بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بهرام صادق پور گیلده


موارد یافت شده: 155

1 - MAD Control Chart for Autoregressive Models with Skew-Normal Distribution (چکیده)
2 - Uncertain random portfolio selection based on risk curve (چکیده)
3 - RA-CUSUM chart based on LR-fuzzy data (چکیده)
4 - Fuzzy process capability indices for simple linear profile (چکیده)
5 - Optimal design of overall-yield-based variable repetitive sampling plans for process with multiple characteristics (چکیده)
6 - The most Tsallis entropy copula (چکیده)
7 - ( 1901-4968 ) On the Non-Parametric Multivariate Control Charts in Fuzzy Environment (چکیده)
8 - The design of Bayesian generalized likelihood ratio control chart for monitoring the normal process mean (چکیده)
9 - Joint dependence distribution of data set using optimizing Tsallis copula entropy (چکیده)
10 - منحنی هــای لــورنتس پــارامتری و ارتبــاط آن بــا شــاخص های قابلیت اعتماد (چکیده)
11 - A general fuzzy TOPSIS model in multiple criteria decision making (چکیده)
12 - مروری بر نمودارهای کنترل آماری فرایند در محیط فازی (چکیده)
13 - A group multiple dependent state sampling plan using truncated life test for the Weibull distribution (چکیده)
14 - Fuzzy double variable sampling plan (چکیده)
15 - Modified Fuzzy Multiple Deferred State Sampling Plan (چکیده)
16 - نمودار کنترل آماری کیفیت فازی برای داده های طول عمر (چکیده)
17 - معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس دادههای فازی (چکیده)
18 - Some properties of double truncated distributions and their application in view of income inequality (چکیده)
19 - On the non-parametric multivariate control charts in fuzzy environment (چکیده)
20 - Analysis of dependent risk models based on Sarmanov copula (چکیده)
21 - A Fuzzy optimal planned replacement time based on availability and cost functions (چکیده)
22 - طرح نمونه گیری برای پذیرش دنباله ای برای مشخصه طول عمر در محیط فازی (چکیده)
23 - An economic design of rectifying single sampling plans via maxima nomination sampling in the presence of inspection errors (چکیده)
24 - Fuzzy nonparametric estimation of capability index Cpk (چکیده)
25 - طرح اصلاحی نمونه گیری پذیرشی تعویقی چندگانه (چکیده)
26 - Fuzzy process capability indices for simple linear profile (چکیده)
27 - غالب بودن شانسی: معیاری برای مقایسه سیستم های پیچیده در فضای شانس (چکیده)
28 - دسترس پذیری سیستم های مهندسی با طول عمر فازی (چکیده)
29 - نمودار های کنترل فازی براساس پروفایل ها (چکیده)
30 - طرح اصلاحی نمونه گیری یک مرحله ای متغیر فازی (چکیده)
31 - An entropic structure in capability indices (چکیده)
32 - Connection of Generalized Failure Rate and Generalized Reversed Failure Rate with Inequality Curves (چکیده)
33 - The effect of measurement error on the process incapability index (چکیده)
34 - Investigation of Psychometric Characteristics of Persian Version of Sport Attributional Style Scale (SASS) Among Elite Athletes (چکیده)
35 - An optimal planned replacement time based on availability and cost functions for a system subject to three types of failures (چکیده)
36 - نمودار RA-CUSUM بر اساس داده های فازی (چکیده)
37 - Maximum entropy of capability indices (چکیده)
38 - A new multivariate process capability index (چکیده)
39 - The effects of misclassification errors on multiple deferred state attribute sampling plan (چکیده)
40 - The design of geometric generalized likelihood ratio control chart (چکیده)
