بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 82351

77301 - مطالعه فراوانی انگلهای کرمی دستگاه گوارش شتر در کشتارگاه مشهد (چکیده)
77302 - Comparative two new molecular techniques for detection of benzimidazole resistance in trichostrongylid nematode parasites (چکیده)
77303 - ارائه روش نوینی در دنیا جهت شناسایی مقاومت نماتودها از (چکیده)
77304 - Innovative restriction site created PCR-RFLP for detection (چکیده)
77305 - Isolation of DNA from A Single Helminth Using New Developed (چکیده)
77306 - Supplier’s optimal bidding strategy in electricity pay-as-bid auctionComparison of the Q-learning and a model-based approac (چکیده)
77307 - Intelligent and Robust Genetic Algorithm Based Classifier (چکیده)
77308 - An improved noise-tolerant domino logic circuit for high fan-in gates (چکیده)
77309 - On Polynilpotent Multipliers of Free Nilpotent Groups (چکیده)
77310 - On polynilpotent covering groups of a polynilpotent group (چکیده)
77311 - A NOVEL LEAKAGE-TOLERANT DOMINO LOGIC CIRCUIT with feedback from footer transistor in ultra deep submicron cmos (چکیده)
77312 - Topological homotopy groups (چکیده)
77313 - Connectivity As a Measure of System Integrity (چکیده)
77314 - A hybrid scatter search for the discrete time/resource trade-off problem in project scheduling (چکیده)
77315 - Solving the discrete time/resource trade-off problem in project scheduling with genetic algorithms (چکیده)
77316 - Fuzzy approximately cubic mappings (چکیده)
77317 - banach algebras related to the elements of the unit ball of a banach Aljebra (چکیده)
77318 - Debittering of tryptic digests from beta casein and enzyme modified cheese by X-PDP (چکیده)
77319 - Bracket products on Locally compact abelian groups (چکیده)
77320 - Microstructural characteristics of Al-alloyed austempered ductile irons (چکیده)
77321 - The bainite transformation and the carbide precipitation of 4.88% aluminium austempered ductile iron investigated using electron microscopy (چکیده)
77322 - Rheological Characterization of Low Fat Sesame Paste Blended With Date Syrup (چکیده)
77323 - پیش بینی کیفیت میکروبی شیر خام بر اساس مدل های ریاضی (چکیده)
77324 - Almost sure convergence of two-dimensional distribution function under negative association (چکیده)
77325 - A General Method of Density Estimation for Negatively Associated Random Variables (چکیده)
77326 - Almost sure convergence rates for the estimation of a covariance operator for negatively associated samples (چکیده)
77327 - Estimation of Parameters of the Gamma Distribution in the Presence of Outliers Generated From Uniform Distribution (چکیده)
77328 - Solving the resource-constrained project scheduling problem using filter-and-fan approach (چکیده)
77329 - Solving the resource availability cost problem in project scheduling by path relinking and genetic algorithm (چکیده)
77330 - مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری (چکیده)
77331 - مقایسه ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری کاه زیره سیاه و زیره سبز (چکیده)
77332 - تاثیر خوراک های غنی از پروتئین و یا حاوی پروبیوتیک بر شاخص های تولیدی گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
77333 - اثر تغذیه مکمل چربی در جیره انتقالی گاوهای شیری هلشتاین بر غلظت پلاسمایی لپتین، گلوکز و (چکیده)
77334 - اثر تغذیه مکمل چربی در جیره انتقالی گاوهای شیری نژاد هلشتاین بر تولید و ترکیب شیر (چکیده)
77335 - بررسی جایگزینی کاه جو خیسانده شده با یونجه و تاثیر آن بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری (چکیده)
77336 - Blood and ruminal metabolites of early lactating Iranian Holstein cows fed raw or roasted whole soybean (چکیده)
77337 - Effect of physical particle size on ruminal and postruminal disappearance of nutrients of a mixed concentrate in Holstein steers (چکیده)
77338 - Effect of physical particle size on ruminal and post-ruminal disappearance of nutrients of a mixed concentrate in Holstein (چکیده)
77339 - Effect of age at first calving on milk production and days open in first-parity Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
77340 - oil sunflower meal treated with formaldehyde or sodium hydroxide (چکیده)
77341 - The use of simultaneous models for estimate in vivo nutrient digestibility of alfalfa hay and barley grain (چکیده)
77342 - Effect of different levels of fish oil and canola oil on milk production and composition of high producing Holstein dairy cows in early lactation (چکیده)
77343 - Effect of close-up fat supplementation on first 90 days milk production of Holstein dairy cows (چکیده)
77344 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on ruminal pH and ammonia-N concentration in Holstein steers (چکیده)
77345 - Days in milk at exiting in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
77346 - Reasons for exiting in Iranian Holstein cows (چکیده)
77347 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on blood metabolites in early lactating Iranian Holstein cows (چکیده)
77348 - Effect of fat supplement in Holstein dairy cow transition diets on plasma leptin concentration and performances (چکیده)
77349 - Effect of raw or roasted whole soybean on early lactational performance of Iranian Holstein cows (چکیده)
77350 - Soil Boron is high in many orchards and its concentration affects leaf necrosis of pistachio (چکیده)