بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 68235

67951 - نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقی (چکیده)
67952 - نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارآیی سیستم بانکی (چکیده)
67953 - تعیین کننده های شناختی در مصرف داروهای غیر مجاز (چکیده)
67954 - چگونگی تحول درک کودکان از ذهن (چکیده)
67955 - Competence and performance in belief-desire reasoning across two cultures: The truth, the whole truth and nothing but the truth about false belief (چکیده)
67956 - یک روش جدید برا شناخت مهاجم در شبکه با استفاده از ANFIS (چکیده)
67957 - Trials to Induce Protective Immunity in Mice and Sheep by Application of Protoscolex and Hydatid Fluid Antigen or Whole Body Antigen of Echinococcus granulosus (چکیده)
67958 - Puzzling peptides from a phage display library (چکیده)
67959 - Preparation and evaluation of a recombinant antigen against Dermatophilosis in sheep (چکیده)
67960 - Isolation and identification of facultative aerobic- anaerobic gram-positive bacteria in hatching eggs (چکیده)
67961 - Detection of hydatid fluid and protoscolices antigens in sheep with hydatidosis (چکیده)
67962 - Protective Immunity in Mice with Whole Body of Echinococcus granulosus (چکیده)
67963 - بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی(Dracocephalum moldavica) (چکیده)
67964 - تجزيه و تحليل کارايی روش عددی سيمپلت در حل مسائل جابجايی آزاد در داخل محفظه با مقطع مربعی (چکیده)
67965 - بررسی و مطالعه عملکرد لوله گرمايی (چکیده)
67966 - تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب (چکیده)
67967 - Effect of Aspect Ratio And Filling Ratio on Heat Transfer Characteristics of a Two-Phase Closed Thermosiphon (چکیده)
67968 - GRAVITY ON NONCOMMUTATIVE D-BRANES (چکیده)
67969 - Streamwise velocity distribution in irregular shaped channels having composite bed roughness (چکیده)
67970 - A simple model for estimation of dimensionless isovel contours in open channels (چکیده)
67971 - Application of the single point measurement in discharge estimation (چکیده)
67972 - New Method for Estimation of Discharge (چکیده)
67973 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)
67974 - Collaboration in Persistent Virtual Reality Multiuser Interfaces:Theory and Implementation (چکیده)
67975 - Comparing Immersive and Non-Immersive Virtual Reality User Interfaces for Management of Telecommunication Networks (چکیده)
67976 - Immersive and Non-immersive Virtual Reality Techniques Applied to Telecommunication Network Management (چکیده)
67977 - Workload Analysis of 3D versus 2D User- Interfaces for Network Management (چکیده)
67978 - Web-based distance Learning (چکیده)
67979 - Building an Enterprise Information Portal Using Open Source Software (چکیده)
67980 - Fuzzy Rule-based Adaptive Intrusion Detection (چکیده)
67981 - Design of an MIB for the management of Jini-based Home Networks (چکیده)
67982 - e-Learning and Mathematics (چکیده)
67983 - Searchin Internet Using Perisan Natural Language (چکیده)
67984 - Distributed Learning Content Management System (چکیده)
67985 - An Access Control Method for Learning Management Systems (چکیده)
67986 - A Novel Resource Advertisement and Discovery Model for Ubiquitous Computing Environments using Mobile Agents (چکیده)
67987 - A Neuro-Fuzzy Classifier for Intrusion Detection Systems (چکیده)
67988 - Intrusion Detection Based on Neuro Fuzzy Classification (چکیده)
67989 - Decetralised Approaches for Network Management (چکیده)
67990 - Experiencing Small-Scale e-Democracy in Iran (چکیده)
67991 - A Novel Resource Dissemination and Discovery Model for Pervasive Environments Using Mobile Agents (چکیده)