بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 68138

67201 - تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارآئی مصرف آب ذرت زودرس (چکیده)
67202 - Water resource management in Kabul river basin, eastern Afghanistan (چکیده)
67203 - بررسی اثر محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمّی و کیفی سه رقم توت فرنگی (چکیده)
67204 - سیستم تشخیص نفوذ ترکیبی با استفاده از کلاسبند های ضعیف (چکیده)
67205 - A Differential Boomerang Attack Against 7-round Rijndael (چکیده)
67206 - مدل تفاضلی از الگوریتم های رمز بلوکی با استفاده از شیوه اجتماع مورچگان (چکیده)
67207 - Finding suitable differential characteristics for block ciphers with Ant colony technique (چکیده)
67208 - یک حمله تفاضلی بومرنگ علیه کهکشان 10 دوری (چکیده)
67209 - تعیین مشخصه تفاضلی در الگوریتم‌های رمز قطعه ای با شبکه هاپفیلد و ماشین بولتزمن (چکیده)
67210 - یک مدل بازنمایی عملکرد تفاضلی الگوریتم‌های رمز قطعه‌ای با ساختار جانشینی- جایگشتی (چکیده)
67211 - Application of a modified human enzyme-linked immunosorbent assay kit for diagnosis of hydatidosis in sheep (چکیده)
67212 - ناگفته های بیهقی از تاریخ (چکیده)
67213 - فردوسی و رودکی (چکیده)
67214 - بررسی امکان ریشه دار نمودن خارج از فصل قلمه های نیمه خشبی رز، باران طلایی، توری و فندق با استفاده از سیستم مه افشانی و تیمارهای هورمونی (چکیده)
67215 - باز زایی و پرآوری شاخساره از ریز نمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی-Saintpaulia jonantha Wendl (چکیده)
67216 - قرایتی نو از قصه ی شهر سنگستان (چکیده)
67217 - جان پهلوان روان آب و فرهِ ایزدی جانمایه ی مرز درختی توران و ایران (چکیده)
67218 - برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گوسفند کردی با استفاده از مدل زیست اقتصادی (چکیده)
67219 - اثر شرایط مختلف پیش از برداشت بر روی کیفیت ماندگاریی پس از برداشت ژربرا شاخه بریده (چکیده)
67220 - بیهقی در دیبای خسروانی دارالسلطنه تبریز (چکیده)
67221 - اثر نسبت های مختلف NH4:No3 بر رشد و عملکرد توت فرنگی در شرایط آبکشتی (چکیده)
67222 - Somaclonal variation induced De novo leaf chimeric mutants during In vitro propagation of African violet( Saintpaulia ionantha Wendl (چکیده)
67223 - ترجمه در گفتمان فلسفی ژاک در یدا (چکیده)
67224 - ارزیابی نظریات روش شناسی علم اقتصاد (چکیده)
67225 - تصویر گره ها و گراف ها (چکیده)
67226 - Effect of Nitrogen Nutrition on Growth and Essential Oil Production of Peppermint-Mentha piperita (چکیده)
67227 - کشت توام آویشن و نعناء فلفلی با خربوزه به منظور کنترل مگس خربوزه (چکیده)
67228 - بررسی تاثیر ضد قارچی اسانسهای نعناء فلفلی ، رازیانه و زیره سیاه (چکیده)
67229 - کاربرد مواد موثر آنغوزه به عنوان یک آفتکش طبیعی در کنترل مگس خربوزه (چکیده)
67230 - تاثیر اسانس نعناء فلفلی و رازیانه بر کنترل بیماری قارچی رایزوپوس تحت شرلیط کشت درون شیشه ای (چکیده)
67231 - تاثیر اسانس رزماری و سرو بر کنترل بیماری قارچی رایزوپوس تحت شرایط درون شیشه ای (چکیده)
67232 - کنترل مگس سفید و کنه تار عنکبوتی خیار گلخانه ای با استفاده از عصاره تعدادی از گیاهان دارویی (چکیده)
67233 - Establishing Financial Market in Iran (چکیده)
67234 - پایداری در سیستمهای کنترل شبکه (چکیده)
67235 - یک ابزار محاسباتی برای توزیع توان بین واحدها (چکیده)
67236 - Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination of some Weeds and Medicinal Plants (چکیده)
67237 - Genetic variability and population structure in Beta-lactoglobulin, Calpastatin and Calpin loci in Iranian Kurdi sheep (چکیده)
67238 - Determination of the Cerebrospinal Fluid Electrolytes Alteration in the Developing Rats Born from Diabetic Mothers (چکیده)
67239 - کنترل مگس خربوزه در ارقام مختلف با استفاده از روش نوین کشت توام با گیاه دارویی نعنا ء فلفلی (چکیده)
67240 - مقایسه عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب تحت دوسیستم کشت هیدروپونیک و کشت مزرعه ای (چکیده)
67241 - Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Greenhouse Tomato Fruits (چکیده)
67242 - از فارس تا خراسان - سرگذشت یک نسخه خطی دیوان حافظ (چکیده)
67243 - هشدارهایی در بهره گیری از هورمون رشد (چکیده)
67244 - A Neuro-Fuzzy model for a Dynamic Prediction of Milk Ultrafiltration Flux and Resistance (چکیده)
67245 - Numerical Study of Hemodynamic Wall Parameters on Pulsatile Flow through Arterial Stenosis (چکیده)
67246 - تحلیل جریان تراکم پذیر غیر دائم در داخل لوله ضربه پرشده با مواد متخلخل (چکیده)
67247 - Adaptive Fuzzy Fitness Granulation in Structural Optimization Problems (چکیده)
67248 - A Novel General Framework for Evolutionary Optimization:Adaptive Fuzzy Fitness Granulation (چکیده)
67249 - اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت-پوشش و سطح تماس پوشش-استخوان (چکیده)
67250 - Fatigue Damage Analysis of Drill pipes Using FEM and Cox Regression Model (چکیده)