بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 63906

46051 - Introduction to electromagnetism algorithm for the examination timetabling problem and comparison of it with other metaheuristics (چکیده)
46052 - A Variable Neighborhood Search and its Application to a Ring Star Problem Generalization (چکیده)
46053 - A heuristic procedure for the Capacitated m-Ring-Star Problem (چکیده)
46054 - Variable neighborhood search for the cost constrained minimum label spanning tree and label constrained minimum spanning tree problems (چکیده)
46055 - An ILP improvement procedure for the Open Vehicle Routing Problem (چکیده)
46056 - Genetic Algorithm–Artificial Neural Network Modeling of Moisture and Oil Content of Pretreated Fried Mushroom (چکیده)
46057 - Comparison and evaluation of mathematical lactation curve functions of Iranian primiparous Holsteins (چکیده)
46058 - بررسی نقش واسط عرق ملّی بر قصد خریدار نسبت به مصرف کالای وارداتی (چکیده)
46059 - بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن (چکیده)
46060 - بررسی رابطه بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب (چکیده)
46061 - رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
46062 - پراکنش Phrynocephalus persicus درمنتهی الیه شمال غربی فلات مرکزی ایران (چکیده)
46063 - اثیر هورمون سیتوکنین بر عارضه فیزیومورفولوژیک شیشه ای شدن(vitrification) در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
46064 - A new method of fictitious viscous damping determination for the dynamic relaxation method (چکیده)
46065 - Large deflection analysis of circular and annular FGM plates under thermo-mechanical loadings with temperature-dependent properties (چکیده)
46066 - The effect of gamma radiation on freezing tolerance of chickpea-Cicer aretinum L (چکیده)
46067 - بررسی اثرات اکسین مصنوعی (IBA , NAA) بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
46068 - بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
46069 - Bis(8-hydroxy-2- methylquinolinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato) nickelate(II) methanol monosolvate monohydrate (چکیده)
46070 - بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
46071 - مطالعه تاثیر غلظت آگار و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
46072 - بررسی عوامل موثر بر پدیده شیشه ای شدن در کشت درون شیشه ای و راهکارهای مقابله با آن (چکیده)
46073 - مقایسه محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
46074 - نقش پاربویلینگ در کاهش ضایعات تبدیل برنج ارقام مازندران (چکیده)
46075 - طبقه بندی عناب بر پایه استاندارد ملی ایران و آنالیز خصوصیات شکلی به کمک تکنیک ماشین بینایی (چکیده)
46076 - تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنائی غزنوی بر اساس روش نقد اسطوره ای (کهن الگویی) (چکیده)
46077 - تمثیل گرایی فلسفی و پیوند آن با ادبیات تمثیلی مولانا در مثنوی (چکیده)
46078 - کهن الگوی شهر پردیسی و نمودهای آن در ادبیات و هنر ایران باستان و شاهنامه فردوسی (چکیده)
46079 - تحقیقی درباره ارزش توتمی نمادهای جانوری و ارتباط آنها با بیرقهای پهلوانان شاهنامه (چکیده)
46080 - New Foraminifera and morphogroups from Sanganeh Formation in Takal Kuh section, western Kopeh Dagh basin (چکیده)
46081 - Factors Underlying Characteristics of Effective English Language Teachers: Validity and Sample Effect (چکیده)
46082 - 1,1 -(Ethane-1,2-diyl)dipyridinium bis(iodate) (چکیده)
46083 - Budget Constrained Scheduling of Grid Workflows Using Partial Critical Paths (چکیده)
46084 - بررسی نشست لوله های فولادی آبرسانی شهری (مطالعه موردی: طرح توزیع آب سد دوستی در شهر مشهد) (چکیده)
46085 - Modeling and Simulation of Hamburger Cooking Process Using Finite Difference and CFD Methods (چکیده)
46086 - Modeling and Simulation of High Power Ultrasonic Process in Preparation of Stable Oil-in-water Emulsion (چکیده)
46087 - تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی بر کارایی یک مبدل زمینی با جریان هوا، در سرمایش گلخانه (چکیده)
46088 - بهبود عملکرد گرمایشی ترموسیفون بسته دوفازی (TPCT) بر اثر افزودن نانولوله کربنی به آب دِ یونیزه (چکیده)
46089 - تعیین برخی خواص فیزیکی خرما زاهدی (چکیده)
46090 - طراحی دستگاهی برای جدایش مکانیزه دانه کدو آجیلی (چکیده)
46091 - مطالعه خصوصیات بیومکانیکی موثر در کاهش ضایعات انار با استفاده از مدلهای استراحت تنش ماکسول و پلیج (چکیده)
46092 - بینی الکترونیکی وسیله ای برای تشخیص تقلبی بودن مواد غذایی (چکیده)
46093 - Waste heat recovery using heat pipe heat exchanger (HPHE) for surgery rooms in hospitals (چکیده)
46094 - بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند) (چکیده)
46095 - تعیین نرخ بازدهی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران (چکیده)
46096 - The Boundaries of Parsa during the Achaemenid Period (چکیده)
46097 - تحلیل ساختارهای گفتمان مدار در"داستان رستم و اسفندیار" (چکیده)
46098 - بررسی تطبیقی قابلیتهای نمایشی در داستان رستم و اسفندیار و اودیسه هومر (چکیده)
46099 - تحلیل ریخت زمین ساختی گسل بهاباد (چکیده)
46100 - بررسی ساختاری مجموعه افیولیتی سبزوار در محدوده معدن کرومیت اولنگ (چکیده)