بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 78157

77501 - Equations for discharge calculation in compound channels having homogeneous roughness (چکیده)
77502 - Calibration of Hydraulic Parameters for Flow through Rockfill Structures (چکیده)
77503 - ضربکر شور از یک جفت از p-گروههای متناهی (چکیده)
77504 - Influence of Data Structure on Estimates of Maternal Parameters (تاثیر ساختار ژنتیکی جمعیت برروی برآورد پارامترهای مربوط به صفات تحت تاثیر اثرات مادری) (چکیده)
77505 - Some properties on the Schur multiplier of a pair of groups (چکیده)
77506 - Ultra Isologism of Groups (چکیده)
77507 - Antimicrobial susceptibility testing ofMannheimia haemolytica and Pasteurella multocida isolated from calves with dairy calf pneumonia (چکیده)
77508 - جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی (چکیده)
77509 - The analysis and feasibility of using heat pipe cooling in drilling applications (چکیده)
77510 - The structure of Bell groups (چکیده)
77511 - The commutator subgroup and Schur multiplier of a pair of finite p-groups (چکیده)
77512 - طراحی خفه کنها در سیستم های ورودی و خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
77513 - N-Junction Modeling in Perforate Silencer of Internal Combustion Engine (چکیده)
77514 - Effects of conjugated linoleic acid on in vitro prostaglandin production by bovine fetal endometrial cells (تاثیر CLA بر تولید پروستاگلندینها در شرایط آزمایشگاهی) (چکیده)
77515 - Effect of clinical mastitis on production and days from first breeding to conception in Holstein cows using survival analysis test (تاثیر ورم پستان بر تولید و DFBC در گاوهای هلشتاین) (چکیده)
77516 - بررسی تاثیر جیره های حاوی اسیدهای چرب روغن نخل بر ویژگیهای تولید شیر و دینامیک فولیکولی گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
77517 - مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
77518 - مطالعه جریان اطراف روتور ساونیوس به کمک حل عددی و آزمایش در تونل باد (چکیده)
77519 - An improved design method for estimating the annual auxiliary energy requirement for solar heating building (چکیده)
77520 - Effect of welding parameters on the microstructure and mechanical properties of fraction stir welds of 70%Cu-30%Zn alloy (اثر یارامترهای جوشکاری روی ساختار میکروسکیی و خواص مکانیکی الیاژ Cu-Zn جوشکاری اصطکاکی شده) (چکیده)
77521 - Melting temperature, transformation and metastable phase diagram of rapidly solidified Ag-Cu alloys (چکیده)
77522 - مطالعه رفتار و سینیتیک ییر سختی الیاژ Al-356A (چکیده)
77523 - تکامل روش اشبی در انتخاب مواد مهندسی به کمک تحلیل های المان محدود (چکیده)
77524 - تاثیر دمای ییر سختی بر روی خواص الیاژ Al-7075 مورد استفاده در دستگاه جوش یلاستیک (چکیده)
77525 - اندازه گیری تغییرات دسترسی در منطقه کلانشهری سیدنی (2001-1991) (چکیده)
77526 - Higher Education and Globalization: Rethinking in universalism vs. particularism (چکیده)
77527 - Math Modeling in Educational Research: An Approach to Methodological Fallacies (چکیده)
77528 - Approximate double centralizers (چکیده)
77529 - Dynamical systems on Hilbert C*-modules (چکیده)
77530 - q-norms are really norms (چکیده)
77531 - On (co)homology of triangular Banach algbras (چکیده)
77532 - Hahn-Banach theorem in generalized 2-normed spaces (چکیده)
77533 - Refinements of reverse triangle inequalities in inner product spaces (چکیده)
77534 - More on reverse triangle inequality in inner product spaces (چکیده)
77535 - σ-derivations in Banach algebras (چکیده)
77536 - Orthogonal constant mappings in isosceles orthogonal spaces (چکیده)
77537 - The effect of water vapor on the performance of commercial polyphenylene oxide and Cardo-type polyimide hollow fiber membranes in CO2/CH4 separation applications (چکیده)
77538 - Gas permeation properties of commercial polyphenylene oxide and Cardo-type polyimide hollow fiber membranes (چکیده)
77539 - Analysis of indigenous zinc in alkaline sodic soil solutions by graphite furnace atomic absorption spectrometry (چکیده)
77540 - Changes in composition of soil aqueous phase influence chemistry of indigenous heavy metals in alkaline sodic and acidic soils (چکیده)
77541 - Ion exchange resin and MINTEQA2 speciation of Zn and Cu in alkaline sodic and acidic soil extracts (چکیده)
77542 - Water : soil ratio influences aqueous phase chemistry of indigenous copper and zinc in soils (چکیده)
77543 - Entropy properties of record statistics (چکیده)
77544 - Some Characterizations Based on Entropy of Order Statistics and Record Values (چکیده)
77545 - Statistical Analysis for Geometric Distribution Based on Records (چکیده)
77546 - Preservation of some reliability properties by certain record statistics (چکیده)
77547 - Distribution-free confidence intervals for quantile intervals based on current records (چکیده)
77548 - Characterization of hazard function factorization by Fisher information in minima and upper record values (چکیده)
77549 - Confidence intervals for quantiles in terms of record range (چکیده)
77550 - Nonparametric confidence and tolerance intervals from record values data (چکیده)