بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 74496

74051 - RANCIMAT TEST FOR THE ASSESSMENT OF USED FRYING OILS QUALITY (چکیده)
74052 - مقاومت حرارتی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) (چکیده)
74053 - Three-dimensional stress analysis of rotating composite beams due to material discontinuities (چکیده)
74054 - Deformation and stress analysis of circumferentially fiber-reinforced composite disks (چکیده)
74055 - Accurate Determination of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Laminates (چکیده)
74056 - Free edge stress analysis of general cross-ply composite laminates under extension and thermal loading (چکیده)
74057 - Three-dimensional interlaminar stress analysis at free edges of general cross-ply composite laminates (چکیده)
74058 - میدان تنش در نزدیکی لبه ی آزاد لایه های چند سازه ای متقارن (چکیده)
74059 - تحلیل تنش های برون صفحه یی در تیر مرکب دوار (چکیده)
74060 - The Development of a Computer Program for Cam and Follower Design (چکیده)
74061 - Forth at a Glance (چکیده)
74062 - چگونه از پایان نامه خود دفاع کنیم؟ (چکیده)
74063 - چگونه پایان نامه بنویسیم؟ (چکیده)
74064 - Elements of an Islamic University (چکیده)
74065 - Optimality conditions for maximizing the tip velocity of a cantilever beam (چکیده)
74066 - Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Response Velocity upon Release from a Deflected State (چکیده)
74067 - Comparison of Genetic Algorithm with Variable Metric Methods in Optimization a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity (چکیده)
74068 - Comparison of Evolutionary Program with Variable Metric Methods, in Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity (چکیده)
74069 - Maximization of the tip velocity of a diving board using the evolutionary program and a variable metric method (چکیده)
74070 - بهینه سازی رام خودرو سواری (چکیده)
74071 - ماکزیمم سازی سرعت سر آزاد یک تخته شنا به وسیله الگوریتم ژنتیکی و برنامه ی تکاملی (چکیده)
74072 - Application of the Genetic Algorithm and Davidon-Fletcher-Powell Method in the Maximization of the tip Velocity of a Simple Diving Board (چکیده)
74073 - Modal Analysis of an Automotive Wheel (چکیده)
74074 - Thermal study of an air-air thermosyphon Heat Pipe Heat Exchenger ( THPHE) in a Pilot Plant (مطالعه حرارتی بر مبدل گرمایی لوله گرمایی یک ترموسیفون هوا به هوا در تاسیسات هوایی) (چکیده)
74075 - Investigation of geyser boiling in a two – phase closed thermosyphon (بررسی آبگرمکن در یک ترموسیفون بسته دو فاز) (چکیده)
74076 - Optimal Structural Layout Based on a Local Stress Level Using an Evolutionary Procedure (چکیده)
74077 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی دیافراگم سنسور روغن با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE) (چکیده)
74078 - بررسی عملکرد مکانیزم جعبه فرمان پیکان و ارائة پیشنهاد جهت رفع عیب صدا (چکیده)
74079 - Simulation of typical road surface profiles using a pseudo random approach (چکیده)
74080 - تحلیل دینامیکی خوش سواری و خوش فرمانی خودرو به کمک نرم افزار CARSIM (چکیده)
74081 - بهینه‎سازی یک صفحه مربعی با وزن ثابت برای مینیمم ‌شدن تغییر مکان با استفاده از روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
74082 - Design tools for a micromembrane based on a finite element method and a finite difference method simulation (چکیده)
74083 - بهینه سازی فرآیند فسفاته کاری با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE ) (چکیده)
74084 - بهینه سازی شکل سازه با استفاده از الگوریتم فازی- ژنتیک (چکیده)
74085 - بهینه سازی تیر‌ها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
74086 - اخلاق در مهندسی: ضرورتها و چالشها (چکیده)
74087 - On various aspects of application of the evolutionary structural optimization method for 2D and 3D continuum structures (چکیده)
74088 - Effect of inclination angle on thermal performance of a two-phase closed thermosyphon under normal operating condition (چکیده)
74089 - Ignition of epoxy by a high radiation Source, A Numerical Study (چکیده)
74090 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
74091 - Islanding Detection of Distributed Generation Resources Using Negative Sequence Component of Voltage (چکیده)
74092 - تمایز صحیح بین خطا و نوسان توان به کمک مولفه dc میرا شونده جریان خطا جهت بهبود عملکرد رله‌های دیستانس (چکیده)
74093 - A New Leakage-Tolerant Design for High Fan-in Domino Circuits (چکیده)
74094 - ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده (چکیده)
74095 - معرفی یک قرآن نفیس (چکیده)
74096 - Digital Signal Types Identification Using a Hierarchical SVM-Based Classifier and Efficient Features (شناساگر خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال با استفاده از یک سیستم دسته بندی کننده بردار پشتیبان (SVM) با ساختار سلسله مراتبی) (چکیده)
74097 - High Efficient Method for Digital Modulation Identification in Fading Environment (چکیده)
74098 - An Intelligent Technique for Identification of Digital Modulations (چکیده)
74099 - Automatic Modulation Type Identification Using WPA and SVM (چکیده)
74100 - Automatic Digital Modulation Identification Using an Intelligent Method (چکیده)