بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 63906

46001 - Blade curve influences on the performance of Savonius rotors: experimental and numerical (چکیده)
46002 - RESPONSES OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) TO DIFFERENT RATES OF NITROGEN UNDER FIELD CONDITIONS (چکیده)
46003 - energy conservation by waste heat recovery in industry using thermosyphon heat exchangers (چکیده)
46004 - Modeling and simulation of CO2 removal from power plant flue gas by PG solution in a hollow fiber membrane contactor (چکیده)
46005 - Highly selective and sensitive coated-wire yttrium (III) cation selective electrode based on kryptofix-22DD (چکیده)
46006 - Competitive Transport of Seven Metal Cations through Bulk Liquid Membrane Using 5,12 di(phenoxymethyl) 1,4 dioxa 7, 10 dithiacyclododecane 2,3 dione as Carrier (چکیده)
46007 - Study of Complex Formation of Dibenzo-18-Crown-6 with Ce3+, Y3+, UO2+ 2 and Sr2+ Cations in Acetonitrile–Dioxane Binary Solvent Mixtures (چکیده)
46008 - Application of Fractal Theory for Prediction of Shrinkage of Dried Kiwifruit Using Artificial Neural Network and Genetic Algorithm (چکیده)
46009 - A genetic algorithm-based regression to predict resistance of plate gird-ers subjected to patch loading (چکیده)
46010 - OPTIMUM DESIGN OF PLATE GIRDERS BY GENETIC ALGORITHM (چکیده)
46011 - امنیت در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (چکیده)
46012 - Simultaneous extraction and determination of lead, cadmium and copper in rice samples by a new pre-concentration technique: Hollow fiber solid phase microextraction combined with differential pulse anodic stripping voltammetry (چکیده)
46013 - Synthesis and application of a novel solid-phase microextraction adsorbent: Hollow fiber supported carbon nanotube reinforced sol–gel for determination of phenobarbital (چکیده)
46014 - HISTOCHEMISTRY OF NICTITANS GLANDS OF THE ONE HUMPED CAMEL (چکیده)
46015 - A conductometric study of complexation reaction between dibenzo-24-crown-8 with yttrium cation in some binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
46016 - A thermodynamic study of interaction of Na+ cation with benzo-15-crown-5 in binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
46017 - PEER CORRECTION AMONG IRANIAN ENGLISH LANGUAGE (چکیده)
46018 - Isolation and identification of Listeria spp. and Listeria monocytogenes from Doner kebabsamples in Mashhad-Iran using multiplex PCR assay (چکیده)
46019 - Parameter Study in Plastic Injection Molding Process using Statistical Methods and IWO Algorithm (چکیده)
46020 - Effect of Friction Models on Snake Robot Performance (چکیده)
46021 - Generating Snake Robot Concertina Locomotion Using a New Dynamic Curve (چکیده)
46022 - بوم شناسی فردی گیاه درمنه قرمز (Krasch Artemisia turanica) در مراتع قشلاقی استان خراسان شمالی (چکیده)
46023 - مقایسه پراکنش اقلیمی و کیفیت علوفه cristatum Agropyron ،Stipa turkestanica و Stipa barbata در مراتع استان خراسان شمالی (چکیده)
46024 - اکولوژی فردی گون قشلاقی Astragalus arpilobus، گونه ای امیدبخش برای اصلاح مراتع شمال شرق ایران (چکیده)
46025 - SHIFT INVARIANT SPACES FOR LOCAL FIELDS (چکیده)
46026 - Emotional Intelligence: Can It Be a Predictor of Performance on Different Test Formats? (چکیده)
46027 - Metaphorical Analysis of Iranian MA University Students’ Beliefs: A Qualitative Study (چکیده)
46028 - استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری (چکیده)
46029 - کاربرد منابع آب غیرمتعارف در کشاورزی: پتانسیل کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری به عنوان یک منبع آب آبیاری (چکیده)
46030 - اولویت بندی کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری با رویکرد فازی، از نقطه نظر کاربرد در کشاورزی (چکیده)
46031 - بررسی تأثیر استفاده از قطعات منیزیمی در خودرو بر آلودگی هوا (چکیده)
46032 - کاربرد روش تحلیل سلسه مراتبی فازی (FAHP) در تعیین گزینه بهینه تصفیه آب های لب شور زیرزمینی (چکیده)
46033 - Wool characteristics in the third generation of Arkharmerino × Ghezel and Arkharmerino × Moghani crossbreed sheep (چکیده)
46034 - Modification of scatter search for examination timetabling problem (چکیده)
46035 - رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود (چکیده)
46036 - New Evolutionary Algorithm for Examination Timetabling Problem (چکیده)
46037 - New algorithm for Project Scheduling Problem (چکیده)
46038 - The Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
46039 - Heuristic Procedures for the Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
46040 - Variable Neighborhood Search for the Cost Constrained Minimum Label Spanning Tree and Label Constrained Minimum Spanning Tree Problems (چکیده)
46041 - A solution procedure for the Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
46042 - A Local Search procedure for the Open vehicle Routing Problem (چکیده)
46043 - An ILP Improvement Procedure for the Open Vehicle Routing Problem (چکیده)
46044 - Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
46045 - A heuristic Method to solve the Capacitated m-Ring-Star Problem (چکیده)
46046 - An ILP Local Search Algorithm for the Capacitated m-Ring-Star Problem (چکیده)
46047 - Tensile Creep Behavior of Medium-Density Polyethylene (چکیده)
46048 - Altered patterns of differentiation in karyotypically abnormal human embryonic stem cells (چکیده)
46049 - اثربخشی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه‌گرا (چکیده)
46050 - بررسی رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد (چکیده)