بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 71246

67051 - رابطه بین هورمون های تیروئید و تستوسترون در گوسفندان نر از نژاد های تک قلو زا و چند قلوزا (چکیده)
67052 - بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در استان خراسان در سالهای 1370-1382 (چکیده)
67053 - بررسی تاثیر داروی آلبندازول در موشهای در جلوگیری از کیست هیداتید پس از چالش با پروتواسکولکس (چکیده)
67054 - بررسی اثر کشندگی داروهای سیکلوسپورین،آلبندازول و آئورمکتین بر روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید (چکیده)
67055 - Immunization of rabbits against hyalomma antolicum by using larval , nymphal and adult tick extract (چکیده)
67056 - Prevalence of bovine Theileriosis and Anaplasmosis in dairy cattle in mashhad area (چکیده)
67057 - گزارش رخداد آلودگی شدید به هتراکیس گالیناروم و سوبولورا بروکبتی در یکی از مرغداریهای تخمگذار شهرستان مشهد. (چکیده)
67058 - مطالعه اثر تجویز خوراکی عصاره کیست سارکوسیستیس بر موش (چکیده)
67059 - گزارش اولین مورد شناسایی کیست نئوسپورا کانینوم در مغز گوساله سقط شده با استفاده از روش Immunohistochemistry از شهرستان مشهد (چکیده)
67060 - ایجاد ایمنی در خرگوش آزمایشگاهی بر علیه کنه هیالوما آناتولیکم با استفاده از آنتی ژنهای مشتق شده از پیکره نوزاد کنه (چکیده)
67061 - بررسی سرولوژی سقط جنین توکسوپلاسمایی در تعدادی از گله های گوسفند خراسان (چکیده)
67062 - ارزیابی بهداشتی و تعیین هویت باکتریهای جدا شده از شیر خام گاوهای مبتلا به ورم پستان در تعدادی از کاو داری های شهرستان مشهد (چکیده)
67063 - ارزیابی تاثیرات پروتکل Ovsynch-CIDR بر شاخص های تولید مثلی، استرادیول و پروژسترون در مقایسه با یک پروتکل متداول کنترل فحلی در گاو های شیری (چکیده)
67064 - بررسی میزان آلودگی V.jacobsoni and A.Woodi در زنبورستانهای شهر مشهد (چکیده)
67065 - بررسی میزان آلودگی V.jacobsoni and A.Woodi در زنبورستانهای شهر کرمان (چکیده)
67066 - بررسی وضعیت آلودگی گله های گوسفند و بز شهرستانهای کاشمر و بردسکن به تک یاخته های خونی (چکیده)
67067 - بررسی میزان شیوع بابزیایی در اسبهای نژاد ترکمن شهرستان بجنورد (چکیده)
67068 - بررسی وضعیت آلودگی شترهای کشتارگاهی مشهد به انگلهای خونی (چکیده)
67069 - بررسی درمانگاهی ،پاتولوژی وانگل شناسی ناشی از سیستی سرکوز تنی کولیس در بره های یک گله گوسفند در شهرستان شیروان (چکیده)
67070 - بررسی آلودگی سیستی سرکوس اویس در لاشه های گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه صنعتی مشهد (چکیده)
67071 - روش آزمایشگاهی ایجاد لارو برای شناسایی مقاومت دارویی در نماتودهای دستگاه گوارش (چکیده)
67072 - ایجاد ایمنی در خرگوش آزمایشگاهی ، گاوو گوسفند بر علیه کنه هیالوما آناتولیکم با استفاده از آنتی ژنهای روده ای کنه (چکیده)
67073 - مطالعه تجربی بیماری دالمنی در گوساله (چکیده)
67074 - Comparison of the life cycle of Hyalomma anatolicumanatolicum that infested cattle and sheep under laboratory conditions (چکیده)
67075 - Analyzing the effects of dental impact coatings and thichness variety on the interface of coating-implant and bone-implant using Finite Element method (چکیده)
67076 - مفهوم شهر در شعر شفیعی کدکنی (چکیده)
67077 - تحلیلی بر موازنه منفی انرژی (NEB) و تاثیر آن بر باروری، تولید مثل و بیماری های متابولیک در گاو های شیری (چکیده)
67078 - بررسی شدت آلودگی به باکتریهای سرما گرا در شیر خام تحویلی به سه کارخانه تولید فرآورده های لبتی اطراف مشهد (چکیده)
67079 - اثرات استفاده از روش آوسینک-سیدر در گیرایی تلقیح، سطوح پروژسترون خون و شیر، میزان پروئین تام خون، آلبومین خون و شیر در روز 5 بعد از تلقیح در گاو هلشتاین (چکیده)
67080 - ارزیابی باکتریهای گرم منفی جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به اورام پستان درمانگاهی و تحت درمانگاهی در دامداریهای صنعتی مشهد و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها (چکیده)
67081 - تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای گرم مثبت جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به وزم پستان درمانگاهی و تحت درمانگاهی در دامداریهای صنعتی مشهد (چکیده)
67082 - مقایسه دو روش فحل یابی برای مقایسه دقت و کارایی آنها با استفاده از اندازه گیری پروژسترون چربی شیر (چکیده)
67083 - A study of the incidence of bacterial species assiciated with intramammary infections in dairy heifers in Mashhad, Iran (چکیده)
67084 - Copper toxicity in confinement-housed ram lambs (چکیده)
67085 - شبیه سازی فرآیند آهنگری داغ مهره سر شافت پلوس پژو 405 (چکیده)
67086 - استفاده از روبات متحرک برای جوشکاری خطوط لوله انتقال نفت و گاز (چکیده)
67087 - Correlation Between Crack Growth Rate and Microscopic Fracture Surface of Ti-6Al-4V (چکیده)
67088 - شبیه سازی سه بعدی عملیات آهنگری گرم (Hot Forging ) و تخمین عمر قالبهای آهنگری به روش تست آلتراسونیک (چکیده)
67089 - بررسی روباتهای جوشکار بر روی مسیرهای پیوسته و منحنی الشکل (چکیده)
67090 - بررسی توزیع آماری بار کلوژر ترک خستگی در نمونه های (CT) (چکیده)
67091 - اثرات پوشش ایمپلنت، در فرآیند Osseointegration و تحلیل استخوان (چکیده)
67092 - تحلیل تنش استاتیکی و خستگی ایمپلنتهای دندانی در ناحیه Osseointegration (چکیده)
67093 - تولید واریته پر تولید کرم خاکی و اهمیت آن در در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی (چکیده)
67094 - بررسی بیان ژن پپتیدهای ضد میکروبی در سکوم جوجه های گوشتی هنگام آلودگی به سالمونلا و تغذیه با پروبیوتیک (چکیده)
67095 - تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
67096 - تاثیر زئولیت در جیره مرغان تخمگذار بر روی رنگ زرده تخم مرغ (چکیده)
67097 - اثر سطوح مختلف ویتامین E بر پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی (چکیده)
67098 - تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر روی عملکرد وزن برخی از اندامهای داخلی طیور گوشتی (چکیده)
67099 - تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره های نیمه خالص بر ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی (چکیده)
67100 - بررسی ارزش غذایی چربیها برای جوجه های گوشتی (چکیده)