بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 61174

60901 - تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار ژنوتیپ چغندر قند (Beta vulgaris) (چکیده)
60902 - کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته با استفاده از حشرات بومی (چکیده)
60903 - Discarding of used frying oils in terms of color index, refractive index and viscosity values (چکیده)
60904 - بررسی خصوصیات رئولوژیکی دو نوع ثعلب رایج در ایران (چکیده)
60905 - فعالیت آنتی اکسیدانی ضایعات چای (Camellia sinensis L) (چکیده)
60906 - Antioxidant Activity of Various Extracts of Old Tea Leaves and Black Tea Wastes (Camellia sinensis L.) (چکیده)
60907 - بررسی نقش آنتی اکسیدانهای طبیعی در صنایع روغن از دیدگاه سلامتی و تغذیه (چکیده)
60908 - RANCIMAT TEST FOR THE ASSESSMENT OF USED FRYING OILS QUALITY (چکیده)
60909 - مقاومت حرارتی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) (چکیده)
60910 - Three-Dimensional Stress Analysis of Rotating Composite Beams Due to Material Discontinuities (چکیده)
60911 - Deformation and Stress Analysis of Circumferentially Fiber-Reinforced Composite Disks (چکیده)
60912 - Accurate Determination of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Laminates (چکیده)
60913 - Free edge stress analysis of general cross-ply composite laminates under extension and thermal loading (چکیده)
60914 - Three-dimensional interlaminar stress analysis at free edges of general cross-ply composite laminates (چکیده)
60915 - میدان تنش در نزدیکی لبه ی آزاد لایه های چند سازه ای متقارن (چکیده)
60916 - تحلیل تنش های برون صفحه یی در تیر مرکب دوار (چکیده)
60917 - The Development of a Computer Program for Cam and Follower Design (چکیده)
60918 - Forth at a Glance (چکیده)
60919 - چگونه از پایان نامه خود دفاع کنیم؟ (چکیده)
60920 - چگونه پایان نامه بنویسیم؟ (چکیده)
60921 - Elements of an Islamic University (چکیده)
60922 - Optimality Conditions for Maximizing the Tip velocity of a Cantilever Beam (چکیده)
60923 - Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Response Velocity upon Release from a Deflected State (چکیده)
60924 - Comparison of Genetic Algorithm with Variable Metric Methods in Optimization a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity (چکیده)
60925 - Comparison of Evolutionary Program with Variable Metric Methods, in Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity (چکیده)
60926 - Maximization of the tip velocity of a diving board using the evolutionary program and a variable metric method (چکیده)
60927 - بهینه سازی رام خودرو سواری (چکیده)
60928 - ماکزیمم سازی سرعت سر آزاد یک تخته شنا به وسیله الگوریتم ژنتیکی و برنامه ی تکاملی (چکیده)
60929 - Application of the Genetic Algorithm and Davidon-Fletcher-Powell Method in the Maximization of the tip Velocity of a Simple Diving Board (چکیده)
60930 - Modal Analysis of an Automotive Wheel (چکیده)
60931 - Thermal study of an air-air thermosyphon Heat Pipe Heat Exchenger ( THPHE) in a Pilot Plant (مطالعه حرارتی بر مبدل گرمایی لوله گرمایی یک ترموسیفون هوا به هوا در تاسیسات هوایی) (چکیده)
60932 - Investigation of geyser boiling in a two – phase closed thermosyphon (بررسی آبگرمکن در یک ترموسیفون بسته دو فاز) (چکیده)
60933 - Optimal Structural Layout Based on a Local Stress Level Using an Evolutionary Procedure (چکیده)
60934 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی دیافراگم سنسور روغن با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE) (چکیده)
60935 - بررسی عملکرد مکانیزم جعبه فرمان پیکان و ارائة پیشنهاد جهت رفع عیب صدا (چکیده)
60936 - Simulation of typical road surface profiles using a pseudo random approach (چکیده)
60937 - تحلیل دینامیکی خوش سواری و خوش فرمانی خودرو به کمک نرم افزار CARSIM (چکیده)
60938 - بهینه‎سازی یک صفحه مربعی با وزن ثابت برای مینیمم ‌شدن تغییر مکان با استفاده از روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
60939 - Design tools for a micromembrane based on a finite element method and a finite difference method simulation (چکیده)
60940 - بهینه سازی فرآیند فسفاته کاری با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE ) (چکیده)
60941 - بهینه سازی شکل سازه با استفاده از الگوریتم فازی- ژنتیک (چکیده)
60942 - بهینه سازی تیر‌ها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
60943 - اخلاق در مهندسی: ضرورتها و چالشها (چکیده)
60944 - On various aspects of application of the evolutionary structural optimization method for 2D and 3D (چکیده)
60945 - Effect of inclination angle on thermal performance of a two-phase closed thermosyphon under normal operating condition (چکیده)
60946 - Ignition of epoxy by a high radiation Source, A Numerical Study (چکیده)
60947 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
60948 - Islanding Detection of Distributed Generation Resources Using Negative Sequence Component of Voltage (چکیده)
60949 - تمایز صحیح بین خطا و نوسان توان به کمک مولفه dc میرا شونده جریان خطا جهت بهبود عملکرد رله‌های دیستانس (چکیده)
60950 - A New Leakage-Tolerant Design for High Fan-in Domino Circuits (چکیده)