Title : آمار کاربردی برای مدیریت مهار آفات به همراه راهنمای نرم‌افزار Spss15

محمدرضا دماوندیان(نویسنده اصلی) , محمد اصغری جعفر آبادی(نویسنده اصلی) , Bahram Sadeghpour Gildeh (ویراستار علمی),
Book type: ویراستاری علمی
Publish No: اول
Publishe Date: 2007-11-06
Publisher: دانشگاه مازندران
Abstract:

آمار توصیفی، آمار استنباطی، نرم افزار

Keywords:
آمار توصیفی، آمار استنباطی، نرم افزار, آمار توصیفی, آمار استنباطی, نرم افزار