41 - Hypothesis testing for the lifetime performance index based on ranked set sampling (چکیده)
42 - Capability Indices for Rayleigh Process (چکیده)
43 - بررسی وضعیت بخش حمل و نقل استان مازندران و مقایسه آن با ویژگی‌های بخش حمل و نقل دیگر استان‌های کشور (چکیده)
44 - Influence of Salicylic Acid on Physiological Factors in Rice (Oryza Sativa U Cultivars) (چکیده)
45 - Study of Growth Factors, α-amylase and Peroxidase Activity in Various Cultivars of Rice (Oryza sativa L.) Under Vanillic Acid Stress (چکیده)
46 - تاثیر یک جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز در روز به مدت یک هفته بر برخی آنزیم های کبدی دختران (چکیده)
47 - تاثیر یک جلسه دو وامانده ساز با شدت های متفاوت بر مقادیر آدیپونکتین زنان فعال (چکیده)
48 - تاثیر یک برنامه منتخب ورزش درمانی درآب بر درد، عملکرد و زمان تحرک بیماران زن مبتلا به کمردرد مکانیکی (چکیده)
49 - مطالعه میزان کار و برخی شاخص های فیزیولوژیکی داوران نخبه فوتبال ایران (چکیده)
50 - تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت اسیدفولیک بر سطوح هوموسیستئین پلاسمای مردان جوان فعال به دنبال یک جلسه تمرین وامانده ساز (چکیده)
51 - Chance Order of Two Uncertain Random Variables (چکیده)
52 - Fuzzy multiple deferred state variable sampling plan (چکیده)
53 - Rectifying Fuzzy Multiple Deferred State Variable Sampling Plan (چکیده)
54 - Kolmogorov-Smirnov two-sample test in fuzzy environment (چکیده)
55 - جایگزینی آزمون نسبت احتمال دنباله ای با ماسک V در نمودارکنترل جمع تجمعی (چکیده)
56 - Fuzzy nonparametric predictive inference for reliability of parallel systems (چکیده)
57 - تاثیر خطای بازرسی بر قدرت تشخیص طرح نمونه گیری تعویقی چندگانه (چکیده)
58 - تأثیر خطاهای بازرسی بر منحنی مشخصه عملکرد طرح نمونه گیری تعویقی چندگانه در محیط فازی (چکیده)
59 - Relationship between the weighted distributions and some inequality measures (چکیده)
60 - Comparison Between the Economic-Statistical Design of Double and Triple Sampling X¯ Control Charts (چکیده)
61 - Modified Sequential Sampling Plan Using Fuzzy SPRT (چکیده)
62 - An Economic Design of Rectifying Double Acceptance Sampling Plans via Maxima Nomination Sampling (چکیده)
63 - Designing a Multiple Deferred State Attribute Sampling Plan in a Fuzzy Environment (چکیده)
64 - The Connection between Inequality Measures and Reliability Aspects (چکیده)
65 - Some Measures of Income Inequality and Reliability of Systems (چکیده)
66 - مفاهیم سالخوردگی و ارتباط آنها با شاخص های نابرابری (چکیده)
67 - Multiple Deferred State Sampling Plan with Fuzzy Parameter (چکیده)
68 - Sign control chart based on ranked set sampling (چکیده)
69 - Lifetime performance index based on ranked set sampling (چکیده)
70 - Investigating Sport attributional style, Sport self-efficacy and Creativity in Elite Team Athletes (چکیده)
71 - Bootstrap test for process capability indices (چکیده)
72 - Fuzzy multiple deferred state attribute sampling plan in the presence of inspection errors (چکیده)
73 - A general p-value-based approach for testing quality by considering fuzzy hypotheses (چکیده)
74 - A New Fuzzy Process Capability Index for Asymmetric Tolerance Interval (چکیده)
75 - Construction of Fuzzy Multiple Deferred State Sampling Plan (چکیده)
76 - How inspection errors affect the performance of conditional sampling plan (چکیده)
77 - مطالعه ی مقایسه ای شاخص های توزیع درامد استان خراسان جنوبی با کشور طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱393 (چکیده)
