بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 59513

58051 - بازبيني و بهينه سازي سيستم هاي حفاظتي نيروگاه هاي گازي GE-F9 با تاكيد بر نقش مد تريپ ترتيبي (چکیده)
58052 - شبيه سازي 6 درجه آزادي حركت يك وسيله نقليه زيرآبي و طراحي كنترلگرهاي خطي و غير خطي براي كنترل مسير ح (چکیده)
58053 - روشي نو جهت تخمين حاشيه امنيت ولتاژ با استفاد از ساختار فازي - عصبي (چکیده)
58054 - طراحي كنترلرهاي فازي تطبيقي پايدار در سيستمهاي آشوبگونه جهت رديابي (چکیده)
58055 - بررسي غلظت و خلوص بعضي از فرآورده هاي تجاري انروفلاكساسين به روش hplc (چکیده)
58056 - اندازه گيري كلسترل تخم مرغ و رابطه آن با سن مرغ هاي تخمگذار- وزن تخم مرغ و وزن زرده در تعدادي از گله (چکیده)
58057 - بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره سياهدانه (چکیده)
58058 - سندرم جنيني الكل (Fetal Alcohol Syndrome) (چکیده)
58059 - مطالعه آناتومي و بافت شناسي گره سينوسي - دهليزي قلب خرگوش و مقايسه آن با ساير گونه ها و انسان (چکیده)
58060 - مطالعه كابد شناسي و بافت شناسي مري شتر و مقايسه آن با انسان و ساير گونه ها (چکیده)
58061 - آناتومي و بافت شناسي گره دهليزي - بطني در قلب گربه اهلي (چکیده)
58062 - مطالعه آناتومي گره دهليزي بطني و دسته دهليزي بطني قلب بز (چکیده)
58063 - مطالعه بافت شناسي غده فوق كليوي در شتر يك كوهانه (چکیده)
58064 - بافت شناسي مقايسه اي پوست ماهيان در گونه اي كپور قزل آلا- ماهيان خاوياري (ازون برون و قره برون) و كو (چکیده)
58065 - استفاده از رنگدانه زرشك بجاي هماتوكسيلين براي رنگ آميزي هاي بافتني (چکیده)
58066 - بررسی ساختمان آبشش در کپور ماهیان (چکیده)
58067 - study of comparative anatomy and histology of testis. epididymis and differences incamel (dromedary) (چکیده)
58068 - Histological study on the major salivary glands in one humpedcamel(Camelus dromedarus) (چکیده)
58069 - veterinary history and education in iran. (چکیده)
58070 - Histopathological study of tribulus terrestris poisoning in sheep (چکیده)
58071 - study of macroscopic and microscopis lesions of sheep pulmonary adenomatosis in fars industrial meat (چکیده)
58072 - IDENTFICATION OF GRAM PODTTIVE BACTERIA INVOLVED IN YOLKSAC INFECTION (چکیده)
58073 - AN OUTBREAK OF YERSINIA PSEUDOTUBERCULO-SIS INFECTION IN LAMBS (چکیده)
58074 - بررسي باليني و هيستوپاتولوژيك پيوند اسفنكتر سرپستانك در گاو (چکیده)
58075 - استفاده از سوماتوتروپین BST در گاوهای شیری و ایمنی شیر و فرآورده های آن (چکیده)
58076 - نقش سیستم HACCP در کاهش خطرات و بیماریهای قابل انتقال از طریق شیر و فرآورده های آن به انسان (چکیده)
58077 - عدد تداخل حلقه بسته (CIN) بعنوان معياري براي زوج بندي در سيستمهاي غير متمركز (چکیده)
58078 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال قدرت با در نظر گرفتن اثر تغییرات متغیرهای خط انتقال با فرکانس (چکیده)
58079 - بررسی میزان آلودگی پنیر تازه عرضه شده در شهر مشهد به باکتری بروسلا و تاثیر آن در بهداشت عمومی (چکیده)
58080 - performsnce improvment of expanded integrated local area networks (چکیده)
58081 - نقش و اهميت پروبيوتيك ها (PROBIOTICS ) در دامپزشكي و دامپروري (چکیده)
58082 - استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های ناهمگن (چکیده)
58083 - كاربرد بيوتكنولوژي در توليد واكسن (چکیده)
58084 - واكسيناسيون با استفاده از پپتيدهاي تصادفي(RPL ) كلون شده در فلاژل باكتري Ecoli (چکیده)
58085 - تجزيه وتحليل اثر بار حرارتي يك لوله گرمايي بدون فتيله(ترموسيفون ) و محاسبه ضريب كلي انتقال حرارت و ج (چکیده)
58086 - آلودگي بروسلوز گله هاي دامي استان خراسان و بررسي چند جانبه بروسلوز انسان در پاراكلينيك تخصصي بيمارست (چکیده)
58087 - طراحي يك نوع مبادله كن لوله گرمايي و تعيين عوامل موثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسيله يك برنامه كا (چکیده)
58088 - Immunocontraception راهي نوين در مبارزه با جوندگان ناقل بيماريها (چکیده)
58089 - كنترل انگلهاي خارجي با استفاده از آنتي ژنهاي حفاظتي (چکیده)
58090 - تو ليد و نشر الاينده ها در كوره هاي تونلي سوخت مايع ازمايش و تئوري (چکیده)
58091 - كاربرد آنتي ايدوتايپ ها بعنوان واكسن (چکیده)
58092 - مقايسه بيولوژي و مورفوبيولوژي انواع پلوروسركوئيدهاي مشاهده شده در محوطه بطني ماهي (چکیده)
58093 - بررسي انگلهاي خارجي و كرمهاي دستگاه گوارش جوندگان در استان خراسان (چکیده)
58094 - بررسي درمانگاهي، انگل شناسي و هيستوپاتولوژي ليشمانيوز سگ در يك كانون آلوده در شهرستان مشهد (چکیده)
58095 - اطلاع در توزيع بر نوع 12 (burrxii) (چکیده)
58096 - The study on the rate of Moraxella bovis infection in IBK infected calves (چکیده)
58097 - اتيولوژي CRD كمپلس: شناسايي سويه هاي اشريشياكلي با استفاده از روش بيوتايپينگ (چکیده)
58098 - بررسي كشتارگاهي ضايعات پاتولوژيك روده هاي كوچك و بزرگ شتر (چکیده)
58099 - شرايط انتقال خواص قابليت اطميناني (چکیده)
58100 - ركوردها و حجم نمونه (چکیده)