بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: آسیه سیاه مرگویی


موارد یافت شده: 17

1 - تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگیهای زراعی زعفران(Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها (چکیده)
2 - بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپ های رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
3 - اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) (چکیده)
4 - بررسی ساختار جوامع علفهای هرز در مزارع چغندر قند(Beta vulgaris L.) استانهای خراسان رضوی وشمالی (چکیده)
5 - اثر روشهای مدیریت تلفیقی بر تراکم و تنوع علفهای هرز (چکیده)
6 - Survey the effect of irrigation periods on PDS and BCH gene expression with semi quantitative RT-PCR in Saffron. (چکیده)
7 - Effect of Plant Diversity and Nutrient Resource on WeedComposition and Density in Different Cropping Systems (چکیده)
8 - تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه علفهای هرز (چکیده)
9 - بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه رازیانه تحت شرایط کنترل شده در ازمایشگاه (چکیده)
10 - بررسی تحمل به یخ زدگی گیاهان رازیانه در گلخانه (چکیده)
11 - effects of plant density and depth on agronomic caractrestics of saffron (چکیده)
12 - بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (چکیده)
13 - مدلسازی پویایی بانک بذر یولاف وحشی (Avena fatua) در مزرعه گندم (چکیده)
14 - Evalution of the effects of the fallow fallow /forrage barly and sugar beat forrage barly rotations (چکیده)
15 - مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (چکیده)
16 - ارزیابی مدیریت متعارف در تناوبهای آیش-جوعلوفه ای و چغندر قند- جوعلوفه ای و اثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز (چکیده)
17 - نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از تحمل به یخ زدگی در گیاه رازیانه (چکیده)