بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 67281

62751 - Estimating the greenhouse gases emission and the most important factors in dairy farms (Case study Iran) (چکیده)
62752 - Estimation the supply and demand gap of export credit and determining the factors influencing on it (چکیده)
62753 - Evaluation of agricultural advisory services effects on Sugar beet in Razavi Khorasan province (چکیده)
62754 - A Dynamic Ex ante Input Demand Model with Application to Western Canadian Agriculture (چکیده)
62755 - Macroeconomic Policies and the Best Environmental-Oriented Policy in Agricultural sector of Iran(Case of Soil Erosion). (چکیده)
62756 - بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان (چکیده)
62757 - بررسی روابط تولید در بازایابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی صنایع دام) (چکیده)
62758 - بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
62759 - Applying Minimum Regret Criteria for Evaluation Farm Product Selling Time in Iran (چکیده)
62760 - الگوی تجربی واکنش عرضه نسبت به هزینه‎های مبادله ( مطالعه موردی ). (چکیده)
62761 - بررسی اثرات تغییر قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی (چکیده)
62762 - Investment and Adjustment Costs In the Iranian Agriculture (چکیده)
62763 - Application of game theory to compare the effect of market sale and contract strategies on agricultural yield in Iran (A Case Study of Tomato) (چکیده)
62764 - تحلیل مزیت نسبی غلات و حبوبات در استان خراسان (چکیده)
62765 - Evaluating the effects of production inputs and insurance protection policy on income equality of wheat producers in Khorasan provinces (چکیده)
62766 - The Efficiency of saffron’s marketing channel in Iran (چکیده)
62767 - یک روش علمی جهت ارزیابی گروههای کاری انعطاف پذیر (چکیده)
62768 - مولد برنامه شبیه سازی (چکیده)
62769 - Production Planning in Fuzzy Environment (چکیده)
62770 - مولد فرایند پواسون زمان متغیر (چکیده)
62771 - طراحی یک خط تولید از طریق بهینه سازی پارامترهای سیستم *M/G/C (چکیده)
62772 - روشهای بازرسی صحت کدهای اطلاعاتی (چکیده)
62773 - کنترل کیفیت سیستم M/G/1 (چکیده)
62774 - کاربرد نظزیه فازی در برنامه ریزی تولیدی (چکیده)
62775 - مقایسه عملکرد چند روش در جایابی انبار (چکیده)
62776 - A Study of Optimal Dimensioning of Queues with respect to Social and Individual Profit (چکیده)
62777 - Optimal Capacity of GI/G/1/K Queues Under Different Operational Policies using Simulation (چکیده)
62778 - On the Estimate of Mean Activity Durations in PERT Networks (چکیده)
62779 - مدل سازی تخلیه اضطراری با رویکرد شبیه سازی موازی (چکیده)
62780 - پشتیبانی از نفشه برداری جریان ارزش در ایجاد تحول ناب با استفاده از شبیه سازی (چکیده)
62781 - شبیه سازی, کاربردها, نرم افزارهای کامپیوتری و آینده آن (چکیده)
62782 - مقایسه چند تقریب برای میانگین و واریانس توزیع بتا (چکیده)
62783 - Determination of soil conservation effects on shadow price of soil quality in dry-farmed Wheat in Iran (A case study) (چکیده)
62784 - A model for pre- estimation of production of organic Cotton in Iran; Case study of Khorasan Province (چکیده)
62785 - Demands and Preferences for Organic Foods: A survey study in Mashhad, Iran (چکیده)
62786 - بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک (چکیده)
62787 - تعیین مزیت محصولات صنعتی، جالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان: کاربرد شاخص های نوع اول (چکیده)
62788 - بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (چکیده)
62789 - تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی در تولید پنبه استان خراسان (چکیده)
62790 - بررسی تاثیر بیمه بر تولید و ایجاد شکاف بهره وری در تولید پنبه استان خراسان (با تاکید بر درجه تاثیرگذاری عوامل تولید) (چکیده)
62791 - بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادارت گوشت مرغ ایران در خاورمیانه (چکیده)
62792 - بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار بر تولید شیر در گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی (چکیده)
62793 - ارزیابی شبکه بازاررسانی شیر در استان خراسان (چکیده)
62794 - ارزیابی شبکه بازاررسانی لوبیا در شهرستان مشهد (چکیده)
62795 - برآورد الگوی قیمت گذاری کیفی برای لوبیا در استان خراسان (چکیده)
62796 - بررسی پراکنش قیمتی و کارایی بازار محصولات باغی در استان خراسان: پیام ها و راهکارهای سیاستی (چکیده)
62797 - کاربرد معیار آنتروپی در ارزیابی درجه اهمیت فعالیتهای بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت استان خراسان (چکیده)
62798 - کارکرد نظام پیشنهادی ودیعه- بازپرداخت در مدیریت زباله های قابل بازیافت کلان شهر مشهد (پذیرش و درآمدزایی) (چکیده)
62799 - سازه های اقتصادی- اجتماعی موثر بر انعقاد قرارداد چغندرکاران با کارخانه های قند استان خراسان شمالی (چکیده)
62800 - بررسی میزان تمایل و عوامل موثر بر تبدیل زباله به کمپوست توسط خانوارها در کلان شهر مشهد (چکیده)