بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بهرام صادق پور گیلده


موارد یافت شده: 83

1 - Bootstrap test for process capability indices (چکیده)
2 - Fuzzy multiple deferred state attribute sampling plan in the presence of inspection errors (چکیده)
3 - A general p-value-based approach for testing quality by considering fuzzy hypotheses (چکیده)
4 - A New Fuzzy Process Capability Index for Asymmetric Tolerance Interval (چکیده)
5 - مطالعه ی مقایسه ای شاخص های توزیع درامد استان خراسان جنوبی با کشور طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱393 (چکیده)
6 - Fuzzy multivariate process capability vector (چکیده)
7 - Quality Control Analysis based on Fuzzy Hypotheses (چکیده)
8 - Assessing the Lifetime Performance Index based on Ranked Set and Median Ranked Set Sampling (چکیده)
9 - رابطه برخی از مفاهیم شاخصهای نابرابری اقتصاد و قابلیت اعتماد (چکیده)
10 - استنباط پیشگو ناپارامتری فازی بهینه برای طرح نمونه گیری جهت پذیرش یک مرحله ای (چکیده)
11 - ON THE MULTIVARIATE PROCESS CAPABILITY VECTOR IN FUZZY ENVIRONMENT (چکیده)
12 - ASSESSING PROCESS PERFORMANCE WITH INCAPABILITY INDEX BASED ON FUZZY CRITICAL VALUE (چکیده)
13 - طرح های نمونه گیری جهت پذیرش در محیط فازی (چکیده)
14 - طرح نمونه گیری تعویقی جهت پذیرش انباشته برای مشخصه های وصفی با پارامتر فازی (چکیده)
15 - ?Why Fuzzy Quality (چکیده)
16 - Estimating The lifetime performance index of Products for Two-Parameter Exponential Distribution With the Progressive First-Failure Censored Sample (چکیده)
17 - A class of process capability indices for asymmetric tolerances (چکیده)
18 - Optimal Cusum Control Chart for Censored Reliability Data with Log-logistic Distribution (چکیده)
19 - Fuzzy multivariate process capability vector (چکیده)
20 - A Simple but Efficient Approach for Testing Fuzzy Hypotheses (چکیده)
21 - Nonparametric Tests for Median in Fuzzy Environment (چکیده)
22 - استنباط پیشگو ناپارامتری فازی برای کمیتهای تصادفی برنولی (چکیده)
23 - A modified multivariate process capability vector (چکیده)
24 - بررسی شاخص کارایی طول عمر توزیع بیرنبام-ساندرز (چکیده)
25 - نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی براساس اعداد فازی (چکیده)
26 - تعیین متوسط طول چرخه یک فرایند تولید با استفاده از زنجیره مارکف (چکیده)
27 - Central limit theorem for linearly dependent fuzzy random variables (چکیده)
28 - Reducible fuzzy Markov chain and ‎fuzzy absorption probability (چکیده)
29 - Dp,q-Distance and the Strong Law of ‎Large Number for Negatively ‎Dependent Fuzzy Random Variables (چکیده)
30 - A comprehensive fuzzy topsis model ‎ in multiple criteria decision making (چکیده)
31 - The law of the Iterated logarithm theorem for negative dependent random variables (چکیده)
32 - عدم قطعیت در فرآیند های تصادفی و ‏زنجیرهای مارکف‎ ‎فازی ‏ (چکیده)
33 - حل عددی معادلات انتگرال فازی فردهلم خطی نوع دوم با استفاده از موجک هار (چکیده)
34 - Dp,q−distance and partial correlation coefficient of fuzzy random variables (چکیده)
35 - ‎Multivariate Process Capability Index based on fuzzy tolerance region (چکیده)
36 - Comparison of Cp, Cpk and Cp-‎tilde process capability indices in ‎the case of measurement error ‎occurrence (چکیده)
37 - A goodness of fit index to reliability analysis in fuzzy model (چکیده)
38 - La distance-Dp,q et le coefficient de correlation entre deux variables aleatoires floues (چکیده)
39 - Measurement Error Effect On the Performance of the Fuzzy Process Capability (چکیده)
40 - استفاده از طراحی اقتصادی نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای در تحلیل شاخص Cpp (چکیده)
41 - Baysian Estimation of Lifetime Performance Index Based on RSS Sample on RSS Sample (چکیده)
42 - Estimating the Performance of Series System’s Production Process (چکیده)
