بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 65442

60901 - از فارس تا خراسان, سرگذشت یک نسخه خطی (چکیده)
60902 - تأثیر رساله فی حقیقه العشق بر شعر حافظ (چکیده)
60903 - تأثیر صور خیال ادبی بر نگار گری مکتب شیراز (چکیده)
60904 - Weeds of South Khorasan saffron fields (چکیده)
60905 - 3,3,9,9-Tetramethyl-1,5,7,11-tetraoxaspiro[5.5]undecane as a reagent for protection of carbonyl compounds (چکیده)
60906 - Semi-Empirical Study of Tatumerism in Some Substituted Anthraquinones (چکیده)
60907 - طبقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره هند به زبان فارسی (چکیده)
60908 - بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس (چکیده)
60909 - اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف شاهدانه (Cannabis sativa L) (چکیده)
60910 - روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علف های هرز دم موشی (Hordeum spontaneum) و شاهی وحشی (Cardaria draba) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
60911 - ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جدید گندم در شرایط رطوبتی (چکیده)
60912 - اثر تراکم کاشت بر شاخص های رشدی چهار رقم سورگوم دانه ای (چکیده)
60913 - اثرات الگوی کاشت و تراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays) در شرایط رقابت با تاج خروس (Amaranthus retroflexus) (چکیده)
60914 - اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژنه بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه(Cannabis sativa L) (چکیده)
60915 - بررسی اثر گاوپنبه بر عملکرد و اجزا عملکرد سویا در تراکم های مختلف گیاهی و تاریخ های مختلف کاشت (چکیده)
60916 - بررسی اثر آللوپاتیک اندام هوایی علف هفت بند بر درصد سبز شدن و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی و ذرت (چکیده)
60917 - الگوی پراکنش مکانی بانک بذر علفهای هرز زعفران(Crocus satirus L.) با استفاده از ژئواستاتیستیک (چکیده)
60918 - بررسی اثر تاریخ کاشت، اندازه بنه و غلظتهای جیبرلین بر عملکرد زعفران (چکیده)
60919 - مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز در یک مزرعه زعفران (Crocus sativus L.) با اسفاده از ژئواستاتیستیک (چکیده)
60920 - بررسی مراحل فنولوژی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) (چکیده)
60921 - بررسی مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به علف کش فنوکساپروپ – پارا – اتیل (چکیده)
60922 - ارز یابی تغییرات مکانی و واکنش علفهای هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند در مشهد (چکیده)
60923 - Identifying Fracture parameters of polymer composites (چکیده)
60924 - Theoritical study of the heteropropellanes (چکیده)
60925 - Ab initio study of the single-atom peri-bridged naphthalenes (چکیده)
60926 - بررسی خوردگی میکروبی لوله های سیمانی فاضلاب توسط باکتریهای اکسید کننده گوگرد (چکیده)
60927 - مطالعه خوردگی میکروبی لوله های فولادی و چدنی در آبهای سخت و شیرین (چکیده)
60928 - Ring Opening of Epoxides By Zn(OAc)2 /1,7-Bis(2-Benzoic Acid)-1,4,7-Trioxaheptane (ZnBBATOH) as a New Catalyst (چکیده)
60929 - A Facile and Efficient Synthesis of A New Class of Crown Ethers, (چکیده)
60930 - اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت وچگونگی آن (چکیده)
60931 - چگونگی،طراحی و اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت (چکیده)
60932 - Self-hypnosis in attenuation of asthma symptoms severity (چکیده)
60933 - Accurate determination of coupling effects on free edge interlaminar stresses in piezoelectric laminated plates (چکیده)
60934 - افشا گری در گزارشهای مالی (چکیده)
60935 - from teaching to learning in higher education: towards an approach tp quality of education in Iran (چکیده)
60936 - Qualitative method and paramathematics: toward a compromise in educational research (چکیده)
60937 - Methodological theory and educational research: a critical approach (چکیده)
60938 - The Impact of Religious Education on Epistemological Beliefs: Comparative Study of the Japanese & Iranian Students Epistemological Beliefs (چکیده)
60939 - Approximate reasoning and rule based knowledge: Towards a Compromise In Educational Research (چکیده)
60940 - A critical view to the web-based design for teaching critical thinking (چکیده)
60941 - Comparing critical thinking of nursing students studying in different years of the baccalaureate program (چکیده)
60942 - Globalization and Localization: the Paradox of Centralization and Decentralization in Curriculum (چکیده)
60943 - تولید کامپوزیت الومینیم-آلومینا با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
60944 - Study of fracture mechanisms of a Ni-Base superalloy at different temperatures (چکیده)
60945 - Pragmatic view vs. paradigmatic view in educational research methodology: A critical approach to mixed method (چکیده)
60946 - Comparision between phonological priming and semantic priming in the short verbal memory span (چکیده)
60947 - The Ultra Structural Study of Blastema in Pinna Tissues of Rabbits with Transmission Electron Microscope (چکیده)
60948 - Reproductive Cycle of the Sea Urchin Echinometra mathaei. (Echinodermatidea: Echinoidea) in Bostaneh, Persian Gulf, Iran (چکیده)
60949 - HISTOLOGICAL evaluation of curcuma longa-Ghee formulation hyaluronic acid on gingival healing in dog (چکیده)
60950 - سعید نفیسی و تاریخ بیهقی (چکیده)