مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. A. Kheirollahi , Hamidreza Mohammadi , Seyed Javad Akhtarshenas , Two-qubit quantum cloning machine and quantum correlation broadcasting, Physical Review A, Volume (94), No (5), Year (2016-11), Pages (1-11)
 2. razieh taghiabadi , Seyed Javad Akhtarshenas , Mohsen Sarbishaei , Revealing quantum correlation by negativity of the Wigner function, Quantum Information Processing, Volume (16), No (5), Year (2016-5), Pages (1999-2020)
 3. Azam Kheirollahi , Seyed Javad Akhtarshenas , Hamidreza Mohammadi , Quantifying nonclassicality of correlations based on the concept of nondisruptive local state identification, Quantum Information Processing, Volume (15), No (4), Year (2016-1), Pages (1585-1599)
 4. Javad Behdani , Seyed Javad Akhtarshenas , Mohsen Sarbishaei , Computable measure of total quantum correlations of multipartite systems, Quantum Information Processing, Volume (15), No (4), Year (2016-1), Pages (1601-1627)
 5. Masoud Gharahi Ghahi , Seyed Javad Akhtarshenas , Entangled graphs: a classification of four-qubit entanglement, European Physical Journal D, Volume (70), No (3), Year (2016-3), Pages (541-546)
 6. Mostafa Annabestani , Seyed Javad Akhtarshenas , Mohamad Reza Abolhassani , Incoherent tunneling effects in a one-dimensional quantum walk, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Volume (49), No (11), Year (2016-2), Pages (1-19)
 7. Seyed Javad Akhtarshenas , An explicit computation of the Bures metric over the space of N-dimensional density matrices, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Volume (40), No (37), Year (2007-8), Pages (11333-11341)
 8. Fardin Kheirandish , Seyed Javad Akhtarshenas , Hamidreza Mohammadi , Effect of spin-orbit interaction on entanglement of two-qubit Heisenberg XYZ systems in an inhomogeneous magnetic field, Physical Review A, Volume (77), No (4), Year (2008-4), Pages (42309-42309)
 9. H. R. Baghshahi , M. K. Tavassoly , Seyed Javad Akhtarshenas , Generation and nonclassicality of entangled states via the interaction of two three-level atoms with a quantized cavity field assisted by a driving external classical field, Quantum Information Processing, Volume (14), No (4), Year (2015-4), Pages (1279-1303)
 10. Sina Hamedani Raja , Hamidreza Mohammadi , Seyed Javad Akhtarshenas , Geometric discord of the Jaynes-Cummings model: pure dephasing regime, European Physical Journal D, Volume (69), No (14), Year (2015-1), Pages (1-9)
 11. Seyed Javad Akhtarshenas , Hamidreza Mohammadi , Fahimeh S. Mousavi , Vahid Nassajpour , Progress on Quantum Discord of Two-Qubit States: Optimization and Upper Bound, International Journal of Theoretical Physics, Volume (54), No (1), Year (2015-1), Pages (72-84)
 12. Seyed Javad Akhtarshenas , Hamidreza Mohammadi , Saman Karimi , Zahra Azmi , Computable measure of quantum correlation, Quantum Information Processing, Volume (14), No (1), Year (2015-1), Pages (247-267)
 13. Seyed Javad Akhtarshenas , Differential Geometry on SU(N): Left and Right Invariant Vector Fields and One-Forms, Applied Mathematics & Information Sciences, Volume (8), No (6), Year (2014-11), Pages (2903-2908)
 14. Seyed Javad Akhtarshenas , Azam Kheirollahi , Parametrization of Projector-Based Witnesses for Bipartite Systems, International Journal of Theoretical Physics, Volume (49), No (2), Year (2010-2), Pages (402-412)
