بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 81034

79901 - On the Existence of the Solution of an Optimal Shape Design Problem Goverend by Full Navier-Stokes Equations (چکیده)
79902 - An applicable method for solving the shortest path problems (چکیده)
79903 - Wing drag minimization (چکیده)
79904 - On an optimal shape design problem to control a thermoelastic deformation under a prescribed thermal treatment (چکیده)
79905 - تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در مصارف خانگی شهر تهران (چکیده)
79906 - پول و احکام آن در اسلام (چکیده)
79907 - Love as the Fundamental Origin of Tolerance (چکیده)
79908 - Rumen and Post Abomasal Disappearance of Amino Acids and Some Nutrients of Barley Grain Treated with Sodium Hydroxide,Formaldehyde or Urea in Lactating Cows (چکیده)
79909 - Effect of Diets Containing Different Ratio of Effective Rumen Degradable Protein to Fermentable Metabolizable Energy on Early Lactating Holstein Cow Responses (چکیده)
79910 - Effects of Pre and Postpartum Feeding Fish Meal on Milk Yield and Metabolic Responses in Early Lactating Dairy Cows (چکیده)
79911 - نقد و تحلیل تناسب در سیر تاریخی و روند دگرگونی ها (چکیده)
79912 - Potential impact of climate change on rainfed wheat production in Iran (چکیده)
79913 - Potential Impacts of Climate Change on Agroclimatic Indicators in Iran (چکیده)
79914 - بررسی اثر تغییر اقلیم بر شاخص های اقلیمی کشاورزی ایران (چکیده)
79915 - The Role of Qualitative Research in Theory-building: Uses and Barriers in Developing Countries (چکیده)
79916 - بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی (چکیده)
79917 - ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف (چکیده)
79918 - اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی (چکیده)
79919 - ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد (چکیده)
79920 - فروغی و فردوسی (چکیده)
79921 - بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در گیاه زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
79922 - اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ روی درصد و سرعت جوانه زنی چهاررقم بذر چغندرقند (چکیده)
79923 - بررسی اثرات محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم توت فرنگی (چکیده)
79924 - Effects of Seven substrates on Qualitative and Quantitative Characteristics of Three Strawberry (چکیده)
79925 - The survey of leptosoiral abortion rate in Holstein dairy cows (چکیده)
79926 - Surgical removal of a supernumerary foot in a new-born calf: a case report (چکیده)
79927 - Comparison of the effects of Gonadotropin-Releasing Hormone, Human Chorionic Gonadotropin and progesterone on Conception rates in repeat breeder dairy cows (چکیده)
79928 - Influence of nano sized silicon carbide on dimensional stability of Al/SiC nanocomposite (چکیده)
79929 - Translating the Holy Quran: Conversational Implicature (چکیده)
79930 - Offline Handwritten Signature Identification Using Grid Gabor Feature and Support Vector Machine (چکیده)
79931 - تعیین مقادیر طبیعی برخی از آنزیم های سرم خون ماهی قره برون (Acipenserpersicus) (چکیده)
79932 - On the Instability of a Cylindrical Soil Specimen (چکیده)
79933 - Antisymmetric bifurcation in an elastoplastic cylinder with tangential plasticity (چکیده)
79934 - Plane strain bifurcation analysis of soils by the tangential–subloading surface model (چکیده)
79935 - بررسی آلودگی باکتریایی رحم گاوهای مبتلا به بیماریهای تولید مثلی نژاد هلشتاین (چکیده)
79936 - The frequency of photosensitization in a dairy cattlr herd infected by Leptospires (چکیده)
79937 - Distribution of steroidal saponins in Tribulus terrestris from different geographical regions (چکیده)
79938 - خصوصي سازي در ايران در سال هاي 1368 الي 1373، دلایل و عملکرد (چکیده)
79939 - Nitrate intoxication due to ingestion of pigweed red-root (Amaranthus retroflexus) in cattle (چکیده)
79940 - Eosinophilic leukaemia in a cat (چکیده)
79941 - The relationship between blood indicators of phosphorus status in cattle (چکیده)
79942 - نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه (چکیده)
79943 - Effect of Air Velocity on Water Evaporation Rate in Indoor Swimming Pools (چکیده)
79944 - Effects of Short Dry Periods on Performance and Metabolic Status in Holstein Dairy Cows (چکیده)
79945 - ON A NUMERICAL MODLE FOR GASIFICATION OF BIOMASS MATERIALS (چکیده)
79946 - Characterization of Splash-Plate Atomizers using Numerical Simulations (چکیده)
79947 - اطلاعات شکل برای مارهای پارامتری توسط الگوریتم شکل پروکراستیز (چکیده)
79948 - Digital-Signal-Type Identification Using an Efficient Identifier (چکیده)
79949 - Gas Permeation Properties of Polyvinylchloride/Polyethyleneglycol Blend Membranes (چکیده)
79950 - توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)