بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 67281

62701 - چگونگی،طراحی و اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت (چکیده)
62702 - Self-hypnosis in attenuation of asthma symptoms severity (چکیده)
62703 - Accurate determination of coupling effects on free edge interlaminar stresses in piezoelectric laminated plates (چکیده)
62704 - افشا گری در گزارشهای مالی (چکیده)
62705 - from teaching to learning in higher education: towards an approach tp quality of education in Iran (چکیده)
62706 - Qualitative method and paramathematics: toward a compromise in educational research (چکیده)
62707 - Methodological theory and educational research: a critical approach (چکیده)
62708 - The Impact of Religious Education on Epistemological Beliefs: Comparative Study of the Japanese & Iranian Students Epistemological Beliefs (چکیده)
62709 - Approximate reasoning and rule based knowledge: Towards a Compromise In Educational Research (چکیده)
62710 - A critical view to the web-based design for teaching critical thinking (چکیده)
62711 - Comparing critical thinking of nursing students studying in different years of the baccalaureate program (چکیده)
62712 - Globalization and Localization: the Paradox of Centralization and Decentralization in Curriculum (چکیده)
62713 - تولید کامپوزیت الومینیم-آلومینا با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
62714 - Study of fracture mechanisms of a Ni-Base superalloy at different temperatures (چکیده)
62715 - Pragmatic view vs. paradigmatic view in educational research methodology: A critical approach to mixed method (چکیده)
62716 - Comparision between phonological priming and semantic priming in the short verbal memory span (چکیده)
62717 - The Ultra Structural Study of Blastema in Pinna Tissues of Rabbits with Transmission Electron Microscope (چکیده)
62718 - Reproductive Cycle of the Sea Urchin Echinometra mathaei. (Echinodermatidea: Echinoidea) in Bostaneh, Persian Gulf, Iran (چکیده)
62719 - HISTOLOGICAL evaluation of curcuma longa-Ghee formulation hyaluronic acid on gingival healing in dog (چکیده)
62720 - سعید نفیسی و تاریخ بیهقی (چکیده)
62721 - Synthesis of Al-Al2O3 Nano-Composite by Mechanical Alloying and Evaluation of the Effect of Ball Milling Time on the Microstructure and Mechanical Properties (چکیده)
62722 - Production of Polyethylene/Carbon Nanotube Nanocomposite Using Mechanical Milling Process and Investigation of its Microstructure (چکیده)
62723 - A Study On The Role Of Multi Wall Carbon Nano Nanotube On Tensile Properties Of Epoxy Nanocomposite (چکیده)
62724 - بررسی نقش پارامترهای موثر بر روی خواص حرارتی و مورفولوژی پلی اتیلن (چکیده)
62725 - تولید نانوکامپوزیت Al-Al2O3 با استفاده از تکنیک آسیاکاری و بررسی پارامترهای موثر بر خواص مکانیکی (چکیده)
62726 - بررسی پارامترهای موثر بر تولید همزمان ژل TiO2/SiO2 (چکیده)
62727 - پیش بینی سرعت سرد شدن نقاط مختلف فولاد 1040 و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی (چکیده)
62728 - بررسی رفتار خزشی نانوکامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم (چکیده)
62729 - بررسی اثر درصدحجمی SiC و نیروی فشرده سازی پودر بر فرآیند اکستروژن مستقیم کامپوزیت متالورژی پودر Al/SiC (چکیده)
62730 - Role Of Surfactant On Fracture Toughness Of High Density Poly Ethylene/Caco3 Nanocomposites (چکیده)
62731 - Manufacturing Parameter Variation in Automotive Driveline (چکیده)
62732 - Effect of nano SiC particles on dimensional stability of Al/SiC nanocomposite (چکیده)
62733 - بررسی رفتار حرارتی نانو کامپوزیت پایه پلی اتیلن تقویت شده با نانو لوله کربنی تولید شده به روش آسیا کاری مکانیکی (چکیده)
62734 - زمان بندی پروژه با منابع محدود به کمک الگوریتم ژنتیک تطبیقی (چکیده)
62735 - Multi-Objective Heuristic Algorithm for the Routing School Buses Problem (چکیده)
62736 - بهینه سازی فردی و بهینه سازی همگانی در سیستمهای GI/G/1/K (چکیده)
62737 - A Parallel Simulation of a Road Network for Evacuation Modelling (چکیده)
62738 - کنترل کیفیت سیستم M/M/1 و تاثیر کنترل کیفیت در پیش بینی ظرفیت سیستم (چکیده)
62739 - الگوریتم غربالی در برنامه ریزی تولیدی در صنعت کارتن (چکیده)
62740 - برنامه ریزی تولیدی دو قیدی به کمک منطق فازی (چکیده)
62741 - On the Discrete time, cost and quality trade-off problem (چکیده)
62742 - On fuzzy Time-cost Tradeoff Problem (چکیده)
62743 - رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود (چکیده)
62744 - Simulation-optimization of buffer size in Mashhad Wheel Manufacturing Company (چکیده)
62745 - طراحی یک نرم افزار شبیه ساز شی گرا و کاربرد آن (چکیده)
62746 - مساله استقرار تجهیزات و مکانیابی (چکیده)
62747 - نقش شبیه سازی در اداره کارآمد واحدهای تولیدی (چکیده)
62748 - بهینه سازی فردی و بهینه سازی همگانی در سیستمهای M/M/1/K (چکیده)
62749 - The farm-retail Iran s beef marketing margin model (چکیده)
62750 - Effect of Credit Accessibility of Farmers on Agricultural Investment and Investigation of Policy Options in Khorasan-Razavi Province (چکیده)