78 - Fuzzy multivariate process capability vector (چکیده)
79 - Quality Control Analysis based on Fuzzy Hypotheses (چکیده)
80 - Assessing the Lifetime Performance Index based on Ranked Set and Median Ranked Set Sampling (چکیده)
81 - رابطه برخی از مفاهیم شاخصهای نابرابری اقتصاد و قابلیت اعتماد (چکیده)
82 - استنباط پیشگو ناپارامتری فازی بهینه برای طرح نمونه گیری جهت پذیرش یک مرحله ای (چکیده)
83 - ON THE MULTIVARIATE PROCESS CAPABILITY VECTOR IN FUZZY ENVIRONMENT (چکیده)
84 - ASSESSING PROCESS PERFORMANCE WITH INCAPABILITY INDEX BASED ON FUZZY CRITICAL VALUE (چکیده)
85 - طرح های نمونه گیری جهت پذیرش در محیط فازی (چکیده)
86 - طرح نمونه گیری تعویقی جهت پذیرش انباشته برای مشخصه های وصفی با پارامتر فازی (چکیده)
87 - ?Why Fuzzy Quality (چکیده)
88 - Estimating The lifetime performance index of Products for Two-Parameter Exponential Distribution With the Progressive First-Failure Censored Sample (چکیده)
89 - A class of process capability indices for asymmetric tolerances (چکیده)
90 - Optimal Cusum Control Chart for Censored Reliability Data with Log-logistic Distribution (چکیده)
91 - Fuzzy multivariate process capability vector (چکیده)
92 - A Simple but Efficient Approach for Testing Fuzzy Hypotheses (چکیده)
93 - Nonparametric Tests for Median in Fuzzy Environment (چکیده)
94 - استنباط پیشگو ناپارامتری فازی برای کمیتهای تصادفی برنولی (چکیده)
95 - A modified multivariate process capability vector (چکیده)
96 - بررسی شاخص کارایی طول عمر توزیع بیرنبام-ساندرز (چکیده)
97 - نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی براساس اعداد فازی (چکیده)
98 - تعیین متوسط طول چرخه یک فرایند تولید با استفاده از زنجیره مارکف (چکیده)
99 - Central limit theorem for linearly dependent fuzzy random variables (چکیده)
100 - Reducible fuzzy Markov chain and ‎fuzzy absorption probability (چکیده)
101 - Dp,q-Distance and the Strong Law of ‎Large Number for Negatively ‎Dependent Fuzzy Random Variables (چکیده)
102 - A comprehensive fuzzy topsis model ‎ in multiple criteria decision making (چکیده)
103 - The law of the Iterated logarithm theorem for negative dependent random variables (چکیده)
104 - عدم قطعیت در فرآیند های تصادفی و ‏زنجیرهای مارکف‎ ‎فازی ‏ (چکیده)
105 - حل عددی معادلات انتگرال فازی فردهلم خطی نوع دوم با استفاده از موجک هار (چکیده)
106 - Dp,q−distance and partial correlation coefficient of fuzzy random variables (چکیده)
107 - ‎Multivariate Process Capability Index based on fuzzy tolerance region (چکیده)
108 - Comparison of Cp, Cpk and Cp-‎tilde process capability indices in ‎the case of measurement error ‎occurrence (چکیده)
109 - A goodness of fit index to reliability analysis in fuzzy model (چکیده)
110 - La distance-Dp,q et le coefficient de correlation entre deux variables aleatoires floues (چکیده)
111 - Measurement Error Effect On the Performance of the Fuzzy Process Capability (چکیده)
112 - استفاده از طراحی اقتصادی نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای در تحلیل شاخص Cpp (چکیده)
113 - Baysian Estimation of Lifetime Performance Index Based on RSS Sample on RSS Sample (چکیده)
114 - Estimating the Performance of Series System’s Production Process (چکیده)
115 - مقایسه دو شبکه عصبی ANFIS و RBF در نمودارهای کنترل فازی فرآیندهای تولید (چکیده)
116 - بهینه سازی نمودار کنترل کیفیت توام دومرحله ای x-بار و S با فاصله نمونه برداری متغیر (چکیده)
117 - بهینه سازی مدل طرح اقتصادی نمودار کنترل x-بار تحت نمونه گیری دو مرحله ای در تحلیل شاخص ناکارایی Cpp (چکیده)
