بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 61174

60951 - ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده (چکیده)
60952 - معرفی یک قرآن نفیس (چکیده)
60953 - Digital Signal Types Identification Using a Hierarchical SVM-Based Classifier and Efficient Features (شناساگر خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال با استفاده از یک سیستم دسته بندی کننده بردار پشتیبان (SVM) با ساختار سلسله مراتبی) (چکیده)
60954 - High Efficient Method for Digital Modulation Identification in Fading Environment (چکیده)
60955 - An Intelligent Technique for Identification of Digital Modulations (چکیده)
60956 - Automatic Modulation Type Identification Using WPA and SVM (چکیده)
60957 - Automatic Digital Modulation Identification Using an Intelligent Method (چکیده)
60958 - بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری (چکیده)
60959 - رابطه زبان و ژنتیک و یافته های جدید علمی در مورد ژن زبان (چکیده)
60960 - Accession to the WTO and agricultural market integrations in Iran (ورود به سازمان جهانی تجارت و همگرائی بازار محصولات کشاورزی در ایران) (چکیده)
60961 - بررسی تجربی اثر قطر ، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
60962 - بررسی تجربی و تئوری افت فشار در در مبادله کن لوله گرمایی و ارائه رابطه ای جدید برای تخمین مقدار آن (چکیده)
60963 - بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز – مایع در یک مدل نیمه صنعتی (چکیده)
60964 - تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی دسته لوله های پره دار (چکیده)
60965 - کاربرد لوله های گرمايی در صنعت (چکیده)
60966 - بررسی عوامل موثر بر عملکرد حرارتی یک مبادله کن ترموسیفونی به روش ε-NTU (چکیده)
60967 - بررسی کارایی ترموسیفون دو فازی بسته با چگالنده عمودی و تبخیر کننده مایل در آب گرمکن های خانگی خورشیدی ترموسیفونی (چکیده)
60968 - بررسی اثر نسبت ابعاد و نسبت پر شدن بر ویژگیهای انتقال حرارت یک ترموسیفون دو فازی بسته شیبدار (چکیده)
60969 - بحران انرژی و ایجاد الگو و ساختارهای مصرف بهینه انرژی (چکیده)
60970 - شبیه سازی و بررسی اقتصادی کاربرد لوله های گرمایی در سیستم های تهویه مطبوع (چکیده)
60971 - جوشش نوسانی (Geyser) در یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
60972 - بررسی تجربی اثرات A.R و F.R بر روی عملکرد گرمایی ترموسیفون ها (چکیده)
60973 - اثرAspect Ratio وFilling Ratio بر روی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون دو فازی بسته شیب دار(The Effect of Aspect Ratio and Filling Ratio on Thermal Performance of an Inclined Two-Phase Closed Thermosyphon) (چکیده)
60974 - Heat transfer characteristics of a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
60975 - نگهداری انرژی به وسیله بازیابی گرمای هدر رفته در صنعت با استفاده از مبدل حرارتی ترموسیفون (Energy Conservation by Waste Heat Recovery in Industry using Thermosyphon Heat Exchangers) (چکیده)
60976 - بررسی مقاله ای از ترموسیفون های بسته دو فاز (چکیده)
60977 - بررسی تجربی از یک مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا با استفاده از روش -NTU (چکیده)
60978 - ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژِی از دیدگاه صنایع (چکیده)
60979 - نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران (چکیده)
60980 - Thermal Performance of Loop Thermosyphon Heat Exchanger Using Effectiveness-NTU Method ( عملکرد گرمایی از حلقه مبدل گرمایی ترموسیفون با استفاده از روش NTU ) (چکیده)
60981 - شناخت انرژی گرمایی تلف شده در صنایع و ارائه راهکار علمی و فنی جهت بازیافت انرژی اتلافی به منظور کاهش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست (چکیده)
60982 - KINETICS OF BENZYL CHLORIDE PRODUCTION IN A BENCH REACTOR UNDER PRESSURE WITH STIRRER (چکیده)
60983 - طراحی مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا برای نگهداری انرژی در صنعت (چکیده)
60984 - Thermal Characteristics of a Tow-Phase Closed Thermosyphon ( مشخصات گرمایی یک ترموسیفون بسته دو فاز ) (چکیده)
60985 - “Waste Heat Recovery Using Loop Thermosyphons Heat Exchanger (LTHE) In Buttercup Bakery ( بازیافت حرارت با استفاده از حلقه ترموسیفون مبدل حرارتی در نانوایی ) (چکیده)
60986 - اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه (Nigella sativa) (چکیده)
60987 - بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجی (چکیده)
60988 - اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا (چکیده)
60989 - بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی در گاوهای شیری هلشتاین منطقه مشهد (چکیده)
60990 - Association of Leptin Polymorphism with Production, Reproduction and Plasma Glucose Level in Iranian Holstein Cows (چکیده)
60991 - “Experimental investigation of a Two-phase Closed Thermosyphon ( بررسی تجربی از یک ترموسیفون بسته دو فاز ) (چکیده)
60992 - بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری (چکیده)
60993 - ارزشیابی راهبرد های حمایت از واحد های تولیدی کوچک ایران (چکیده)
60994 - تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی بدون فتیله (ترموسیفون) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر روی آن (چکیده)
60995 - طراحی یک نوع مبادله کن لوله گرمایی و تعیین عوامل مؤ ثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسیله یک برنامه کامپیوتری (چکیده)
60996 - بررسی تجربی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون (چکیده)
60997 - Three Dimension QoS Deviation based Scheduling in Adaptive Wireless Networks (چکیده)
60998 - طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری (چکیده)
60999 - Application of Fuzzy Logic Controllers in Traffic Management of Communication Networks (چکیده)
61000 - طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی (چکیده)