بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 68138

67151 - Potential Impacts of Climate Change on Agroclimatic Indicators in Iran (چکیده)
67152 - فرجام زال (چکیده)
67153 - بررسی اثر تغییر اقلیم بر شاخص های اقلیمی کشاورزی ایران (چکیده)
67154 - The Role of Qualitative Research in Theory-building: Uses and Barriers in Developing Countries (چکیده)
67155 - بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی (چکیده)
67156 - ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف (چکیده)
67157 - اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی (چکیده)
67158 - ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد (چکیده)
67159 - فروغی و فردوسی (چکیده)
67160 - بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در گیاه زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
67161 - اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ روی درصد و سرعت جوانه زنی چهاررقم بذر چغندرقند (چکیده)
67162 - بررسی اثرات محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم توت فرنگی (چکیده)
67163 - Effects of Seven substrates on Qualitative and Quantitative Characteristics of Three Strawberry (چکیده)
67164 - The survey of leptosoiral abortion rate in Holstein dairy cows (چکیده)
67165 - Surgical removal of a supernumerary foot in a new-born calf: a case report (چکیده)
67166 - Comparison of the effects of Gonadotropin-Releasing Hormone, Human Chorionic Gonadotropin and progesterone on Conception rates in repeat breeder dairy cows (چکیده)
67167 - Influence of nano sized silicon carbide on dimensional stability of Al/SiC nanocomposite (چکیده)
67168 - Translating the Holy Quran: Conversational Implicature (چکیده)
67169 - Offline Handwritten Signature Identification Using Grid Gabor Feature and Support Vector Machine (چکیده)
67170 - تعیین مقادیر طبیعی برخی از آنزیم های سرم خون ماهی قره برون (Acipenserpersicus) (چکیده)
67171 - On the Instability of a Cylindrical Soil Specimen (چکیده)
67172 - Antisymmetric bifurcation in an elastoplastic cylinder with tangential plasticity (چکیده)
67173 - Plane strain bifurcation analysis of soils by the tangential–subloading surface model (چکیده)
67174 - بررسی آلودگی باکتریایی رحم گاوهای مبتلا به بیماریهای تولید مثلی نژاد هلشتاین (چکیده)
67175 - The frequency of photosensitization in a dairy cattlr herd infected by Leptospires (چکیده)
67176 - Distribution of steroidal saponins in Tribulus terrestris from different geographical regions (چکیده)
67177 - خصوصي سازي در ايران در سال هاي 1368 الي 1373، دلایل و عملکرد (چکیده)
67178 - Nitrate intoxication due to ingestion of pigweed red-root (Amaranthus retroflexus) in cattle (چکیده)
67179 - Eosinophilic leukaemia in a cat (چکیده)
67180 - The relationship between blood indicators of phosphorus status in cattle (چکیده)
67181 - نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه (چکیده)
67182 - Effect of Air Velocity on Water Evaporation Rate in Indoor Swimming Pools (چکیده)
67183 - Effects of Short Dry Periods on Performance and Metabolic Status in Holstein Dairy Cows (چکیده)
67184 - ON A NUMERICAL MODLE FOR GASIFICATION OF BIOMASS MATERIALS (چکیده)
67185 - Characterization of Splash-Plate Atomizers using Numerical Simulations (چکیده)
67186 - اطلاعات شکل برای مارهای پارامتری توسط الگوریتم شکل پروکراستیز (چکیده)
67187 - Digital-Signal-Type Identification Using an Efficient Identifier (چکیده)
67188 - Gas Permeation Properties of Polyvinylchloride/Polyethyleneglycol Blend Membranes (چکیده)
67189 - توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)
67190 - The Application of Users Collective Experience for Crafting Suitable Search Engine Query Recommendations (چکیده)
67191 - مقایسه فراوانی آلل جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای سیستانی در دو مقطع زمانی متفاوت (چکیده)
67192 - جنبه ها و جوانب ادبیات مهاجرت در ادبیات فارسی معاصر (چکیده)
67193 - بر همکنش پاکلوبوترازول و شوری بر فوتوسنتز و رشد رویی توت فرنگی (چکیده)
67194 - Fumigant Toxicity of Citrus Oils Against Cowpea Seed Beetle Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
67195 - The Effects of Paclobutrazol on Fruit Yield, Leaf Mineral Elements and Proline Content of Strawberry cv. Selva under Saline Condition (چکیده)
67196 - The Effect of 16 Percent Carbamide Peroxide on Enamel Staining Susceptibility (چکیده)
67197 - Alcohol Attention-Control Training Program (چکیده)
67198 - یک مدل(چارچوب) تشخیصی جهت شناسایی چالش های اساسی گذار از دولت سنتی به دولت الکترونیکی (چکیده)
67199 - Drought: fighting or adopting? A report about three years experience of drought in Khorasan province (چکیده)
67200 - پایش و ارزیابی شدت دوره‌های خشک مشهد در مقیاسهای زمانی متفاوت با استفاده از شاخص استاندارد شده بارندگی (SPI) (چکیده)