118 - تشخیص الگوهای نمودار کنترل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و نرم افزار R (چکیده)
119 - X-MR control chart for autocorrelated fuzzy data using Dp,q-distance (چکیده)
120 - رگرسون فازی با پهناهای متغیر در جملا خطا (چکیده)
121 - طراحی اقتصادی نمودار کنترل برای شاخص ناکارایی Cpp (چکیده)
122 - نمودارهای کنترل ناپارامتری فازی (چکیده)
123 - Assessing manufacturing process capability with imprecise data based on fuzzy Cpi (چکیده)
124 - بررسی ساختار وابستگی زمان های اصابت فرآیندهای تصادفی دو بعدی (چکیده)
125 - Designing a Quality Control System for Mean Vector and Change Point Diagnosis in Multivariate Normal Process (چکیده)
126 - Learning parameters of fuzzy Bayesian Network based on imprecise observations (چکیده)
127 - Least-squares approach to regression modeling in full interval-valued fuzzy environment (چکیده)
128 - Estimation of Cpmk Process Capability Index Based on Bootstrap Method For Weibull Distribution: A Case Study (چکیده)
129 - A new generation of process capability indices based on fuzzy measurements (چکیده)
130 - Fuzzy Regression Model With Interval-Valued Fuzzy Input-Output Data (چکیده)
131 - A new method to measure the distance between interval-valued fuzzy numbers (چکیده)
132 - رگرسیون کمترین توانهای دوم برای دادههای ورودی و خروجی فازی بازهای- مقدار (چکیده)
133 - On the variance of fuzzy random variable using Dp,q-Distance (چکیده)
134 - آزمون بوت استرپ فازی روی میانگین با استفاده از فاصله Dp,q (چکیده)
135 - AOQ and ATI for Double Sampling Plan with Using Fuzzy Binomial Distribution (چکیده)
136 - Dp,q-DISTANCE AND ITS APPLICATION FOR CONSTRUCTING CONFIDENCE INTERVAL FOR Cpm BASED ON FUZZY DATA (چکیده)
137 - Supplier Selection Based on Fuzzy Inertial Capability Index (چکیده)
138 - Inertial capability index based on fuzzy data (چکیده)
139 - Sequential Sampling Plan with Fuzzy Parameters (چکیده)
140 - Computing a fuzzy shortest path in a network with mixed fuzzy arc lengths using lengths using a-Cut (چکیده)
141 - Acceptance Single Sampling Plan By Using of Poisson Distribution (چکیده)
142 - A Novel Approach for Finding a Shortest Path in a Mixed Fuzzy NetworkFuzzy Network (چکیده)
143 - Inspection error and its effects on single sampling plans with fuzzy parameters (چکیده)
144 - A Fuzzy Bootstrap Test for the Mean with Dp,q-distance (چکیده)
145 - Chain Sampling Plan Using Fuzzy Probability Theory (چکیده)
146 - A new method for constructing confidence interval for Cpm based on fuzzy data (چکیده)
147 - Measurement error effects on the performance of the process capability index based on fuzzy tolerance interval (چکیده)
148 - Acceptance single sampling plan with fuzzy parameter (چکیده)
149 - Sequential sampling plan using fuzzy SPRT (چکیده)
150 - Fuzzy process capability plots for families of one-sided specification limits (چکیده)
151 - Fuzzy Tolerance Region and Process Capability Analysis (چکیده)
152 - Fuzzy Bayesian system reliability assessment based on prior two-parameter exponential distribution under different loss functions (چکیده)
153 - Confidence Interval for Cpm Based on Dp,q Distance (چکیده)
154 - Monitoring Fuzzy Capability Index Cpk by using the EWMA Control Chart with Imprecise Data (چکیده)
155 - Validation of the Physical Self-Perception Profile (PSPP) in a Sample of Depressed Danish Psychiatric Patients: Applying Factor Analyses (چکیده)