بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 65783

61351 - رکود بازار مرکبات مازندران: پیامدها و راه حل ها (چکیده)
61352 - توسعه شیلات در بعد اقتصادی و مساله تکنولوژی (چکیده)
61353 - مقایسه جیره غذایی تحقیقاتی - تولیدی گوسفند پرواری (چکیده)
61354 - برآورد تابع تولید و تعیین کارایی اقتصادی شالیکاران در سوادکوه (چکیده)
61355 - عوامل کیفی موثر بر قیمت برنج: کاربرد مدل Hedonic pricing (چکیده)
61356 - تخصیص بهینه عوامل تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار استان خراسان (چکیده)
61357 - تاثیر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید: کاربرد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته (چکیده)
61358 - آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
61359 - بررسی اثر Aspect Ratio روی رفتار شکست ماده مرکب Al/C (چکیده)
61360 - A study on the role of CNT content on physical properties of PE/CNT nanocomposites (چکیده)
61361 - Study of Scratch Resistance in Homo- and Co- Polypropylene Filled with Nanometric Calcium Carbonate (چکیده)
61362 - Effect of nanometric calcium carbonate on scratch deformation of (چکیده)
61363 - بررسی اثر ذرات نانو SiC روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم\" (چکیده)
61364 - ساخت فوم آلومینیمی به روش متالورژی پودر با استفاده از مواد پلیمری و بررسی ریز ساختار آن (چکیده)
61365 - پیش بینی سختی در نقاط مختلف نمونه آزمایش جامینی به کمک شبیه سازی رایانه ای و تحلیل فاکتور کوئنچ (چکیده)
61366 - پیش بینی رفتار HDPE در آزمایش دیلاتومتری با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (چکیده)
61367 - بررسی اثر مقدار مس برروی خواص مکانیکی و ریزساختار ماده دندانی آمالگام (چکیده)
61368 - تولید کامپوزیت پایه مس تقویت شده با ذرات Al2O3 و SiC با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی (چکیده)
61369 - تولید کامپوزیت پایه مس تقویت شده با ذرات آلومینا با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی و ارزیابی خواص مکانیکی آن (چکیده)
61370 - اثر کار مکانیکی بر ناهمسانگردی ورق آلومینیوم 7020 (چکیده)
61371 - بررسی تاثیر پوشش اسیداستئاریک بر چقرمگی شکست نانوکامپوزیت زمینه PE تقویت شده با ذرات نانو کربنات کلسیم (چکیده)
61372 - بررسی پارامترهای موثر در تولید نانوکامپوزیت پایه اپوکسی تقویت شده با نانولوله های کربنی چند دیواره (چکیده)
61373 - بررسی تاثیر پوشش اسیداستئاریک روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت زمینه PE تقویت شده با ذرات نانو کربنات کلسیم (چکیده)
61374 - بررسی تاثیر پارامترهای نرخکرنش و کاهش سطح مقطع ناشی از Temper Rolling بر پدیده نقطه تسلیم در فولاد (چکیده)
61375 - بررسی اثر نرخ کرنش بر خواص مکانیکی و سطوح شکست فولاد St52 (چکیده)
61376 - Prediction of Temperature distribution during semi-solid forward extrusion by using finite volume method (چکیده)
61377 - شبییه سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه جامد با استفاده از روش حجم محدود (چکیده)
61378 - تاثیر دو پارامتر محیط کوئنچ و دمای تمپر در عملیات حرارتی فولاد AIsl4815H مورد مصرف مته های حفاری (چکیده)
61379 - بررسی مقدار و سرعت تغییر شکل در آهنگری شعاعی فولاد AISI4815 (چکیده)
61380 - Low-frequency torsional vibration of vehicular driveline systems in shuffle (چکیده)
61381 - Torsional Vibration of Vehicular Driveline (Application to Shuffle (چکیده)
61382 - Optimization of vehicle driveline vibrations using genetic algorithm (GA) (چکیده)
61383 - Frequency response of torsional vibration using distributed-lumped modeling technique * (چکیده)
61384 - Prediction of driveshaft resonant frequencies using the Transfer Matrix Method (چکیده)
61385 - 3D Topology Optimization using Evolutionary Structural Optimization (ESO (چکیده)
61386 - Modelling and simulation of turning process (چکیده)
61387 - FLEXURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFTS BY FREQUENCY DOMAIN HYBRID MODELLING * (چکیده)
61388 - PREDICTION OF DRIVESHAFT RESONANT FREQUENCIES USING s THE TRANSFER MATRIX METHOD (چکیده)
61389 - Fuzzy distributed-lumped modeling with application on uncertain dynamic analysis of a power transmission system (چکیده)
61390 - Frequency Response of Longitudinal Vibration Using Distributed-Lumped Modelling Technique (چکیده)
61391 - Prediction of Optimum Punch-Die Clearance (چکیده)
61392 - EFFECTS OF AXIAL LOAD ON WAVE PROPAGATION IN DOUBLE-WALLED CARBON NANOTUBES USED AS A FLEXIBLE TIP IN AFM * , (چکیده)
61393 - HYBRID MODELING FOR FLEXTURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFT * (چکیده)
61394 - PREDICTION OF OPTIMUM PUNCH-DIE CLEARANCE BY MINIMIZING THE BURR HEIGHT (چکیده)
61395 - HIGH FREQUENCY ANALYSIS OF A NON-CONTACT ATOMIC FORCE MICROSCOPY MICROCANTILEVER (چکیده)
61396 - Distributed-lumped analysis for bending critical speeds (چکیده)
61397 - AN APPROACH TO THE ELASTIC COLUMN BUCKLING WITH ALLOWANCE FOR SHEAR DEFORMATION AND ROTARY INERTIA s (چکیده)
61398 - FLEXURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFTS USING HYBRID MODELING (چکیده)
61399 - A Practical Method for Multi-Fault Diagnosis of Rolling Element Bearings using Discrete Wavelet Transform and Support Vector Machine (چکیده)
61400 - Prediction of Ductile Damage in Sheet Metal Blanking Process Including the Thermo Mechanical Coupling (چکیده)