بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60180

59401 - کنترل مگس خربوزه در ارقام مختلف با استفاده از روش نوین کشت توام با گیاه دارویی نعنا ء فلفلی (چکیده)
59402 - مقایسه عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب تحت دوسیستم کشت هیدروپونیک و کشت مزرعه ای (چکیده)
59403 - Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Greenhouse Tomato Fruits (چکیده)
59404 - از فارس تا خراسان - سرگذشت یک نسخه خطی دیوان حافظ (چکیده)
59405 - هشدارهایی در بهره گیری از هورمون رشد (چکیده)
59406 - A Neuro-Fuzzy model for a Dynamic Prediction of Milk Ultrafiltration Flux and Resistance (چکیده)
59407 - Numerical Study of Hemodynamic Wall Parameters on Pulsatile Flow through Arterial Stenosis (چکیده)
59408 - تحلیل جریان تراکم پذیر غیر دائم در داخل لوله ضربه پرشده با مواد متخلخل (چکیده)
59409 - Adaptive Fuzzy Fitness Granulation in Structural Optimization Problems (چکیده)
59410 - A Novel General Framework for Evolutionary Optimization:Adaptive Fuzzy Fitness Granulation (چکیده)
59411 - اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت-پوشش و سطح تماس پوشش-استخوان (چکیده)
59412 - Fatigue Damage Analysis of Drill pipes Using FEM and Cox Regression Model (چکیده)
59413 - بهینه سازی تولید شیر گیاهی بدون لاکتوز از دانه و کنجاله کنحد بر اساس ذائقه ایرانی (چکیده)
59414 - بازنگری طرح های اقتصادی و بررسی میزان کاربرد ان در شرکتهای تحت پوشش دولت (چکیده)
59415 - On Fatigue Crack Propagation of One- Way Rail Road (چکیده)
59416 - A Stochastic Systems Approach To Fatigue Reliability-An Application To Ti-6Al-4V (چکیده)
59417 - Insecticidal activity of some essential oils against Oryzaephilus surinamensis L and Tribolium castaneum Hbst (چکیده)
59418 - A New Stochastic Model for Prediction of Fatigue Crack Propagation (چکیده)
59419 - بررسی فراوانی هموفیلوس سومنوس وسایر باکتریها در موارد ورم پستان (چکیده)
59420 - EFFECTS OF THE ESSENTIAL OILS (چکیده)
59421 - study on physico - chemical rheological and (چکیده)
59422 - Rheological Properties of Date Syrup/Sesame Paste Blend (چکیده)
59423 - Food Biotechnology and its impact on pur food supply (چکیده)
59424 - Estimation of The Cost of Rural Road Crashes In A Developing Country (چکیده)
59425 - The cost Effectiveness of Investment in Traffic Safety Projects in Iran (چکیده)
59426 - THE COMPARISON OF ANALYTICAL APPROACHES AND ROAD CRASH COSTS IN IRAN AND AUSTRALIA (چکیده)
59427 - روش پوششی برای مسیریابی بهینه قطار سبک شهری(LRT) (چکیده)
59428 - Helping Ants for Adaptive Network Routing (چکیده)
59429 - Interaction of topological solitons with defects: using a nontrivial metric (چکیده)
59430 - مشارکت از دیدگاه اسلام و دلالتهای تربیتی آن در آموزش عالی (چکیده)
59431 - اصول تربیت شهروند دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
59432 - The Functions of Elementary School Teachers of Mashhad City in Developing Students Creativity (چکیده)
59433 - موانع ،مشکلات و راهکارهای جهانی شدن شهرها ی ایران (چکیده)
59434 - الگوی برنامه درسی مذاکره ای، رهیافتی نو برای تمرکز زدایی از آموزش متوسطه (چکیده)
59435 - رویکردی تطبیقی به دلالتهای تربیتی نظریه های دموکراسی (چکیده)
59436 - کند و کاوی در ابعاد و گستره مفهوم دموکراسی (چکیده)
59437 - Application of Q-learning with temperature variation for bidding strategies in market based power systems (چکیده)
59438 - Q-adjusted annealing for Q-learning of bid selection in market-based multisource power systems (چکیده)
59439 - Multi-objective meta level soft computing-based evolutionary structural design (چکیده)
59440 - با دو تبار تاریخ و ادب (چکیده)
59441 - محمد بن احمد الخازن و دیوان شعر او (چکیده)
59442 - سنایی پژوهی پیشینه و گستره (چکیده)
59443 - دیدار با فیتز جرالد (چکیده)
59444 - دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در یونان (چکیده)
59445 - گسترش تفسیر نویسی فارسی در سده های نخستین فارسی دری (چکیده)
59446 - محوی همدانی و ترانه های خیامی او (چکیده)
59447 - زبان فارسی در چین عصر سید اجل عمر شمس الدین (چکیده)
59448 - Mycoflora of cervicovaginal fluids in dairy cows with or withoutre productive disorders (چکیده)
59449 - رودکی و فردوسی (چکیده)
59450 - فردوسی شاعر ملی ایران (چکیده)