 15. Fardin Kheirandish , Seyed Javad Akhtarshenas , Hamidreza Mohammadi , Non-equilibrium entanglement dynamics of a two-qubit Heisenberg XY system in the presence of an inhomogeneous magnetic field and spin-orbit interaction, European Physical Journal D, Volume (57), No (1), Year (2010-3), Pages (129-140)
 16. Mostafa Annabestani , Seyed Javad Akhtarshenas , Mohamad Reza Abolhassani , Decoherence in a one-dimensional quantum walk, Physical Review A, Volume (83), No (4), Year (2010-4), Pages (323211-323219)
 17. Seyed Javad Akhtarshenas , Maryam Khezrian , Entanglement dynamics and decoherence of an atom coupled to a dissipative cavity field, European Physical Journal D, Volume (57), No (2), Year (2010-4), Pages (271-279)
 18. Hamidreza Mohammad , Seyed Javad Akhtarshenas , Fardin Kheirandish , Influence of dephasing on the entanglement teleportation via a two-qubit Heisenberg XYZ system, European Physical Journal D, Volume (62), No (3), Year (2011-5), Pages (439-447)
 19. Seyed Javad Akhtarshenas , Concurrence of superpositions of many states, Physical Review A, Volume (83), No (4), Year (2011-4), Pages (423061-423067)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. جواد بهدانی , سیدجواد اختر شناس , محسن سربیشه ئی , شناسایی گذار فاز کوانتومی مدل آیزینگ یک بعدی با یک میدان عرضی با استفاده از سنجه , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24
 2. حمید رضا باغشاهی , محمد کاظم توسلی , محمد جواد فقیهی , سیدجواد اختر شناس , ارزیابی درهم تنیدگی در مدل جینز-کامینگز غیرخطّی سه اتمی , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24
 3. راضیه تقی آبادی , سیدجواد اختر شناس , محسن سربیشه ئی , ناهم‌خوانی هندسی حالتهای گاوسی دوقسمتی بدون تقریب اندازه‌گیری گاوسی , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24
 4. فرشته شاه بیگی , سیدجواد اختر شناس , محسن سربیشه ئی , استفاده از مدل هایزنبرگ در تولید هم‌بستگی کوانتومی توسط کانال کوانتومی محلی , بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2015-01-13
 5. حمیدرضا باغشاهی , محمد کاظم توسلی , سیدجواد اختر شناس , تاثیر پارامتر نامیزانی بر درهم‌تنیدگی بین دو اتم سه ترازی نوع لاندا و یک میدان تک مد با جفت شدگی وابسته به شدت , بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2015-01-13
 6. حمیدرضا باغشاهی , محمد کاظم توسلی , سیدجواد اختر شناس , دینامیک برهم‌کنش دو اتم سه‌ترازی با میدان کاواک در حضور یک میدان کلاسیکی , کنفرانس فیزیک ایران 1393 , 2014-09-08
 7. نجمه اتحادی ابری , فردین خیراندیش , سیدجواد اختر شناس , آزاده زارع , بررسی در هم تنیدگی در سامانه‌های اپتو‌مکانیک جفت شده در حضور محیط غیرخطی OPA , بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2014-01-28
 8. سیدجواد اختر شناس , حمید رضا محمدی , سامان کریمی , زهرا عزمی , رهیافتی هندسی برای محاسبه هم‌بستگی کوانتومی , بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2014-01-28
 9. سیدجواد اختر شناس , حمید رضا محمدی , وحید نساجپور , فهیمه سادات موسوی , ناهم‌خوانی کوانتومی حالت‌های دوکیوبیتی , بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2014-01-28
 10. حمیدرضا محمدی , وحید نساج‌پور , سیدجواد اختر شناس , دینامیم ناهم‌خوانی کوانتومی یک سامانه کوانتومی XY هایزنبرگ در حضور میدان مغناطیسی ناهمگن و برهم کنش اسپین-مدار: حالت مجانبی , کنفرانس اطلاعات کوانتومی , 2013-09-04
 11. سینا همدانی , حمیدرضا محمدی , سیدجواد اختر شناس , ناهم‌خوانی کوانتومی هندسی و مقایسه‌ی آن با در هم‌تنیدگی کوانتومی در الگوی جینز- کامینگز , کنفرانس اطلاعات کوانتومی , 2013-09-04