بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 73955

67151 - تاثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
67152 - میکرواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند آبدراز در دو برش قلعه زو (شمال غرب شیروان) و زنگولانلو (جنوب درگز) (چکیده)
67153 - بازنگری سن سازند مزدوران در ناودیس خور, شمال شرق مشهد (چکیده)
67154 - رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های ژوراسیک میانی تا فوقانی در دهنه حیدری (شمال غرب نیشابور) (چکیده)
67155 - میکروبایواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند کلات در برش تنگ چهچهه (شمال شرق مشهد) و مقایسه آن با برش الگو (چکیده)
67156 - تحلیل ارتعاش تیرها به کمک الگوریتم بهینه سازی BFGS (چکیده)
67157 - بررسی تاثیر محل نمونه برداری بر دقت حل معکوس دالیکراویچ در مسائل سازه ای (چکیده)
67158 - بررسی و مقایسه مدلهای توربولانس ایزوتروپ و غیرایزوتروپ در پیشگویی (چکیده)
67159 - تحلیل مقایسه ای با استفاده از چهار روش عددی اجزاء متناهی، اجزاء مرزی، گالرکین بدون اجزاء و احجام متناهی (چکیده)
67160 - آسیب شناسی پژوهش های ادبی فارسی (چکیده)
67161 - در باب انتقاد های سنایی به تصوف و انتقاد های وارده به تصوف سنایی (چکیده)
67162 - بهره گیری شاعران عرفانی فارسی از برخی عناصر حماسی (چکیده)
67163 - مدلسازی الاستوپلاستیک برای رشد ترک خستگی در ریل (چکیده)
67164 - ضرورت ایجاد گرایش آفرینش های ادبی در رشته ی زبان و ادبیات فارسی (چکیده)
67165 - نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل ااولیت های آهن دار سازند شیشتو، جنوب شرق طبس (چکیده)
67166 - حرکت شعر فارسی از قالب تا محتوا (چکیده)
67167 - نگاهی اگزیستانسیالیستی به بخش هایی از شاهنامه (چکیده)
67168 - Gorenstein injective dimension of Generalized Local Cohomology Modules (چکیده)
67169 - SNTHESES AND STRUCTURAL DETERMINATION OF NEW BIS(9-TUNGSTOARSENATO) (چکیده)
67170 - AUTOMATED WELD DEFECTS DETECTION USING IMAGE PROCESSING AND CAD METHODS (چکیده)
67171 - سیستم خودکار تشخیص عیوب جوش به کمک تبدیلات CAD و روشهای پردازش تصویر (چکیده)
67172 - مدل سازی، بهینه سازی و مقایسه مدل های برتر فرآیند جوشکاری رباتیک قوسی جهت پیش بینی کیفیت مطلوب جوش (چکیده)
67173 - طراحی و ساخت یک ربات بالا رونده از پله با ایمنی بالا (چکیده)
67174 - Design of a Reliable Stair Climbing Tracked Robot (چکیده)
67175 - GnRH analogues - agonists and antagonists (چکیده)
67176 - پیش بینی و کنترل فرایند جوشکاری رباتیک قوسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
67177 - Linearization and Robust Control of Scara Robot (چکیده)
67178 - مطالعه اثر استفاده از نمکهای آنیونی در دوره خشکی بر رخداد بیماریهای متابولیک و شاخصهای بیوشیمیایی سرم گاو شیری (چکیده)
67179 - زبان فارسی عرصة حضور و همزیستی فرهنگها (چکیده)
67180 - مشروطه، ادبیات (چکیده)
67181 - نو و کهنه در تصحیح متون (چکیده)
67182 - ضرورت تصحیح تاریخ بیهقی بعد از چاپ دکتر فیاض (چکیده)
67183 - جلوه های نقد ادبی در تاریخ بیهقی (چکیده)
67184 - تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه (چکیده)
67185 - On nilpotent multipliers of some verbal products of groups (چکیده)
67186 - دانش و بینش فردوسی (چکیده)
67187 - An Investigation into the application of wavelet transform for crack detection in plates using Finite Element Method (چکیده)
67188 - Effects of choline and rumen protected choline (Reashure®) on energy-related biochemical metabolites of lactating dairy cows (چکیده)
67189 - Phosphoenolpyruvate Carboxykinase in Chickpea: Changes in GenExpression during Vegetative and Reproductive Developmente (چکیده)
67190 - سفنجقانیه: وازهای در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن (چکیده)
67191 - صورت نوین ابیات رودکی در تصحیح جدید تاریخ بیهقی (چکیده)
67192 - ذیل سرچشمه ها (چکیده)
67193 - بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris) درشرایط این ویترو (چکیده)
67194 - بررسی نقش احتمالی ژن فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز (PEPCK) درمحتوی پروتئین دانه برخی از واریته های نخود ( .Cicer arietinume L ) (چکیده)
67195 - Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages (چکیده)
67196 - مطالعه تنوع زنتیکی جمعییت های زیره سیاه پارسی (Bunium persicum)ایران؛هند ،افغانستان و اروپا با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD (چکیده)
67197 - نقش مخاطب در تحول شعر فارسی (چکیده)
67198 - اثر ژنوتوکسیک پراکسید هیدروژن بر اریتروسیت های مغز استخوان موش ماده کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
67199 - Cytochemical studies for identification of blood cell in embryos of Gallus gallus domesticus (چکیده)
67200 - اثر میدان الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین( 50 هرتز) بر القای آسیب های کروموزومی در اریتروسیت های مغز استخوان موش نر آزمایشگاهی (چکیده)