بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 71246

67101 - بررسی ارتباط عوامل موثر در آلودگی های قبل و پس از جراحی با روشهای استریلیزاسیون و ضد عفونی در سالن جراحی دانشکده دامپزشکی مشهد (چکیده)
67102 - مفایسه اثرات فلبی-عروقی و تنفسی آتروپین/رومیفیدین و آتروپین/زایلازین دربیهوشی با کتامین در سگ (چکیده)
67103 - Coagulase negative Staphylococci and Staphylococcud aureus, the main organisms coausing pre and post calving heifer mastitis in a holstein dairy farm (چکیده)
67104 - تعمییر و نگهداری اجزاء مکانیکی هواپیما و زمان باز رسی با استفاده از داده های آماری (چکیده)
67105 - بررسی اثر فنوفورزیس ویتامین C بر میزان الیاف کلاژن در خرگوش (چکیده)
67106 - Sand Colic (چکیده)
67107 - Effect of turmeric rhizome powder on performance and carcass characteristics of broiler chickens (چکیده)
67108 - Effect of Feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on broiler performance and serum electrolytes (چکیده)
67109 - نگرش سیستمی به روابط صنعتی (چکیده)
67110 - Biological control of weeds with plant pathogenic fungi. (چکیده)
67111 - Evaluation of Alternaria alternata for biological control of Amaranthus retroflexus L. (چکیده)
67112 - Effects of environmental factors on germination and emergence of Amaranthus retroflexus L. (چکیده)
67113 - Biological control of pigweeds (Amaranthus retroflexus L. A. powellii S. Watson and A. bouchonii Thell.) with phytophagous insects, fungal pathogens and crop management (چکیده)
67114 - اثرات خشکی و شوری بر شاخصه های جوانه زنی گیاه دارویی مریم گلی کبیر (چکیده)
67115 - The effects of nitrogen and phosphorous biological fertilizers on the growth indices of black cumin (Nigella sativa L.) (چکیده)
67116 - Evaluation of germination of black cumin (Nigella sativa L.) seeds obtained from plants treated with different various biological fertilizers (چکیده)
67117 - Allelopathic Effects of Sunflower (Helianthus annuus) on Germination and Initial Growth of Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus) and Common Lambsquarter (Chenopodium album). (چکیده)
67118 - Study of Phenological Stages in Russian Knapweed -Acroptilon repens L (چکیده)
67119 - Study of Desiccation and Freezing on Vegetative (چکیده)
67120 - Effect of Planting Date, Weed Control Time and (چکیده)
67121 - Allelopathic Potential Effects of Russian Knapweed (چکیده)
67122 - Effect of Integrated Weed Management on Weed (چکیده)
67123 - Effect of biofertilizers on agronomic criteria of Hyssop-Hyssopus officinalis (چکیده)
67124 - Biological control in organic agriculture, case study: effect of nitrogen fertility on biocontrol of Chenopodium album by Ascochyta caulina (چکیده)
67125 - Organic soil amendments and compost extracts in organic tomato production and storability. (چکیده)
67126 - بررسی اثرات الیلوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد اولیه علف های هرز تاج خروس و سلمه تره (چکیده)
67127 - تاثیر رژیم های غذایی بر اسپورزایی، جوانه زنی و تحمل به خشکی اسپور های Fusarium oxysporum ایزوله 507 عامل کنترل میکروبی گل جالیز مصری (چکیده)
67128 - بررسی توان دگر آسیبی گیاه هرز تلخه بر جوانه زنی و رشد اولیه کلزا (چکیده)
67129 - تاثیر تاریخ کاشت و تراکم های مختلف لوبیا بر رشد علف های هرز (چکیده)
67130 - معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک خارلته (چکیده)
67131 - اثر گیاهان پوششی، سولاریزاسیون و بستر کاذب بر بیوماس و تراکم علف هرز سوروف (چکیده)
67132 - Biological control of Cirsium arvense by using native insects (چکیده)
67133 - Effects of Sheep grazing on weed control in Saffron fields (چکیده)
67134 - Organic Saffron in Iran: prospects and challenges (چکیده)
67135 - Effects of Organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production (چکیده)
67136 - Effect of cropping systems and crop rotations on weeds (چکیده)
67137 - Soil management for sustainable crop disease control: a review (چکیده)
67138 - Effects of environmental factors on germination and emergence of swallow wort (چکیده)
67139 - Impact of organic amendments and compost extracts on tomato production and storability in agroecological systems (چکیده)
67140 - Effects of Organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production (چکیده)
67141 - Improvement of late blight management in organic potato production systems in Europe: Field tests with more resistant potato varieties and copper based fungicides. (چکیده)
67142 - Effects of climate change on growth criteria and yield of sunflower and chickpea crops in Iran (چکیده)
67143 - Alternative treatments for late blight control in organic potato: Antagonistic micro-organisms and compost extracts for activity against Phytophthora infestans. (چکیده)
67144 - The importance of microorganisms in organic agriculture (چکیده)
67145 - Traditional agriculture in Iran and development challenges for organic agriculture (چکیده)
67146 - Potato late blight management in organic agriculture (چکیده)
67147 - Effects of nitrogen availability and spore concentration on the biocontrol activity of Ascochyta caulina isolates in Chenopodium album. (چکیده)
67148 - Biocontrol of Amaranthus spp. In Europe: state of the art. (چکیده)
67149 - ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران (چکیده)
67150 - روش اندازه گیری تلفات در پایین دست جریان دوفازی در پره‌های ثابت توربین بخار (چکیده)