بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62906

62701 - Thermal Characteristics of a Tow-Phase Closed Thermosyphon ( مشخصات گرمایی یک ترموسیفون بسته دو فاز ) (چکیده)
62702 - “Waste Heat Recovery Using Loop Thermosyphons Heat Exchanger (LTHE) In Buttercup Bakery ( بازیافت حرارت با استفاده از حلقه ترموسیفون مبدل حرارتی در نانوایی ) (چکیده)
62703 - اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه (Nigella sativa) (چکیده)
62704 - بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجی (چکیده)
62705 - اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا (چکیده)
62706 - بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی در گاوهای شیری هلشتاین منطقه مشهد (چکیده)
62707 - Association of Leptin Polymorphism with Production, Reproduction and Plasma Glucose Level in Iranian Holstein Cows (چکیده)
62708 - “Experimental investigation of a Two-phase Closed Thermosyphon ( بررسی تجربی از یک ترموسیفون بسته دو فاز ) (چکیده)
62709 - بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری (چکیده)
62710 - ارزشیابی راهبرد های حمایت از واحد های تولیدی کوچک ایران (چکیده)
62711 - تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی بدون فتیله (ترموسیفون) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر روی آن (چکیده)
62712 - طراحی یک نوع مبادله کن لوله گرمایی و تعیین عوامل مؤ ثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسیله یک برنامه کامپیوتری (چکیده)
62713 - بررسی تجربی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون (چکیده)
62714 - Three Dimension QoS Deviation based Scheduling in Adaptive Wireless Networks (چکیده)
62715 - طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری (چکیده)
62716 - Application of Fuzzy Logic Controllers in Traffic Management of Communication Networks (چکیده)
62717 - طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی (چکیده)
62718 - حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (چکیده)
62719 - تحلیل عددی جریان داخل پوسته مبدلهای حرارتی و تأثیر عوامل هندسی بر روی آن (چکیده)
62720 - نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقی (چکیده)
62721 - نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارآیی سیستم بانکی (چکیده)
62722 - تعیین کننده های شناختی در مصرف داروهای غیر مجاز (چکیده)
62723 - چگونگی تحول درک کودکان از ذهن (چکیده)
62724 - Competence and performance in belief-desire reasoning across two cultures: The truth, the whole truth and nothing but the truth about false belief (چکیده)
62725 - یک روش جدید برا شناخت مهاجم در شبکه با استفاده از ANFIS (چکیده)
62726 - Trials to Induce Protective Immunity in Mice and Sheep by Application of Protoscolex and Hydatid Fluid Antigen or Whole Body Antigen of Echinococcus granulosus (چکیده)
62727 - Puzzling peptides from a phage display library (چکیده)
62728 - Preparation and evaluation of a recombinant antigen against Dermatophilosis in sheep (چکیده)
62729 - Isolation and identification of facultative aerobic- anaerobic gram-positive bacteria in hatching eggs (چکیده)
62730 - Detection of hydatid fluid and protoscolices antigens in sheep with hydatidosis (چکیده)
62731 - Protective Immunity in Mice with Whole Body of Echinococcus granulosus (چکیده)
62732 - بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی(Dracocephalum moldavica) (چکیده)
62733 - تجزيه و تحليل کارايی روش عددی سيمپلت در حل مسائل جابجايی آزاد در داخل محفظه با مقطع مربعی (چکیده)
62734 - بررسی و مطالعه عملکرد لوله گرمايی (چکیده)
62735 - تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب (چکیده)
62736 - Effect of Aspect Ratio And Filling Ratio on Heat Transfer Characteristics of a Two-Phase Closed Thermosiphon (چکیده)
62737 - Gravity on Noncommutative D-Branes (چکیده)
62738 - Streamwise velocity distribution in irregular shaped channels having composite bed roughness (چکیده)
62739 - A simple model for estimation of dimensionless isovel contours in open channels (چکیده)
62740 - Application of the single point measurement in discharge estimation (چکیده)
62741 - New method for estimation of discharge (چکیده)
62742 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)
62743 - Collaboration in Persistent Virtual Reality Multiuser Interfaces:Theory and Implementation (چکیده)
62744 - Comparing Immersive and Non-Immersive Virtual Reality User Interfaces for Management of Telecommunication Networks (چکیده)
62745 - Immersive and Non-immersive Virtual Reality Techniques Applied to Telecommunication Network Management (چکیده)
62746 - Workload Analysis of 3D versus 2D User- Interfaces for Network Management (چکیده)
62747 - Web-based distance Learning (چکیده)
62748 - Building an Enterprise Information Portal Using Open Source Software (چکیده)
62749 - Fuzzy Rule-based Adaptive Intrusion Detection (چکیده)
62750 - Design of an MIB for the management of Jini-based Home Networks (چکیده)