی , کاظم اسماعیلی , تحلیل مدل عددی کانال بتنی در شرایط تخلیه سریع از کانال , سومین همایش ملی شبکه های آبیاری و زه کشی , 2011-03-01
 33. مهدی مطلبی پور , کاظم اسماعیلی , مدیریت بهینه در مهندسی رودخانه با رویکرد تمهیدات پدافند غیر عامل , دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب , 2011-01-29
 34. امیرحسین آقاخانی افشار , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , بررسی و مقایسه آزمایشگاهی تاثیر شکاف روی پایه و فاصله قرار گیری پایه های مجاور هم بر حجم و خطوط تراز حفره آبشستگی موضعی در پایه پلها , نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2010-11-09
 35. امیرحسین آقاخانی افشار , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 36. محمد سعادت نیا , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 37. سیدعلیرضا فرومند , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیایی , شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی به کمک نرم افزار FLUENT , اولین کنفرانس ملی مهندسی زیر ساختها , 2009-10-27
 38. کاظم اسماعیلی , بنیامین نقوی , فاطمه کورش وحید , معادلات ریاضی حاکم بر محل تشکیل عمق بحرانی، توزیع سرعت و فشار در سرریزهای استوانه ای , هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26
 39. فاطمه کورش وحید , بنیامین نقوی , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور مغربی , مقایسه آبگذری جریانهای زلال و رسوبدار در روش نوین آبگیری از کف با محیط متخلخل , هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26
 40. حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , مقایسه عملکرد طوق مربعی و دایره ای درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل , هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26
 41. محمد سعادت نیا , سعیدرضا خداشناس , مجتبی صانعی , کاظم اسماعیلی , اثرات زاویه آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه گاه پل , هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26
 42. محمد سعادت نیا , سعیدرضا خداشناس , مجتبی صانعی , کاظم اسماعیلی , بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن برکاهش آبشستگی دماغه تکیه گاه پل , اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدریت زیر ساختها , 2009-10-27
 43. فاطمه کورش وحید , بنیامین نقوی , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور مغربی , ضریب دبی جریان در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل , سومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی , 2009-10-21
 44. فاطمه کورش وحید , بنیامین نقوی , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , بررسی آزمایشگاهی شکل گیری پروفیل های سطح آب در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11
 45. کاظم اسماعیلی , منوچهر فتحی مقدم , ضریب دبی در مدل سرریز-دریچه , همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , 2006-05-02
 46. کاظم اسماعیلی , محمود شفاعی بجستان , سید وحمود کاشفی پور , انتقال بار کف تحت جریان غیرماندگار , هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2007-02-09
 47. بنیامین نقوی , فاطمه کورش وحید , سعیدرضا خداشناس , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , بررسی انتقال رسوب و رسو بگرفتگی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11
 48. بنیامین نقوی , سعیدرضا خداشناس , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , محمدرضا اکبرزاده , مطالعه آزمایشگاهی رسوب گرفتگی در سیستم جدید آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل , سومین کنفرانس منابع آب ایران , 2008-10-14
 49. کاظم اسماعیلی , کامران داوری , مدل‌های برآورد دبی میانگین ماهانه و سالانه در حوضه کلات نادر (روش منطقه‌ای) , ششمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه , 2003-01-28
 50. فاطمه کورش وحید , بنیامین نقوی , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور مغربی , بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر میزان آب انحرافی از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل , سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2008-05-12
 51. کاظم اسماعیلی , بررسی انتقال وگرفتگی رسوب در سیستم ... , سومین کنگره منابع آب ایران , 2008-04-30
 52. کاظم اسماعیلی , بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-02-05

انگلیسی

 1. Ramin Mansouri , Ali Naghi Ziaei , Kazem Esmaili , Hossein Ansari , Saeed Reza Khodashenas , Study hydraulic properties and design criteria for the river subsurface intake with a porous medium without cut off , 9th International River Engineering Conference Shahid Chamran University, 22-24 Jan 2013, Ahwaz , 2013-01-22
 2. Ramin Mansouri , Ali Naghi Ziaei , Kazem Esmaili , Hossein Ansari , Hamed Zahedi khameneh , STUDY ON A NEW RIVER SUBSURFACE WATER HARVESTING METHOD , IAHR-APD2012 , 2012-08-19
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر