بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62124

58851 - Application of Cardo-type polyimide (PI) and polyphenylene oxide (PPO) hollow fiber membranes in two-stage membrane systems for CO2/CH4 separation (چکیده)
58852 - Numerical Analysis of Carbon Black Production from Sub-Quality Natural Gas (چکیده)
58853 - توانایی جذب سرب، نیکل و روی پلیساکاریدهای خارج سلولی و سلول خشک انسیفر ملیلوتی (چکیده)
58854 - Behavioural responses by dairy cows provided two hays of contrasting quality at dry-off (چکیده)
58855 - Effects of abomasal infusion of cottonseed oil and dietary enzyme supplementation on dairy goa (چکیده)
58856 - The effects of feed bunk competition on the feed sorting behavior of close – up dry cows (چکیده)
58857 - Effect of raw or roasted whole soybeans on early lactational Performance and ruminal and blood metabolites in Iranian cows (چکیده)
58858 - Estimation of digesta kinetics of different particle size fractions using rumen evacuation technique in dairy cows fed red clover – grass silage (چکیده)
58859 - اثر بخار آب تحت فشار بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای پیت نیشکر و عملکرد پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار در تغذیه بزهای شیرده سانن (چکیده)
58860 - تأثیر تخم پنبه آسیاب شده حرارت دیده میتونین و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین، مجله علوم و صنایع کشاورزی (چکیده)
58861 - Laws of large numbers for random linear programs under dependence model (چکیده)
58862 - Some equivalent multiresolution conditions on locally compact abelian groups (چکیده)
58863 - A note on the consistency of kaplan meier estimator dependent failure time data (چکیده)
58864 - Wavelet linear Density Estimation for Negativel Associated Sequences (چکیده)
58865 - Strong convergence of weighted sums for negatively orthant dependent random variables (چکیده)
58866 - Central limit theorem for integrated square error of kernel hazard estimator under censored dependent model (چکیده)
58867 - ON THE COMBINED EFFECT OF LUBRICATION AND COMPACTION TEMPERATURE ON PROPERTIES OF IRON-BASED P/M PARTS (چکیده)
58868 - مورد نادری از سپتی سمی ناشی از باکتروئیدس ملانینوژنیکوس در یک راس گاو هولشتاین (چکیده)
58869 - PCR-based Gene Synthesis , Molecular (چکیده)
58870 - Idiopathic lingual fossa ulcer in cattle in Iran (چکیده)
58871 - Cutaneous leiomyosarcoma in a pigeon (چکیده)
58872 - Brevinin-2R semi-selectively kills (چکیده)
58873 - Fast and robust Detection of Epilepsy in Noisy EEG Signals Using Permutation Entropy (چکیده)
58874 - Flocking of Autonomous Unmanned Air Vehicles (چکیده)
58875 - Control structure design in power system (چکیده)
58876 - عدد تداخل حلقه بسته بعنوان معیاری برای زوج بندی در سیستمهای کنترلی (چکیده)
58877 - کاربرد شیکه عصبی در سیستمهای کنترل و پایدارکننده های قدرت (چکیده)
58878 - Effect of heat treatment, lubricant and sintering temperature on dry sliding wear behavior of medium alloyed chromium PM steels (چکیده)
58879 - برآورد تابع بقا برای فرایندهای تصادفی زمان گسسته (چکیده)
58880 - بررسی هیستوپاتولوژیک نمونه های سرویکوواژینال گاوهای مبتلا به بیماریهای تولید مثلی یا سالم (چکیده)
58881 - A systematic and simple approach for designing Takagi-Sugeno fuzzy controller with reduced data (چکیده)
58882 - Intelligent Control of Thermal Comfort in Automobile (چکیده)
58883 - Controlling automobile thermal comfort using optimized fuzzy controller (چکیده)
58884 - Some inequalities for the Baer-invariant of a pair of finite groups (چکیده)
58885 - Covering Groups With Respect to Two Varieties of Groups (چکیده)
58886 - Some Inequalities for the Schur Multiplier of a Pair of groups (چکیده)
58887 - مطالعه تنوع ژنتیکی باکتریهای سینوریزوبیوم با استفاده از تکنیک PCR/RFLP 16S-23SrRNA (چکیده)
58888 - تاثیر غنی سازی لجن فاضلابشهری با نیتروژن و فسفر بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (چکیده)
58889 - تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند تنفس میکروبی در دو خاک آهکی و غیر آهکی (چکیده)
58890 - Recycling of aluminium alloy turning scrap via cold pressing and melting with salt flux (چکیده)
58891 - An investigation to the orthotropic plates by using irrgular rectilinear mesh (چکیده)
58892 - L-bending analysis with an emphasis on springback (چکیده)
58893 - تظاهرات مختلف سالک جلدی سگ در منطقه ای اندمیک در ایران (مشهد) (چکیده)
58894 - A Remark on the Schur Multiplier of p-Groups (چکیده)
58895 - An Analytical Solution for Heat and Mass Transfer during the Precooling of Freezing Stage of Porous Food (چکیده)
58896 - EFFECT OF CHAR LAYER ON TRANSIENT THERMAL OXIDATIVE DEGRADATION OF POLYETHYLENE (چکیده)
58897 - The Stair way to Heaven ,or Seven articles of Sullam-al- Sama, of Al- Kashi, for determination of the diameter, distance, and the masses of the earth and its seven planets (چکیده)
58898 - Elucidating chromatin and nuclear domain architecture with electron spectroscopic imaging (چکیده)
58899 - Promiscuous global transcription in pluripotent embryonic stem cells (چکیده)
58900 - تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و دانه گیاه نخود (چکیده)