43 - مقایسه دو شبکه عصبی ANFIS و RBF در نمودارهای کنترل فازی فرآیندهای تولید (چکیده)
44 - بهینه سازی نمودار کنترل کیفیت توام دومرحله ای x-بار و S با فاصله نمونه برداری متغیر (چکیده)
45 - بهینه سازی مدل طرح اقتصادی نمودار کنترل x-بار تحت نمونه گیری دو مرحله ای در تحلیل شاخص ناکارایی Cpp (چکیده)
46 - تشخیص الگوهای نمودار کنترل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و نرم افزار R (چکیده)
47 - X-MR control chart for autocorrelated fuzzy data using Dp,q-distance (چکیده)
48 - رگرسون فازی با پهناهای متغیر در جملا خطا (چکیده)
49 - طراحی اقتصادی نمودار کنترل برای شاخص ناکارایی Cpp (چکیده)
50 - نمودارهای کنترل ناپارامتری فازی (چکیده)
51 - Assessing manufacturing process capability with imprecise data based on fuzzy Cpi (چکیده)
52 - بررسی ساختار وابستگی زمان های اصابت فرآیندهای تصادفی دو بعدی (چکیده)
53 - Designing a Quality Control System for Mean Vector and Change Point Diagnosis in Multivariate Normal Process (چکیده)
54 - Learning parameters of fuzzy Bayesian Network based on imprecise observations (چکیده)
55 - Least-squares approach to regression modeling in full interval-valued fuzzy environment (چکیده)
56 - Estimation of Cpmk Process Capability Index Based on Bootstrap Method For Weibull Distribution: A Case Study (چکیده)
57 - A new generation of process capability indices based on fuzzy measurements (چکیده)
58 - Fuzzy Regression Model With Interval-Valued Fuzzy Input-Output Data (چکیده)
59 - A new method to measure the distance between interval-valued fuzzy numbers (چکیده)
60 - رگرسیون کمترین توانهای دوم برای دادههای ورودی و خروجی فازی بازهای- مقدار (چکیده)
61 - On the variance of fuzzy random variable using Dp,q-Distance (چکیده)
62 - آزمون بوت استرپ فازی روی میانگین با استفاده از فاصله Dp,q (چکیده)
63 - AOQ and ATI for Double Sampling Plan with Using Fuzzy Binomial Distribution (چکیده)
64 - Dp,q-DISTANCE AND ITS APPLICATION FOR CONSTRUCTING CONFIDENCE INTERVAL FOR Cpm BASED ON FUZZY DATA (چکیده)
65 - Supplier Selection Based on Fuzzy Inertial Capability Index (چکیده)
66 - Inertial capability index based on fuzzy data (چکیده)
67 - Sequential Sampling Plan with Fuzzy Parameters (چکیده)
68 - Computing a fuzzy shortest path in a network with mixed fuzzy arc lengths using lengths using a-Cut (چکیده)
69 - Acceptance Single Sampling Plan By Using of Poisson Distribution (چکیده)
70 - A Novel Approach for Finding a Shortest Path in a Mixed Fuzzy NetworkFuzzy Network (چکیده)
71 - Inspection error and its effects on single sampling plans with fuzzy parameters (چکیده)
72 - A Fuzzy Bootstrap Test for the Mean with Dp,q-distance (چکیده)
73 - Chain Sampling Plan Using Fuzzy Probability Theory (چکیده)
74 - A new method for constructing confidence interval for Cpm based on fuzzy data (چکیده)
75 - Measurement error effects on the performance of the process capability index based on fuzzy tolerance interval (چکیده)
76 - Acceptance single sampling plan with fuzzy parameter (چکیده)
77 - Sequential sampling plan using fuzzy SPRT (چکیده)
78 - Fuzzy process capability plots for families of one-sided specification limits (چکیده)
79 - Fuzzy Tolerance Region and Process Capability Analysis (چکیده)
80 - Fuzzy Bayesian system reliability assessment based on prior two-parameter exponential distribution under different loss functions (چکیده)
81 - Confidence Interval for Cpm Based on Dp,q Distance (چکیده)
82 - Monitoring Fuzzy Capability Index Cpk by using the EWMA Control Chart with Imprecise Data (چکیده)
83 - Validation of the Physical Self-Perception Profile (PSPP) in a Sample of Depressed Danish Psychiatric Patients: Applying Factor Analyses (چکیده)