بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62207

62001 - جوشش نوسانی (Geyser) در یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
62002 - بررسی تجربی اثرات A.R و F.R بر روی عملکرد گرمایی ترموسیفون ها (چکیده)
62003 - اثرAspect Ratio وFilling Ratio بر روی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون دو فازی بسته شیب دار(The Effect of Aspect Ratio and Filling Ratio on Thermal Performance of an Inclined Two-Phase Closed Thermosyphon) (چکیده)
62004 - Heat transfer characteristics of a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
62005 - نگهداری انرژی به وسیله بازیابی گرمای هدر رفته در صنعت با استفاده از مبدل حرارتی ترموسیفون (Energy Conservation by Waste Heat Recovery in Industry using Thermosyphon Heat Exchangers) (چکیده)
62006 - بررسی مقاله ای از ترموسیفون های بسته دو فاز (چکیده)
62007 - بررسی تجربی از یک مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا با استفاده از روش -NTU (چکیده)
62008 - ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژِی از دیدگاه صنایع (چکیده)
62009 - نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران (چکیده)
62010 - Thermal Performance of Loop Thermosyphon Heat Exchanger Using Effectiveness-NTU Method ( عملکرد گرمایی از حلقه مبدل گرمایی ترموسیفون با استفاده از روش NTU ) (چکیده)
62011 - شناخت انرژی گرمایی تلف شده در صنایع و ارائه راهکار علمی و فنی جهت بازیافت انرژی اتلافی به منظور کاهش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست (چکیده)
62012 - KINETICS OF BENZYL CHLORIDE PRODUCTION IN A BENCH REACTOR UNDER PRESSURE WITH STIRRER (چکیده)
62013 - طراحی مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا برای نگهداری انرژی در صنعت (چکیده)
62014 - Thermal Characteristics of a Tow-Phase Closed Thermosyphon ( مشخصات گرمایی یک ترموسیفون بسته دو فاز ) (چکیده)
62015 - “Waste Heat Recovery Using Loop Thermosyphons Heat Exchanger (LTHE) In Buttercup Bakery ( بازیافت حرارت با استفاده از حلقه ترموسیفون مبدل حرارتی در نانوایی ) (چکیده)
62016 - اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه (Nigella sativa) (چکیده)
62017 - بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجی (چکیده)
62018 - اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا (چکیده)
62019 - بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی در گاوهای شیری هلشتاین منطقه مشهد (چکیده)
62020 - Association of Leptin Polymorphism with Production, Reproduction and Plasma Glucose Level in Iranian Holstein Cows (چکیده)
62021 - “Experimental investigation of a Two-phase Closed Thermosyphon ( بررسی تجربی از یک ترموسیفون بسته دو فاز ) (چکیده)
62022 - بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری (چکیده)
62023 - ارزشیابی راهبرد های حمایت از واحد های تولیدی کوچک ایران (چکیده)
62024 - تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی بدون فتیله (ترموسیفون) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر روی آن (چکیده)
62025 - طراحی یک نوع مبادله کن لوله گرمایی و تعیین عوامل مؤ ثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسیله یک برنامه کامپیوتری (چکیده)
62026 - بررسی تجربی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون (چکیده)
62027 - Three Dimension QoS Deviation based Scheduling in Adaptive Wireless Networks (چکیده)
62028 - طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری (چکیده)
62029 - Application of Fuzzy Logic Controllers in Traffic Management of Communication Networks (چکیده)
62030 - طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی (چکیده)
62031 - حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (چکیده)
62032 - تحلیل عددی جریان داخل پوسته مبدلهای حرارتی و تأثیر عوامل هندسی بر روی آن (چکیده)
62033 - نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقی (چکیده)
62034 - نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارآیی سیستم بانکی (چکیده)
62035 - تعیین کننده های شناختی در مصرف داروهای غیر مجاز (چکیده)
62036 - چگونگی تحول درک کودکان از ذهن (چکیده)
62037 - Competence and performance in belief-desire reasoning across two cultures: The truth, the whole truth and nothing but the truth about false belief (چکیده)
62038 - یک روش جدید برا شناخت مهاجم در شبکه با استفاده از ANFIS (چکیده)
62039 - Trials to Induce Protective Immunity in Mice and Sheep by Application of Protoscolex and Hydatid Fluid Antigen or Whole Body Antigen of Echinococcus granulosus (چکیده)
62040 - Puzzling peptides from a phage display library (چکیده)
62041 - Preparation and evaluation of a recombinant antigen against Dermatophilosis in sheep (چکیده)
62042 - Isolation and identification of facultative aerobic- anaerobic gram-positive bacteria in hatching eggs (چکیده)
62043 - Detection of hydatid fluid and protoscolices antigens in sheep with hydatidosis (چکیده)
62044 - Protective Immunity in Mice with Whole Body of Echinococcus granulosus (چکیده)
62045 - بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی(Dracocephalum moldavica) (چکیده)
62046 - تجزيه و تحليل کارايی روش عددی سيمپلت در حل مسائل جابجايی آزاد در داخل محفظه با مقطع مربعی (چکیده)
62047 - بررسی و مطالعه عملکرد لوله گرمايی (چکیده)
62048 - تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب (چکیده)
62049 - Effect of Aspect Ratio And Filling Ratio on Heat Transfer Characteristics of a Two-Phase Closed Thermosiphon (چکیده)
62050 - Gravity on Noncommutative D-Branes (چکیده)