بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60228

201 - بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسیدهای جنتیسیک و آلفا-رزورسیلیک در محیطهای روغنی و امولسیونهای روغن در آب آنها (چکیده)
202 - An integrated lot-sizing model with supplier and carrier selection and quantity discounts considering multiple products (چکیده)
203 - بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر فرکانس های طبیعی برج توربین های بادی (چکیده)
204 - وجودشناسی مغربی هایدگر و حکمت شرقی سبزواری (چکیده)
205 - Investigating the Genotoxic Effect of Gamma Irradiation on L929 Cells after Vinblastine Treatment Using Micronucleus Assay on Cytokinesis-blocked Binucleated Cells (چکیده)
206 - The Comparison of Library Classification Systems: A Survey of the Viewpoint of Professors and Librarians (چکیده)
207 - MD/QM modeling of the modified gold nanoparticles and investigation of their sensing ability for selective detection of melamine (چکیده)
208 - بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر قابلیت ماشینکاری فولاد ابزار AISI D3 (چکیده)
209 - تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی (چکیده)
210 - تصویرشناسی زنان در سفرنامه ابن‌بطوطه (چکیده)
211 - بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی (چکیده)
212 - Association of body mass index with serum calcium and phosphate levels (چکیده)
213 - تخمین پارامترهای مودال در حال بهره برداری به روش تخصیص مودال عملکردی در حضور با هارمونیک (چکیده)
214 - Lattice Boltzmann simulation of combined volumetric radiation/natural convection to consider optical properties of nanoparticles (چکیده)
215 - Applicability of connectionist methods to predict dynamic viscosity of silver/water nanofluid by using ANN-MLP, MARS and MPR algorithms (چکیده)
216 - A comprehensive expression analysis of GH-IGF1 axis transcripts in bovine pre- and postnatal tissues (چکیده)
217 - بهینه‌سازی ابعاد هندسی فایرتیوب و هیت‌کویل گرمکن‌های ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز (چکیده)
218 - Analysis of expression data of Holstein Cow mammary tissue (چکیده)
219 - Study of differentially expressed genes and related pathways in fetal muscle tissue of Texel and Ujumqin sheep breeds (چکیده)
220 - Targeted delivery of adenosine 5′-triphosphate using chitosan-coated mesoporous hydroxyapatite: A theranostic pH-sensitive nanoplatform with enhanced anti-cancer effect (چکیده)
221 - Mesoporous superparamagnetic hydroxyapatite nanocomposite: A multifunctional platform for synergistic targeted chemo-magnetotherapy (چکیده)
222 - Exploring Self-confidence and Educational Motivation and their Relation to Oral Translation Quality of Iraqi EFL Students: A Case Study of Najaf and Karbala (چکیده)
223 - The Relationship Between Iraqi EFL Teachers’ Creativity and Designing Multiple-Choice Questions: A Case Study of Najaf (چکیده)
224 - Evaluation of adherence and anti-infective properties of probiotic Lactobacillus fermentum strain 4-17 against Escherichia coli causing urinary tract infection in humans (چکیده)
225 - بررسی و تحلیل سیر تحول در نظریه های منازعه-با تأکید بر تحول تاریخی، رشته ای و نگاه ریشه ای نظریه ها- (چکیده)
226 - برنامه‌ریزی شارژ خودروهای الکتریکی در طول بزرگراه (چکیده)
227 - زمان‌بندی شارژ خودروهای برقی در پارکینگ هوشمند با در نظر گرفتن رضایت صاحبان خودرو‌ها (چکیده)
228 - Combined effect of micro silica with clay, and gypsum as mulches on shear strength and wind erosion rate of sands (چکیده)
229 - Long term effects of deforestation on soil attributes: case study, Northern Iran (چکیده)
230 - Climate vulnerability index fluctuation: a case of Iran (چکیده)
231 - بررسی فقهی تاثیر تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تاکید بر دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع (چکیده)
232 - تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن (چکیده)
233 - Investigating the effect of engine speed and flight altitude on the performance of throttle body injection (TBI) system of a two-stroke air-powered engine (چکیده)
234 - مبانی نظری روشهای تحقیق در علوم انسانی (چکیده)
235 - مبانی نظری در علوم انسانی -2- (چکیده)
236 - نظریه تکامل در تفسیر المیزان (چکیده)
237 - مبانی نظری روشهای تحقیق در علوم انسانی -3- (چکیده)
238 - دین دنیوی شده (چکیده)
239 - Genetic variability in beta-lactoglobulin, calpastain and calpain loci in Kurdi sheep (چکیده)
240 - تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی (چکیده)
241 - تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی - 2 (چکیده)
242 - تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -3-: برخی عوامل و موانع اندیشه و فهم دینی- (چکیده)
243 - تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -4-: توحید افعالی چگونه با اختیار انسان قابل جمع است (چکیده)
244 - تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: اختیار در اختیار (چکیده)
245 - نظام احسن و امکان جهان دیگر -مروری بر مقاله تصویری از نظریه نظام احسن آفرینش در قرآن کریم- (چکیده)
246 - تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: اختیار در متن ضرورت؟! (چکیده)
247 - تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: قضا و قدر و علم الهی -آیا قضا و قدر و علم الهی محلی برای اختیار انسان باقی می گذارد؟- (چکیده)
248 - Study of Growth Hormone Receptor -GHR- and Growth Hormone Releasing Hormone Receptor -GHRHR- genes polymorphism and their association to average daily gain in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
249 - تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: پرسش هایی درباره خداوند (چکیده)
250 - سرشت دینی آدمی -1-: -نیاز به دین-/ تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی -10- (چکیده)