بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 67195

62451 - Petrochemistry of the Reduced, Ilmenite-Series Granitoid Intrusion Related to the Hired Gold-Tin Prospect (Basiran), Eastern Iran (چکیده)
62452 - Influences of Hand Thinning of Bud and Blossom on Crop Load, Fruit Characteristics and Fruit Growth Dynamic of Újfehértói fürtös Sour Cherry Cultivar (چکیده)
62453 - ساخت و بررسی مورفولوژیکی غشاءهای الیاف توخالی پلی‌سولفون (چکیده)
62454 - بررسی اثرات غیرایده‌آلی فاز گاز، افت فشار، پلاریزاسیون غلظت و کالیبراسیون دستگاه‌ها بر نتایج تراوش‌پذیری حاصل از مدول‌های الیاف توخالی در مقیاس آزمایشگاهی به کمک مدلسازی (چکیده)
62455 - مدلسازی ریاضی غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل (چکیده)
62456 - جداسازی گازها توسط غشاهای پلیمری (چکیده)
62457 - اثر اتان بر عملکرد جداسازی غشایی دی اکسید کربن از متان (چکیده)
62458 - Changes of biochemical parameters and enzyme activities in broiler chickens with cold-induced ascites (چکیده)
62459 - Effect of Prebiotic Fermacto® on Gut Development and Performance of Broiler Chickens Fed Diet Low in Digestible Amino Acids (چکیده)
62460 - A risk-based approach for bidding strategy in an electricity pay-as-bid auction (چکیده)
62461 - Determination of Chemical Composition, Mineral Contents, and Protein Quality of Poultry By-Product Meal (چکیده)
62462 - Effect of D-Thyroxine Hormone on compensatory growth and carcass characteristics of broiler chikens (چکیده)
62463 - Comparison of Various Methods for Endogenous Ileal Amino Acid Flow Determination in Broiler Chickens (چکیده)
62464 - بررسی مشکلات توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایران (چکیده)
62465 - Effect of Free Access to Whole Wheat, Dietary Wheat Level and Enzyme Supplementation on Broiler Performance (چکیده)
62466 - Comparison of the life cycle of Hyalomma anatolicumanatolicum that infested cattle and sheep under laboratory conditions (چکیده)
62467 - روش آزمایشگاهی ایجاد لارو برای شناسایی مقاومت دارویی در نماتودهای دستگاه گوارش (چکیده)
62468 - بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در استان سیستان و بلوچستان در طی سالهای 79-83 (چکیده)
62469 - مراتب معارف الهی (چکیده)
62470 - مقایسه تطبیقی حکمت اشراق و حکمت زرتشتیان (چکیده)
62471 - بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی نئوسپورایی در تعدادی از گاوهای نژاد هلشتاین در شهرستان مشهد (چکیده)
62472 - مطالعه تجربی بیماری دالمنی در گوساله (چکیده)
62473 - Immunization of rabbits against Hyalomma anatolicum anatolicum tick using antigen derived from whole tick and gut extract (چکیده)
62474 - First report of Neospora caninum-associated bovine abortion in Mashhad area, Iran (چکیده)
62475 - Identification of Tick vectors of ovine theileriosis in an endemic region of Ira (چکیده)
62476 - A Study about Tick Vectors of Bovine Theileriosis in an Endemic Region of Iran (چکیده)
62477 - An epidemiological study on babesia infection in smmal ruminants in Mashhad suburb area, Provinc (چکیده)
62478 - Toltrazuril treartment to control diaplacental N.caninum transmission in experimentally infected pregnant mice (چکیده)
62479 - نقش روابط عمومی سازمانی در فرایند مدیریت راهبردی، (چکیده)
62480 - Towards understanding the impeders of strategy implementation in higher education (HE) – a case of HE institutes in Iran (چکیده)
62481 - تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در سازمان ها (چکیده)
62482 - تعیین سیکل عملیات حرارتی بهینه جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش طول عمر قالبهای فورج، (چکیده)
62483 - شرایط تشکیل و حذف باندینگ ریزساختاری در فولاد کربن متوسط CK40، (چکیده)
62484 - بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر 2 نیروگاه توس – تهران- 1385 (چکیده)
62485 - تاثیر سیکلهای عملیات حرارتی روی ریزساختار، نحوه توزیع رسوب و سختی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی رسوب سخت شده 17-4 PH، (چکیده)
62486 - بررسی تاثیر پارامترهای عملیات حرارتی روی سختی و ریزساختار چدن سفید پرکروم مقاوم به سایش، (چکیده)
62487 - بررسی تاثیر پارامترهای ریخته گری روی سختی و ریزساختار پره های دستگاه شات بلاست از جنس چدن سفید پرکروم مقاوم به سایش، –دانشگاه فردوسی مشهد- آبان 1385 (چکیده)
62488 - جغرافیای فرهنگی زبان فارسی (چکیده)
62489 - کثرتگرایی دینی در بوته نقد (چکیده)
62490 - معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی (چکیده)
62491 - تحلیل فلسفی و فلسفه تحلیلی (چکیده)
62492 - اخلاق و نسبیت (چکیده)
62493 - نقد گمانه های دکتر نصر حامد ابوزید (چکیده)
62494 - Normal Cross – Sectional Anatomy of the Bovine Digit: Comparison of Computed (چکیده)
62495 - Effect of collagen cross-linking inhibition by local application (چکیده)
62496 - بررسی رادیو گرافیکی و کلینیکی ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولز سگ (چکیده)
62497 - Palmar digital nerve block and bursal analgesia in lame horses due to exostosis of third phalanx (چکیده)
62498 - Evaluation of clinical examination for differential diagnosis of laemness by navicular apparatuse (چکیده)
62499 - Experimental Study of the Tendon Healing and Remodeling After Local Injection of Bone Marrow Myeloid Tissue in Rabbit (چکیده)
62500 - جایگاه بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهرستان سرخس (چکیده)