بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 58279

58051 - Three-Dimensional Stress Analysis of Rotating Composite Beams Due to Material Discontinuities (چکیده)
58052 - Deformation and Stress Analysis of Circumferentially Fiber-Reinforced Composite Disks (چکیده)
58053 - Accurate Determination of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Laminates (چکیده)
58054 - Free edge stress analysis of general cross-ply composite laminates under extension and thermal loading (چکیده)
58055 - Three-dimensional interlaminar stress analysis at free edges of general cross-ply composite laminates (چکیده)
58056 - میدان تنش در نزدیکی لبه ی آزاد لایه های چند سازه ای متقارن (چکیده)
58057 - تحلیل تنش های برون صفحه یی در تیر مرکب دوار (چکیده)
58058 - The Development of a Computer Program for Cam and Follower Design (چکیده)
58059 - Forth at a Glance (چکیده)
58060 - چگونه از پایان نامه خود دفاع کنیم؟ (چکیده)
58061 - چگونه پایان نامه بنویسیم؟ (چکیده)
58062 - Elements of an Islamic University (چکیده)
58063 - Optimality Conditions for Maximizing the Tip velocity of a Cantilever Beam (چکیده)
58064 - Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Response Velocity upon Release from a Deflected State (چکیده)
58065 - Comparison of Genetic Algorithm with Variable Metric Methods in Optimization a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity (چکیده)
58066 - Comparison of Evolutionary Program with Variable Metric Methods, in Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity (چکیده)
58067 - Maximization of the tip velocity of a diving board using the evolutionary program and a variable metric method (چکیده)
58068 - بهینه سازی رام خودرو سواری (چکیده)
58069 - ماکزیمم سازی سرعت سر آزاد یک تخته شنا به وسیله الگوریتم ژنتیکی و برنامه ی تکاملی (چکیده)
58070 - Application of the Genetic Algorithm and Davidon-Fletcher-Powell Method in the Maximization of the tip Velocity of a Simple Diving Board (چکیده)
58071 - Modal Analysis of an Automotive Wheel (چکیده)
58072 - Thermal study of an air-air thermosyphon Heat Pipe Heat Exchenger ( THPHE) in a Pilot Plant (مطالعه حرارتی بر مبدل گرمایی لوله گرمایی یک ترموسیفون هوا به هوا در تاسیسات هوایی) (چکیده)
58073 - Investigation of geyser boiling in a two – phase closed thermosyphon (بررسی آبگرمکن در یک ترموسیفون بسته دو فاز) (چکیده)
58074 - Optimal Structural Layout Based on a Local Stress Level Using an Evolutionary Procedure (چکیده)
58075 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی دیافراگم سنسور روغن با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE) (چکیده)
58076 - بررسی عملکرد مکانیزم جعبه فرمان پیکان و ارائة پیشنهاد جهت رفع عیب صدا (چکیده)
58077 - Simulation of typical road surface profiles using a pseudo random approach (چکیده)
58078 - تحلیل دینامیکی خوش سواری و خوش فرمانی خودرو به کمک نرم افزار CARSIM (چکیده)
58079 - بهینه‎سازی یک صفحه مربعی با وزن ثابت برای مینیمم ‌شدن تغییر مکان با استفاده از روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
58080 - Design tools for a micromembrane based on a finite element method and a finite difference method simulation (چکیده)
58081 - بهینه سازی فرآیند فسفاته کاری با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE ) (چکیده)
58082 - بهینه سازی شکل سازه با استفاده از الگوریتم فازی- ژنتیک (چکیده)
58083 - بهینه سازی تیر‌ها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
58084 - اخلاق در مهندسی: ضرورتها و چالشها (چکیده)
58085 - On various aspects of application of the evolutionary structural optimization method for 2D and 3D (چکیده)
58086 - Effect of inclination angle on thermal performance of a two-phase closed thermosyphon under normal operating condition (چکیده)
58087 - Ignition of epoxy by a high radiation Source, A Numerical Study (چکیده)
58088 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
58089 - Islanding Detection of Distributed Generation Resources Using Negative Sequence Component of Voltage (چکیده)
58090 - تمایز صحیح بین خطا و نوسان توان به کمک مولفه dc میرا شونده جریان خطا جهت بهبود عملکرد رله‌های دیستانس (چکیده)
58091 - A New Leakage-Tolerant Design for High Fan-in Domino Circuits (چکیده)
58092 - ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده (چکیده)
58093 - معرفی یک قرآن نفیس (چکیده)
58094 - Digital Signal Types Identification Using a Hierarchical SVM-Based Classifier and Efficient Features (شناساگر خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال با استفاده از یک سیستم دسته بندی کننده بردار پشتیبان (SVM) با ساختار سلسله مراتبی) (چکیده)
58095 - High Efficient Method for Digital Modulation Identification in Fading Environment (چکیده)
58096 - An Intelligent Technique for Identification of Digital Modulations (چکیده)
58097 - Automatic Modulation Type Identification Using WPA and SVM (چکیده)
58098 - Automatic Digital Modulation Identification Using an Intelligent Method (چکیده)
58099 - بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری (چکیده)
58100 - رابطه زبان و ژنتیک و یافته های جدید علمی در مورد ژن زبان (چکیده)