بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 67281

62201 - توابع مفصل چند جمله ای و وابستگیهای منفی (چکیده)
62202 - بهینه سازی فرآیند عملیات حرارتی فولاد ابزار تندبر( HSS ) AISI M42 (چکیده)
62203 - Moment inequalities and applications for negative (چکیده)
62204 - Some strong limit theorems of weighted sums for negatively (چکیده)
62205 - GOODNESS OF FIT TESTS BASED ON DIVERGENCE MEASURES (چکیده)
62206 - Bayes estimation based on -record data from a general class of distributions under balanced type loss functions (چکیده)
62207 - تحلیل جداول توافقی بر اساس استنباط شواهدی در حالت حجم نمونه کوچک (چکیده)
62208 - Nonparametric regression function by wavelets (چکیده)
62209 - computing two measures of statistical evidences in mixture model using record statistics (چکیده)
62210 - مسیریابی فازی مبتنی بر قید در شبکه های MPLS (چکیده)
62211 - The Monitoring System Based on Traffic Classification (چکیده)
62212 - بررسی تأثیر روانساز و دمای فشردن بر خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر (چکیده)
62213 - COMPLETE CONVERGENCE and SOME MAXIMAL (چکیده)
62214 - مقایسه دو روش استخراج رکوردها از دیدگاه اطلاع فیشر (چکیده)
62215 - رکوردها و حجم نمونه (چکیده)
62216 - Testing Normality Based on Kullback-Leibler Information With Progressively Type-II Censored Data (چکیده)
62217 - Aspects of dependence in Lomax distribution (چکیده)
62218 - Effect of Organic Matter and Salinity on Ethylenediaminetetraacetic Acid–Extractable and Solution Species of Cadmium and Lead in Three Agricultural Soils (چکیده)
62219 - اطلاع متقابل در رکورد ها (چکیده)
62220 - EFFECT OF BARLEY FERMENTED WITH LACTOBACILUS SPP. AND BARLEY SUPPLEMENTED WITH ENZYME ON PERFORMANCES OF BROILERS (چکیده)
62221 - organic farming, ecological, environmental and nuritional importance (چکیده)
62222 - کاربرد نرم افزارهای شبیه ساز MTDATA و Thermo-Calc در محاسبه نمودارهای فازی سیستم Fe-C-Al-Si (چکیده)
62223 - effect of drought , salinity and defoliation on growth characteristics of some labiate plant (چکیده)
62224 - THE BAINITIC PHASE TRANSFORMATION IN ALUMINIUM CONTAINING DUCTILE IRONS AFTER SHORT TIME OF AUSTEMPERING (چکیده)
62225 - Phase Transformation Study of Aluminium Containing Ductile irons by Dilatometry (چکیده)
62226 - تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در چغندر قند (چکیده)
62227 - بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز(Cuminum cyminum) و عدس(Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده (چکیده)
62228 - مقایسه میزان پلی ساکارید خارج سلولی توسط باکتری سینوریزوبیوم (چکیده)
62229 - dryland wheat yield by precipitation and edaphic data-1 (چکیده)
62230 - AMEn CONTENT OF MEAT AND BONE MEAL IN DIFFRENT LEVELS SUBSITUATION WITH A CORN-BASED DIET IN FEEDING ROOSTER (چکیده)
62231 - EFFECT OF VITAMIN C SUPPLEMENTATION ON PERFORMANCE AND IMMUNE RESPONSE OF BROILER CHICKS (چکیده)
62232 - The rheological properties of ketchup as a function of different hydrocolloids and temperature (چکیده)
62233 - An exponential inequality for negatively associated random variables (چکیده)
62234 - Classification and analysis of fruit shapes in long type watermelon using image processing (چکیده)
62235 - Asymptotic Behavior of Weighted Sums of Weakly Negative (چکیده)
62236 - Laws of large numbers for random linear programs with associated sequences (چکیده)
62237 - Stress Distribution in Watermelon (cv. ‘Crimson sweet’) Under Axial Compression (چکیده)
62238 - Maximal inequalities for associated random variables (چکیده)
62239 - Probability inequalities for sums of negatively dependent random variables (چکیده)
62240 - Internal bruising prediction in watermelon compression using nonlinear models (چکیده)
62241 - A Note on the Strong Law of Large Numbers (چکیده)
62242 - On the complete convergence of weighted sums for dependent (چکیده)
62243 - Laws of Large Numbers for Random Linear Programs under Dependent Models (چکیده)
62244 - Rosenthal’s Type Inequalities for Negatively Orthant Dependent Random Variables (چکیده)
62245 - Central Limit Theorem for Integrated Square Error of Kernel Hazard Estimator under Censored Dependent Model (چکیده)
62246 - بررسی تاثیر داروی آلبندازول در موشها در جلوگیری از تشکیل کیست هیداتید پس از چالش با پروتواسکولکس (چکیده)
62247 - طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع دو در توزیع نمایی (چکیده)
62248 - تحلیل داده های سانسور شده میانی و کاربردهای آن (چکیده)
62249 - Confidence intervals based on lower and upper record process in multi-sequences random variables (چکیده)
62250 - Outer and inner confidence intervals based on extreme order statistics in a proportional hazard model (چکیده)