بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 81034

80001 - مقایسه عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب تحت دوسیستم کشت هیدروپونیک و کشت مزرعه ای (چکیده)
80002 - Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Greenhouse Tomato Fruits (چکیده)
80003 - از فارس تا خراسان - سرگذشت یک نسخه خطی دیوان حافظ (چکیده)
80004 - هشدارهایی در بهره گیری از هورمون رشد (چکیده)
80005 - A Neuro-Fuzzy model for a Dynamic Prediction of Milk Ultrafiltration Flux and Resistance (چکیده)
80006 - Numerical Study of Hemodynamic Wall Parameters on Pulsatile Flow through Arterial Stenosis (چکیده)
80007 - تحلیل جریان تراکم پذیر غیر دائم در داخل لوله ضربه پرشده با مواد متخلخل (چکیده)
80008 - Adaptive Fuzzy Fitness Granulation in Structural Optimization Problems (چکیده)
80009 - A Novel General Framework for Evolutionary Optimization:Adaptive Fuzzy Fitness Granulation (چکیده)
80010 - اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت-پوشش و سطح تماس پوشش-استخوان (چکیده)
80011 - Fatigue Damage Analysis of Drill pipes Using FEM and Cox Regression Model (چکیده)
80012 - بهینه سازی تولید شیر گیاهی بدون لاکتوز از دانه و کنجاله کنحد بر اساس ذائقه ایرانی (چکیده)
80013 - بازنگری طرح های اقتصادی و بررسی میزان کاربرد ان در شرکتهای تحت پوشش دولت (چکیده)
80014 - On Fatigue Crack Propagation of One- Way Rail Road (چکیده)
80015 - A Stochastic Systems Approach To Fatigue Reliability-An Application To Ti-6Al-4V (چکیده)
80016 - Insecticidal activity of some essential oils against Oryzaephilus surinamensis L and Tribolium castaneum Hbst (چکیده)
80017 - A New Stochastic Model for Prediction of Fatigue Crack Propagation (چکیده)
80018 - بررسی فراوانی هموفیلوس سومنوس وسایر باکتریها در موارد ورم پستان (چکیده)
80019 - EFFECTS OF THE ESSENTIAL OILS (چکیده)
80020 - study on physico - chemical rheological and (چکیده)
80021 - Rheological Properties of Date Syrup/Sesame Paste Blend (چکیده)
80022 - Food Biotechnology and its impact on pur food supply (چکیده)
80023 - Estimation of The Cost of Rural Road Crashes In A Developing Country (چکیده)
80024 - The cost Effectiveness of Investment in Traffic Safety Projects in Iran (چکیده)
80025 - THE COMPARISON OF ANALYTICAL APPROACHES AND ROAD CRASH COSTS IN IRAN AND AUSTRALIA (چکیده)
80026 - روش پوششی برای مسیریابی بهینه قطار سبک شهری(LRT) (چکیده)
80027 - Helping ants for adaptive network routing (چکیده)
80028 - Interaction of topological solitons with defects: using a nontrivial metric (چکیده)
80029 - مشارکت از دیدگاه اسلام و دلالتهای تربیتی آن در آموزش عالی (چکیده)
80030 - اصول تربیت شهروند دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
80031 - The Functions of Elementary School Teachers of Mashhad City in Developing Students Creativity (چکیده)
80032 - موانع ،مشکلات و راهکارهای جهانی شدن شهرها ی ایران (چکیده)
80033 - الگوی برنامه درسی مذاکره ای، رهیافتی نو برای تمرکز زدایی از آموزش متوسطه (چکیده)
80034 - رویکردی تطبیقی به دلالتهای تربیتی نظریه های دموکراسی (چکیده)
80035 - کند و کاوی در ابعاد و گستره مفهوم دموکراسی (چکیده)
80036 - Application of Q-learning with temperature variation for bidding strategies in market based power systems (چکیده)
80037 - Q-adjusted annealing for Q-learning of bid selection in market-based multisource power systems (چکیده)
80038 - Multi-objective meta level soft computing-based evolutionary structural design (چکیده)
80039 - با دو تبار تاریخ و ادب (چکیده)
80040 - محمد بن احمد الخازن و دیوان شعر او (چکیده)
80041 - سنایی پژوهی پیشینه و گستره (چکیده)
80042 - دیدار با فیتز جرالد (چکیده)
80043 - دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در یونان (چکیده)
80044 - گسترش تفسیر نویسی فارسی در سده های نخستین فارسی دری (چکیده)
80045 - محوی همدانی و ترانه های خیامی او (چکیده)
80046 - زبان فارسی در چین عصر سید اجل عمر شمس الدین (چکیده)
80047 - Mycoflora of cervicovaginal fluids in dairy cows with or withoutre productive disorders (چکیده)
80048 - رودکی و فردوسی (چکیده)
80049 - فردوسی شاعر ملی ایران (چکیده)
80050 - تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه (چکیده)