بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 59836

58851 - Morphological studies on Meckel s Diverticulum in duck-Ansa Ansa domesticus (چکیده)
58852 - Comparative Histomorphological study of Uterus Between Laying Hen and Duck (چکیده)
58853 - MORPHOLOGICAL STUDY OF THE HEART AND OS CORDIS IN SHEEP AND GOAT (چکیده)
58854 - Comparative histomorphological study of ovary and ovarian follicles in Iranian Lori-Bakhtiari sheep and native goat (چکیده)
58855 - Comparative histomorphological study of heart in healthy and ascites broiler chickens in Shahrekord district, Iran (چکیده)
58856 - تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته زانو (چکیده)
58857 - Introducing Easy to Use and Accurate Image Processing Object Detection Algorithms Suitable for Sprayer Calibration and Other Similar Purposes (چکیده)
58858 - Molecular Dynamics Simulations of Bauschinger Effects on a Defect- Free Single Crystal Nickel (چکیده)
58859 - Influence of filler particles on deformation and fracture mechanism of isotactic polypropylene (چکیده)
58860 - کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران (چکیده)
58861 - Modeling Nonspherical Particles Using Multisphere Discrete Elements (چکیده)
58862 - شبیه سازی عددی رفتار مواد فله و تاثیر شکل دانه ها (چکیده)
58863 - شبيه سازي حركت مواد دانه اي با استفاده از مد لي با المانهاي گسسته مبتني بر ذرات چند كره اي (چکیده)
58864 - Numerical Investigation of Slip Effects on the Three-Dimensional Flow Past an Impermiable Rotating Spherical Nano Particle (چکیده)
58865 - شبیه سازی عددی تصادم در میوه جات و سبزیجات بکمک مدلی در محیط های گسسته. (چکیده)
58866 - Streaming Electric Potential in Pressure-Driven FlowsThrough Reservoier-Conected Microchannels (چکیده)
58867 - آنالیز اثر باشینگر روی خصوصیات برگشت پذیری در پرسه خمش ورق های فلزی (چکیده)
58868 - شبیه سازی دینامیک ملکولی کشش و فشار در بلور بدون عیب آرگون (چکیده)
58869 - Optimization of non-symmetric convective–radiative annular fins by differential quadrature method (چکیده)
58870 - Tensile deformation mechanisms at different temperatures in the Ni-base superalloy GTD-111 (چکیده)
58871 - مدلسازی پوست کنی میوه ها ب اساس انرژی مصرف شده (چکیده)
58872 - ارائه روشی جدید برای پوست کنی مکانیکی میوه ها (چکیده)
58873 - Almost derivations on C*-ternary rings (چکیده)
58874 - Nearly ternary derivations (چکیده)
58875 - Approximately intertwining mappings (چکیده)
58876 - Approximate C*-ternary ring homomorphisms (چکیده)
58877 - Hyers-Ulam-Rassias stability of derivations on Hilbert C*-modules (چکیده)
58878 - Orthogonal stability of additive type equations (چکیده)
58879 - On the stability of orthogonally cubic functional (چکیده)
58880 - Stability of functional equations in non-Archimedian spaces (چکیده)
58881 - Power and Euler-Lagrange norms (چکیده)
58882 - Nearest points in 2k-inner product spaces (چکیده)
58883 - On minimal norms on Mn (چکیده)
58884 - Shape representation of axisymmetrical, non-spherical particles in discrete element simulation using multi-element model particles (چکیده)
58885 - شبیه سازی رفتار دینامیکی میوه جات دارای شکل متقارن محوری با استفاده از مدل المان های مجزا (چکیده)
58886 - Response of Root Yield and Quality of Sugar Beet (Beta vulgaris) to Salt Stress (چکیده)
58887 - تعیین مدل ریاضی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور (چکیده)
58888 - برآورد موجکی لگاریتم تابع چگالی (چکیده)
58889 - Nonparametric Estimation of (چکیده)
58890 - Effect of forcing , damping and detuning on Van der Pol equation (چکیده)
58891 - Effect of Native Agricultural Mechanized Services Companies on National Mechanization Development (چکیده)
58892 - برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در هفت لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش دای آلل (چکیده)
58893 - بررسی تنوع زنتیکی بین لاین های زیره سبز ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
58894 - شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی بازوی توانمند مکانیزاسیون کشاورزی قابلیتها وکاستیها مطالعه در استان خراسان (چکیده)
58895 - Yield and seed quality of Plantago ovata and Nigella sativa under differen irrigation treatments (چکیده)
58896 - Weather Analogue: A tool for lead time simulation of daily weather data based on modified K-nearest-neighbor approach. Env. Modeling and Software 23, 703-713. (چکیده)
58897 - طراحی ، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه خودتراز روی تراکتور (چکیده)
58898 - Factor Influencing Regeneration and Genetic Transformation of Three Elite Cultivars of Tomato (چکیده)
58899 - تحقیق، رفع تکلیف یا رفع نیاز (چکیده)
58900 - الکترونیک هیدرولیک ظرافتها وتواناییها ونقش آنها در اتوماسیون کشاورزی (چکیده)