بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 65442

60951 - Synthesis of Al-Al2O3 Nano-Composite by Mechanical Alloying and Evaluation of the Effect of Ball Milling Time on the Microstructure and Mechanical Properties (چکیده)
60952 - Production of Polyethylene/Carbon Nanotube Nanocomposite Using Mechanical Milling Process and Investigation of its Microstructure (چکیده)
60953 - A Study On The Role Of Multi Wall Carbon Nano Nanotube On Tensile Properties Of Epoxy Nanocomposite (چکیده)
60954 - بررسی نقش پارامترهای موثر بر روی خواص حرارتی و مورفولوژی پلی اتیلن (چکیده)
60955 - تولید نانوکامپوزیت Al-Al2O3 با استفاده از تکنیک آسیاکاری و بررسی پارامترهای موثر بر خواص مکانیکی (چکیده)
60956 - بررسی پارامترهای موثر بر تولید همزمان ژل TiO2/SiO2 (چکیده)
60957 - پیش بینی سرعت سرد شدن نقاط مختلف فولاد 1040 و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی (چکیده)
60958 - بررسی رفتار خزشی نانوکامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم (چکیده)
60959 - بررسی اثر درصدحجمی SiC و نیروی فشرده سازی پودر بر فرآیند اکستروژن مستقیم کامپوزیت متالورژی پودر Al/SiC (چکیده)
60960 - Role Of Surfactant On Fracture Toughness Of High Density Poly Ethylene/Caco3 Nanocomposites (چکیده)
60961 - Manufacturing Parameter Variation in Automotive Driveline (چکیده)
60962 - Effect of nano SiC particles on dimensional stability of Al/SiC nanocomposite (چکیده)
60963 - بررسی رفتار حرارتی نانو کامپوزیت پایه پلی اتیلن تقویت شده با نانو لوله کربنی تولید شده به روش آسیا کاری مکانیکی (چکیده)
60964 - زمان بندی پروژه با منابع محدود به کمک الگوریتم ژنتیک تطبیقی (چکیده)
60965 - Multi-Objective Heuristic Algorithm for the Routing School Buses Problem (چکیده)
60966 - بهینه سازی فردی و بهینه سازی همگانی در سیستمهای GI/G/1/K (چکیده)
60967 - A Parallel Simulation of a Road Network for Evacuation Modelling (چکیده)
60968 - کنترل کیفیت سیستم M/M/1 و تاثیر کنترل کیفیت در پیش بینی ظرفیت سیستم (چکیده)
60969 - الگوریتم غربالی در برنامه ریزی تولیدی در صنعت کارتن (چکیده)
60970 - برنامه ریزی تولیدی دو قیدی به کمک منطق فازی (چکیده)
60971 - On the Discrete time, cost and quality trade-off problem (چکیده)
60972 - On fuzzy Time-cost Tradeoff Problem (چکیده)
60973 - رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود (چکیده)
60974 - Simulation-optimization of buffer size in Mashhad Wheel Manufacturing Company (چکیده)
60975 - طراحی یک نرم افزار شبیه ساز شی گرا و کاربرد آن (چکیده)
60976 - مساله استقرار تجهیزات و مکانیابی (چکیده)
60977 - نقش شبیه سازی در اداره کارآمد واحدهای تولیدی (چکیده)
60978 - بهینه سازی فردی و بهینه سازی همگانی در سیستمهای M/M/1/K (چکیده)
60979 - The farm-retail Iran s beef marketing margin model (چکیده)
60980 - Effect of Credit Accessibility of Farmers on Agricultural Investment and Investigation of Policy Options in Khorasan-Razavi Province (چکیده)
60981 - Estimating the greenhouse gases emission and the most important factors in dairy farms (Case study Iran) (چکیده)
60982 - Estimation the supply and demand gap of export credit and determining the factors influencing on it (چکیده)
60983 - Evaluation of agricultural advisory services effects on Sugar beet in Razavi Khorasan province (چکیده)
60984 - A Dynamic Ex ante Input Demand Model with Application to Western Canadian Agriculture (چکیده)
60985 - Macroeconomic Policies and the Best Environmental-Oriented Policy in Agricultural sector of Iran(Case of Soil Erosion). (چکیده)
60986 - بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان (چکیده)
60987 - بررسی روابط تولید در بازایابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی صنایع دام) (چکیده)
60988 - بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
60989 - Applying Minimum Regret Criteria for Evaluation Farm Product Selling Time in Iran (چکیده)
60990 - الگوی تجربی واکنش عرضه نسبت به هزینه‎های مبادله ( مطالعه موردی ). (چکیده)
60991 - بررسی اثرات تغییر قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی (چکیده)
60992 - Investment and Adjustment Costs In the Iranian Agriculture (چکیده)
60993 - Application of game theory to compare the effect of market sale and contract strategies on agricultural yield in Iran (A Case Study of Tomato) (چکیده)
60994 - تحلیل مزیت نسبی غلات و حبوبات در استان خراسان (چکیده)
60995 - Evaluating the effects of production inputs and insurance protection policy on income equality of wheat producers in Khorasan provinces (چکیده)
60996 - The Efficiency of saffron’s marketing channel in Iran (چکیده)
60997 - یک روش علمی جهت ارزیابی گروههای کاری انعطاف پذیر (چکیده)
60998 - مولد برنامه شبیه سازی (چکیده)
60999 - Production Planning in Fuzzy Environment (چکیده)
61000 - مولد فرایند پواسون زمان متغیر (چکیده)