بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62257

58151 - بررسی اثر کشندگی اسید فرمیک روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید (چکیده)
58152 - تشخیص بابزیا اویس در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش (چکیده)
58153 - تشخیص تیلریا آنولاتا در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش (چکیده)
58154 - Modeling of slurry polymerization of ethylene using a soluble Cp2ZrCl2/MAO catalytic system (چکیده)
58155 - Top bar effect of steel bars in self-consolidating concrete-SCC (چکیده)
58156 - Flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened by CFRP sheets (چکیده)
58157 - تهیه بسترهای سلیکاتی مزو متخلخل MCM-41 کروی و میله ای (چکیده)
58158 - Bond strength of glass fiber reinforced polymer reinforcing bars in normal and self-consolidation concrete (چکیده)
58159 - Development/splice length of reinforcing bars (چکیده)
58160 - Effect of cyclic loading on punching shear strength of slabs strengthened with CFRP sheets (چکیده)
58161 - Behavior of coupling beams Strengthened with CFRP Sheets (چکیده)
58162 - Axial compressive strength of reinforced concrete columns wrapped with Fiber Reinforced Polymers (FRP) (چکیده)
58163 - Zegler Natta / Metallocen Hybrid Catalyst for Ethylen Polymerization (چکیده)
58164 - ترکیب میکروسیلیس و افزودنی های هوازا و پودر خاک سنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخبندان (چکیده)
58165 - preparationof highly active heterogeneous ziegler - natta catalyst for polymerization of ethylen (چکیده)
58166 - Homogeneous Polymerization of Ethylen Using an Iron - Based MetalCattalyst System (چکیده)
58167 - Morphologycal study of spherical Mgcl n Etoh supported Ticl Ziegler-Natta Catalyst for Polymerization of Ethylen (چکیده)
58168 - Syndiotactic Polymerizatin of Styren study of catalyst component and polymerization conditions (چکیده)
58169 - Comparative study of Propylen Polymerization Using Mono supported and Bisupported Titanium-Based Ziegler -Natta Cattalyst (چکیده)
58170 - Nonlinear Analysis of Functionally Graded Beams (چکیده)
58171 - A New Approach for the Analysis of Functionally Graded Beams (چکیده)
58172 - بررسی اهمیت سقط جنین توکسوپلاسمایی در یکی از گوسفنداریهای شهرستان گرگان (چکیده)
58173 - Cadmium .. (چکیده)
58174 - A combination (چکیده)
58175 - Removing of.. (چکیده)
58176 - Higher or lower freq.. (چکیده)
58177 - Ultrasound in combined processes ... (چکیده)
58178 - A combination (چکیده)
58179 - Ultrasound and Resine (چکیده)
58180 - Ultrasound and sorption... (چکیده)
58181 - The effect of power direct.. (چکیده)
58182 - Degradation of monochlorophenol... (چکیده)
58183 - Water Softening.. (چکیده)
58184 - Sono-sorption as a.. (چکیده)
58185 - Sonochemistry from sonoluminescence.. (چکیده)
58186 - Removal of NI (II).. (چکیده)
58187 - The effect of ultrasonic waves.. (چکیده)
58188 - Sono-sorption of pollutant.. (چکیده)
58189 - Effects of Rotating Bending Fatigue of CK45 Stell Test Specimens on Yield Strength, Elongation and Area Reduction (چکیده)
58190 - تاثیر خستگی چرخشی روی پارامترهای مکانیکی نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
58191 - تاثیر خستگی چرخشی روی استحکام تسلیم نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
58192 - Survival Assessment and Fatigue Analysis of Die-Marked Drill Pipes, Using Finite Element Method and Cox Regression Model (چکیده)
58193 - On the Fatigue Life Preduction of Die-Marked Drillpipes (چکیده)
58194 - تحلیل خرابی خستگی لوله های حفاری در حفاری جاه های جهت دار (چکیده)
58195 - چالشهای میان نظریه های روش شناختی و دلالتهای عملی آنها برای انجام پژوهشهای علمی بازاندیشی در دو نظریه اثبات گرا و پسا اثبات گرا (چکیده)
58196 - برنامه ریزی و شبیه سازی جوشکاری رباتیک اتصالات رویهم ورقها در GMAW (چکیده)
58197 - Achieve to desired weld bead geometry for the vessel fillet joints in mobile robotic welding (چکیده)
58198 - Carbon Black Production from Thermal Decomposition of of Sub-quality Natural Gas (چکیده)
58199 - بررسی اثرات ضد کرمی عصاره بعضی گیاهان دارویی روی پوره های کنه هیالوما (چکیده)
58200 - A report of ovine acariasis due to mixed Sarcoptes scabii and Psoroptes ovis in a sheep flocks. (چکیده)