بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62906

62401 - بررسی تعاملات نظام‌های تحقیق‌، ترویج و کشاورزان مطالعه موردی :استان گلستان، محصول پنبه (چکیده)
62402 - بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به اشتغال در مناطق روستایی و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
62403 - Effect of Early Feed Restriction on Performance Characteristics and serum thyroxin of broiler chickens (چکیده)
62404 - Identification of Bovine Kappa-Casein Genotypes in Two Iranian Holstein Farms by PCR-RFLP (چکیده)
62405 - تاثیر جیره های غذایی حاوی نمکهای آنیونی یا اسیدکلریدریک بر مواد معدنی و وضعیت اسید- باز خون و ادرار تلیسه ها و گاوهای خشک نژاد هلشتاین (چکیده)
62406 - بررسی اثرات مکمل اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
62407 - Parallelization of Fuzzy Classical Filters for Image Noise Reduction (چکیده)
62408 - A New Fuzzy Algorithm for Global Job Scheduling in Multiclusters and Grids (چکیده)
62409 - مطالعه بافت شناسی روند تکوین پیوند اتوگرافت بافت بلاستما در درم پوست خرگوش (چکیده)
62410 - بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی:شهرستان مشهد) (چکیده)
62411 - روش جدید برای محاسبه ی تابع چگالی احتمال عمق نفوذ یون های پرتاب شده در نیمه هادی ها (چکیده)
62412 - Optimization and evaluation of electrochemical generation of volatile zinc hydride in a novel electrolytic (بهینه سازی و ارزیابی تولید الکتروشیمیایی هیدرید فرار روی در یک سل الکترولیتیکی جدید) (چکیده)
62413 - Study of Complexation Reactions Between Alkali and Alkaline- Earth Metal Cations with Dibenzo-18-Crown-6(DB18C6) in Mixed Nonaqueous Solvents Using the Conductometry Method (چکیده)
62414 - Study of Complex Formation between N-Phenylaza-15-Crown-5 with Mg2+,Ca2+, Ag+ and Cd2+ Metal Cations in Some Binary Mixed Aqueous and Non-aqueous Solvents Using the Conductometric Method (چکیده)
62415 - Mechanistic aspects of electrochemical hydride generation for cadmium (چکیده)
62416 - Electrochemical hydride generation atomic absorption spectrometry for determination of cadmium (چکیده)
62417 - مطالعه چهار رقم بابونه (Matricaria chamomila L) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایران (چکیده)
62418 - Discharge estimation in tidal rivers with partially reverse flow (تخمین دبی در یک رودخانه جزر و مدی با جریان برگشتی موضعی) (چکیده)
62419 - مقایسة تأثیر تصویرسازی ذهنی بر یادگیری و اجرای مهارت دریبل فوتبال (چکیده)
62420 - اثر روش های تمرینی منتخب بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
62421 - Neutrophil bactericidal impairment in dairy cows around parturition: supportive effects of dietary organic selenium (چکیده)
62422 - تاثير پرخوران محدود همراه با اينتر کولينگ بر کاهش دود سياه در موتورهای اشتعال تراکمی (چکیده)
62423 - Bovine blood neutrophil acyloxyacyl hydrolase (AOAH) activity during endotoxin and coliform mastitis (چکیده)
62424 - Growth Response and Gass Exchanged of Sugar Beet Plant Under Salt Stress (چکیده)
62425 - Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran (چکیده)
62426 - بررسی نقش بیمه در تولید گندم (چکیده)
62427 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی(مطالعه موردی:شهرستان درگز) (چکیده)
62428 - برآرود شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات منتخب کشاورزی (چکیده)
62429 - مدیریت انرژی با تاکید بر پایداری بخش زراعت (چکیده)
62430 - اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات فاز نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
62431 - Effect of Sodium Bentonite and Comparison of Pellet vs Mash on Performance of Broiler Chickens (چکیده)
62432 - Effect of analgesia of the metacarpophalangeal joint in horses (چکیده)
62433 - Urethral Extension and Caslick s Surgery for Infertility Treatment in Pneumovagina Cases with Sunke (چکیده)
62434 - Rupture of The Peroneous tertius In Horse (چکیده)
62435 - مقایسه اثر دو روش مشاهده ای الگوی ماهر و در حال یادگیری بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون (چکیده)
62436 - INFLUENCE OF STEAM INJECTION ON THERMAL EFFICIENCY AND OPERATING TEMPERATURE OF GE-F5 GAS TURBINES APPLYING VODOLEY SYSTEM (تاثیر تزریق بخار در راندمان حرارتی و دمای عملکرد توربینهای گازی GE-F5 با اعمال سیستم VODOLEY) (چکیده)
62437 - بررسی پارامترهای راندمان حرارتی و دمای عملکرد در توربینهای گازی GE-F5 در نتیجه تزریق بخار در سیستمVODOLEY (چکیده)
62438 - EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF STEAM INJECTION IN GE-F5 GAS TURBINE NOX REDUCTION APPLYING VODOLEY SYSTEM (بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق بخار در کاهش اکسیدهای ازت در توربینهای گازی GE-F5 (چکیده)
62439 - Wavelet Linear Density Estimation for Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
62440 - ارزیابی میزان چرخش جریان درون محفظه سیلندر یک موتور دیزل بوسیله دستگاه Swwirl Meter (چکیده)
62441 - Distilled Water as an Irrigation Fluid in Percutaneous Nephrolithotomy (چکیده)
62442 - Wavelet Based Estimation of the Derivatives of a Density for m-Dependent Random Variables (چکیده)
62443 - Wavelet based estimation of the derivativesof a density with associated variables (چکیده)
62444 - Estimation of the Survival Function for Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
62445 - On the Minimax Optimality of Block Thresholded Wavelets Estimators for p-Mixing Process (چکیده)
62446 - An ant colony algorithm for the pos/neg weighted p-median problem (چکیده)
62447 - Analgesia Effects of Detomidine HCl When Administered Into the Distal Interphalangeal Joint in Horses With Experimental Solar Pain (چکیده)
62448 - Effects of topical allicin on second-intention wound healing in dogs-histological aspects (چکیده)
62449 - The Bainitic Phase Transformation in Aluminium Containing Ductile Irons After Short Time of Austempering (چکیده)
62450 - Evidential inference based on record data and inter-record times (چکیده)