بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60889

60551 - An Application of Image Analysys to Dehydration of Osmosed Pumpkin by Hot Air Drying (چکیده)
60552 - طبقه بندی بافت مستقل از دوران و مقیاس با استفاده از تبدیل Curvelet (چکیده)
60553 - Eye Detection in Color Images (چکیده)
60554 - An Iterative Geometrical Noise Cancellation Approach to Closed-form Camera Pose Estimation (چکیده)
60555 - The Study and Analysis of Effective Parameters on Camera Pose Estimation Process for Virtual Studio (چکیده)
60556 - چند معیار جدید انطباق مناسب پیاده سازی سخت افزاری برای کاربرد فشرده سازی ویدیو (چکیده)
60557 - Summarizing Soccer Videos without Detecting the Events (چکیده)
60558 - بررسی اثر حضور شرکت های تولیدی در نایشگاه های بین المللی بازرگانی بر موفقیت تجاری ان ها (چکیده)
60559 - The Effects of Salinity on Extractability and Chemical Fractions of Zinc in Selected Calcareous Soils of Iran (چکیده)
60560 - تحلیل الاستیک و الاستیک-پلاستیک تغییر شکل های بزرگ به روش اجزاء محدود لاگرانژی همگرد (چکیده)
60561 - Cex1p is a novel cytoplasmic component of the Saccharomyces cerevisiae nuclear tRNA export machinery that may play a role in unloading of tRNA from the tRNA nuclear export receptor complex at the NPC (چکیده)
60562 - Effects of Disruption of the Embryonic Alkaline Phosphatase Gene on Preimplantation Development of the Mouse (چکیده)
60563 - Utp8p Is an Essential Intranuclear Component of the Nuclear tRNA Export Machinery of Saccharomyces cerevisiae (چکیده)
60564 - Expression profile of protein kinase C isozymes in preimplantation mouse development (چکیده)
60565 - Subcellular localization of protein kinase C d and 1 affects transcriptional and post-transcriptional processes in four-cell mouse embryos (چکیده)
60566 - Organization of chromatin in the interphase mammalian cell (چکیده)
60567 - The number of PML nuclear bodies increases in early S phase by a fission mechanism (چکیده)
60568 - Mitotic accumulations of PML protein contribute to the re-establishment of PML nuclear bodies in G1 (چکیده)
60569 - اثر سرعت پرسکاری روی نیروی پرس (چکیده)
60570 - Stress Analysis around Crack Tip under Elasto-Plasto-Creep Conditions Using Element Free Galerkin Method (تحلیل تنش در اطراف ترک در شرائط ارتجاعی-مومسان و خزشی بروش گالرکین بدون المان) (چکیده)
60571 - Analysis of Elasto-Plastic Plane Cracked Problems Using Element Free Galerkin Method (تحلیل ارتجاعی-مومسان مسائل صفحه ترکدار توسط روش گالرکین بدون المان) (چکیده)
60572 - تاثیر موقعیت خط اتصال دو ورق‎ بر میدانهای تنش اطراف ترک لبه‎ای (چکیده)
60573 - نوسانساز متعامد تفاضلی LC با مصرف توان پایین و نویز کم (چکیده)
60574 - A New Quadrature LC Ocillator (چکیده)
60575 - An Evaluation of important factors for selecting EPS in SMEs of Iran (چکیده)
60576 - Assessing the most important factors in the development and launch of government web sites. (case study in Iran) (ارزیابی مهمترین عوامل موثر در توسعه و دستیابی وی سایت های دولتی ( مطالعه موردی)) (چکیده)
60577 - IT in Iran at a glance (چکیده)
60578 - ارائه یک مدل سه بعدی از چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک (چکیده)
60579 - Slowly varying tachyon and tachyon potential (چکیده)
60580 - Off-shell extension of S-matrix elements and tachyonic effective actions (چکیده)
60581 - Excited D-brane decay in Cubic String Field Theory and in Bosonic String Theory (چکیده)
60582 - On-shell S-matrix and tachyonic effective actions (چکیده)
60583 - Gauge Invariant Operators and Closed String Scattering in Open String Field Theory (چکیده)
60584 - Dirac-Born-Infeld action, Seiberg-Witten map, and Wilson Lines (چکیده)
60585 - Transformation of the Dirac-Born-Infeld action under the Seiberg-Witten map (چکیده)
60586 - World-Volume Potentials on D-branes (چکیده)
60587 - Tachyon couplings on non-BPS D-branes and Dirac-Born-Infeld action (چکیده)
60588 - Non-commutative world-volume interactions on D-brane and Dirac-Born-Infeld action (چکیده)
60589 - String Scattering from D-branes in Type 0 Theories (چکیده)
60590 - World-Volume Interactions on D-Branes (چکیده)
60591 - Superstring Scattering from D-Branes Bound States (چکیده)
60592 - Superstring Scattering from D-Branes (چکیده)
60593 - A comparison between Ant colony and Tabu search algorithms for job shop scheduling with sequence-dep (چکیده)
60594 - Chiral bosonization as a Duality (چکیده)
60595 - امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور (چکیده)
60596 - ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان (On-farm) (چکیده)
60597 - تنوع گونه های زراعی در ایران (چکیده)
60598 - تنوع زیستی گیاهان زراعی (چکیده)
60599 - ارزیابی کتابهای منتشر شده پس از انقلاب اسلامی در زمینه زراعت و اصلاح نباتات (چکیده)
60600 - Cardinal Temperatures for Germination in Three Millet Specieses-Panicum miliaceum, Pennisetum glauc (چکیده)