بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 58279

58151 - Puzzling peptides from a phage display library (چکیده)
58152 - Preparation and evaluation of a recombinant antigen against Dermatophilosis in sheep (چکیده)
58153 - Isolation and identification of facultative aerobic- anaerobic gram-positive bacteria in hatching eggs (چکیده)
58154 - Detection of hydatid fluid and protoscolices antigens in sheep with hydatidosis (چکیده)
58155 - Protective Immunity in Mice with Whole Body of Echinococcus granulosus (چکیده)
58156 - بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی(Dracocephalum moldavica) (چکیده)
58157 - تجزيه و تحليل کارايی روش عددی سيمپلت در حل مسائل جابجايی آزاد در داخل محفظه با مقطع مربعی (چکیده)
58158 - بررسی و مطالعه عملکرد لوله گرمايی (چکیده)
58159 - تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب (چکیده)
58160 - Effect of Aspect Ratio And Filling Ratio on Heat Transfer Characteristics of a Two-Phase Closed Thermosiphon (چکیده)
58161 - Gravity on Noncommutative D-Branes (چکیده)
58162 - Streamwise velocity distribution in irregular shaped channels having composite bed roughness (چکیده)
58163 - A simple model for estimation of dimensionless isovel contours in open channels (چکیده)
58164 - Application of the single point measurement in discharge estimation (چکیده)
58165 - New method for estimation of discharge (چکیده)
58166 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)
58167 - Collaboration in Persistent Virtual Reality Multiuser Interfaces:Theory and Implementation (چکیده)
58168 - Comparing Immersive and Non-Immersive Virtual Reality User Interfaces for Management of Telecommunication Networks (چکیده)
58169 - Immersive and Non-immersive Virtual Reality Techniques Applied to Telecommunication Network Management (چکیده)
58170 - Workload Analysis of 3D versus 2D User- Interfaces for Network Management (چکیده)
58171 - Web-based distance Learning (چکیده)
58172 - Building an Enterprise Information Portal Using Open Source Software (چکیده)
58173 - Fuzzy Rule-based Adaptive Intrusion Detection (چکیده)
58174 - Design of an MIB for the management of Jini-based Home Networks (چکیده)
58175 - e-Learning and Mathematics (چکیده)
58176 - Searchin Internet Using Perisan Natural Language (چکیده)
58177 - Distributed Learning Content Management System (چکیده)
58178 - An Access Control Method for Learning Management Systems (چکیده)
58179 - A Novel Resource Advertisement and Discovery Model for Ubiquitous Computing Environments using Mobile Agents (چکیده)
58180 - A Neuro-Fuzzy Classifier for Intrusion Detection Systems (چکیده)
58181 - Intrusion Detection Based on Neuro Fuzzy Classification (چکیده)
58182 - Decetralised Approaches for Network Management (چکیده)
58183 - Experiencing Small-Scale e-Democracy in Iran (چکیده)
58184 - A Novel Resource Dissemination and Discovery Model for Pervasive Environments Using Mobile Agents (چکیده)