بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems


موارد یافت شده: 18

1 - An Analog LO Harmonic Suppression Technique for SDR Receivers (چکیده)
2 - STT-RAM Energy Reduction Using Self-Referenced Differential Write Termination Technique (چکیده)
3 - A 170-dB CMOS TIA With 52-pA Input-Referred Noise and 1-MHz Bandwidth for Very Low Current Sensing (چکیده)
4 - Reliability Improvement of Hardware Task Graphs via Configuration Early Fetch (چکیده)
5 - A High-Speed and Power-Efficient Voltage Level Shifter for Dual-Supply Applications (چکیده)
6 - A 350-MS/s Continuous-Time Delta–Sigma Modulator With a Digitally Assisted Binary-DAC and a 5-Bits Two-Step-ADC Quantizer in 130-nm CMOS (چکیده)
7 - A Fully Digital Front-End Architecture for ECG Acquisition System With 0.5 V Supply (چکیده)
8 - Low Energy Write Operation for 1T-1MTJ STT-RAM Bitcells with Negative Bitline Technique (چکیده)
9 - Analysis and Design of a Low-Voltage Low-Power Double-Tail Comparator (چکیده)
10 - A Fully Digital ASK Demodulator With Digital Calibration for Bioimplantable Devices (چکیده)
11 - Current-comparison based new low-leakage high speed domino circuit for wide fan-in gates (چکیده)
12 - Segmented Architecture for Successive Approximation Analog-to-Digital Converters (چکیده)
13 - Area and Power Optimization of High-Order Gain Calibration in Digitally-Enhanced Pipelined ADCs (چکیده)
14 - Current-Comparison-Based Domino: New Low-Leakage High-Speed Domino Circuit for Wide Fan-In Gates (چکیده)
15 - A Colpitts CMOS Quadrature VCO Using Direct Connection of Substrates for Coupling (چکیده)
16 - A Novel Overlap-Based Logic Cell: An Efficient Implementation of Flip–Flops With Embedded Logic (چکیده)
17 - DTMOS Technique for Low-Voltage Analog Circuits (چکیده)
18 - A Digitally Programmable Delay Element: Desing and Analysis (چکیده)