بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 71763

66951 - بررسی ارزش غذایی چربی ها برای جوجه های گوشتی (چکیده)
66952 - Effect of organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production (چکیده)
66953 - ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع چغتدر قند استانهای مختلف کشور (چکیده)
66954 - Impact of Organic soil amendments and compost extracts in organic tomato production and storability (چکیده)
66955 - Development of dormancy breaking treatments to enable germination testing of seeds of medicinal plants grown in IRAN (چکیده)
66956 - The effects of different cattle manure levels and branch management methods on organic production of Cucurbita pepo (چکیده)
66957 - Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and free-living nitrogen-fixing bacteria on growth characteristics of corn under organic and conventional cropping systems (چکیده)
66958 - اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی (چکیده)
66959 - Dislocation network formation during creep in Ni-base superalloy GTD-111 (چکیده)
66960 - Petrochemistry of the Reduced, Ilmenite-Series Granitoid Intrusion Related to the Hired Gold-Tin Prospect (Basiran), Eastern Iran (چکیده)
66961 - Influences of Hand Thinning of Bud and Blossom on Crop Load, Fruit Characteristics and Fruit Growth Dynamic of Újfehértói fürtös Sour Cherry Cultivar (چکیده)
66962 - ساخت و بررسی مورفولوژیکی غشاءهای الیاف توخالی پلی‌سولفون (چکیده)
66963 - بررسی اثرات غیرایده‌آلی فاز گاز، افت فشار، پلاریزاسیون غلظت و کالیبراسیون دستگاه‌ها بر نتایج تراوش‌پذیری حاصل از مدول‌های الیاف توخالی در مقیاس آزمایشگاهی به کمک مدلسازی (چکیده)
66964 - مدلسازی ریاضی غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل (چکیده)
66965 - جداسازی گازها توسط غشاهای پلیمری (چکیده)
66966 - اثر اتان بر عملکرد جداسازی غشایی دی اکسید کربن از متان (چکیده)
66967 - Changes of biochemical parameters and enzyme activities in broiler chickens with cold-induced ascites (چکیده)
66968 - Effect of Prebiotic Fermacto® on Gut Development and Performance of Broiler Chickens Fed Diet Low in Digestible Amino Acids (چکیده)
66969 - A risk-based approach for bidding strategy in an electricity pay-as-bid auction (چکیده)
66970 - Determination of Chemical Composition, Mineral Contents, and Protein Quality of Poultry By-Product Meal (چکیده)
66971 - Effect of D-Thyroxine Hormone on compensatory growth and carcass characteristics of broiler chikens (چکیده)
66972 - Comparison of Various Methods for Endogenous Ileal Amino Acid Flow Determination in Broiler Chickens (چکیده)
66973 - بررسی مشکلات توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایران (چکیده)
66974 - Effect of Free Access to Whole Wheat, Dietary Wheat Level and Enzyme Supplementation on Broiler Performance (چکیده)
66975 - Comparison of the life cycle of Hyalomma anatolicumanatolicum that infested cattle and sheep under laboratory conditions (چکیده)
66976 - روش آزمایشگاهی ایجاد لارو برای شناسایی مقاومت دارویی در نماتودهای دستگاه گوارش (چکیده)
66977 - بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در استان سیستان و بلوچستان در طی سالهای 79-83 (چکیده)
66978 - مراتب معارف الهی (چکیده)
66979 - مقایسه تطبیقی حکمت اشراق و حکمت زرتشتیان (چکیده)
66980 - بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی نئوسپورایی در تعدادی از گاوهای نژاد هلشتاین در شهرستان مشهد (چکیده)
66981 - مطالعه تجربی بیماری دالمنی در گوساله (چکیده)
66982 - Immunization of rabbits against Hyalomma anatolicum anatolicum tick using antigen derived from whole tick and gut extract (چکیده)
66983 - First report of Neospora caninum-associated bovine abortion in Mashhad area, Iran (چکیده)
66984 - Identification of Tick vectors of ovine theileriosis in an endemic region of Ira (چکیده)
66985 - A Study about Tick Vectors of Bovine Theileriosis in an Endemic Region of Iran (چکیده)
66986 - An epidemiological study on babesia infection in smmal ruminants in Mashhad suburb area, Provinc (چکیده)
66987 - Toltrazuril treartment to control diaplacental N.caninum transmission in experimentally infected pregnant mice (چکیده)
66988 - نقش روابط عمومی سازمانی در فرایند مدیریت راهبردی، (چکیده)
66989 - Towards understanding the impeders of strategy implementation in higher education (HE) – a case of HE institutes in Iran (چکیده)
66990 - تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در سازمان ها (چکیده)
66991 - تعیین سیکل عملیات حرارتی بهینه جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش طول عمر قالبهای فورج، (چکیده)
66992 - شرایط تشکیل و حذف باندینگ ریزساختاری در فولاد کربن متوسط CK40، (چکیده)
66993 - بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر 2 نیروگاه توس – تهران- 1385 (چکیده)
66994 - تاثیر سیکلهای عملیات حرارتی روی ریزساختار، نحوه توزیع رسوب و سختی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی رسوب سخت شده 17-4 PH، (چکیده)
66995 - بررسی تاثیر پارامترهای عملیات حرارتی روی سختی و ریزساختار چدن سفید پرکروم مقاوم به سایش، (چکیده)
66996 - بررسی تاثیر پارامترهای ریخته گری روی سختی و ریزساختار پره های دستگاه شات بلاست از جنس چدن سفید پرکروم مقاوم به سایش، –دانشگاه فردوسی مشهد- آبان 1385 (چکیده)
66997 - جغرافیای فرهنگی زبان فارسی (چکیده)
66998 - کثرتگرایی دینی در بوته نقد (چکیده)
66999 - معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی (چکیده)
67000 - تحلیل فلسفی و فلسفه تحلیلی (چکیده)