بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بهرام صادق پور گیلده


موارد یافت شده: 104

1 - Chance Order of Two Uncertain Random Variables (چکیده)
2 - Fuzzy multiple deferred state variable sampling plan (چکیده)
3 - Rectifying Fuzzy Multiple Deferred State Variable Sampling Plan (چکیده)
4 - Kolmogorov-Smirnov two-sample test in fuzzy environment (چکیده)
5 - جایگزینی آزمون نسبت احتمال دنباله ای با ماسک V در نمودارکنترل جمع تجمعی (چکیده)
6 - Fuzzy nonparametric predictive inference for reliability of parallel systems (چکیده)
7 - تاثیر خطای بازرسی بر قدرت تشخیص طرح نمونه گیری تعویقی چندگانه (چکیده)
8 - تأثیر خطاهای بازرسی بر منحنی مشخصه عملکرد طرح نمونه گیری تعویقی چندگانه در محیط فازی (چکیده)
9 - Relationship between the weighted distributions and some inequality measures (چکیده)
10 - Comparison Between the Economic-Statistical Design of Double and Triple Sampling X¯ Control Charts (چکیده)
11 - Modified Sequential Sampling Plan Using Fuzzy SPRT (چکیده)
12 - An Economic Design of Rectifying Double Acceptance Sampling Plans via Maxima Nomination Sampling (چکیده)
13 - Designing a Multiple Deferred State Attribute Sampling Plan in a Fuzzy Environment (چکیده)
14 - The Connection between Inequality Measures and Reliability Aspects (چکیده)
15 - Some Measures of Income Inequality and Reliability of Systems (چکیده)
16 - مفاهیم سالخوردگی و ارتباط آنها با شاخص های نابرابری (چکیده)
17 - Multiple Deferred State Sampling Plan with Fuzzy Parameter (چکیده)
18 - Sign control chart based on ranked set sampling (چکیده)
19 - Lifetime performance index based on ranked set sampling (چکیده)
20 - Bootstrap test for process capability indices (چکیده)
21 - Fuzzy multiple deferred state attribute sampling plan in the presence of inspection errors (چکیده)
22 - A general p-value-based approach for testing quality by considering fuzzy hypotheses (چکیده)
23 - A New Fuzzy Process Capability Index for Asymmetric Tolerance Interval (چکیده)
24 - Construction of Fuzzy Multiple Deferred State Sampling Plan (چکیده)
25 - How inspection errors affect the performance of conditional sampling plan (چکیده)
26 - مطالعه ی مقایسه ای شاخص های توزیع درامد استان خراسان جنوبی با کشور طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱393 (چکیده)
27 - Fuzzy multivariate process capability vector (چکیده)
28 - Quality Control Analysis based on Fuzzy Hypotheses (چکیده)
29 - Assessing the Lifetime Performance Index based on Ranked Set and Median Ranked Set Sampling (چکیده)
30 - رابطه برخی از مفاهیم شاخصهای نابرابری اقتصاد و قابلیت اعتماد (چکیده)
31 - استنباط پیشگو ناپارامتری فازی بهینه برای طرح نمونه گیری جهت پذیرش یک مرحله ای (چکیده)
32 - ON THE MULTIVARIATE PROCESS CAPABILITY VECTOR IN FUZZY ENVIRONMENT (چکیده)
33 - ASSESSING PROCESS PERFORMANCE WITH INCAPABILITY INDEX BASED ON FUZZY CRITICAL VALUE (چکیده)
34 - طرح های نمونه گیری جهت پذیرش در محیط فازی (چکیده)
35 - طرح نمونه گیری تعویقی جهت پذیرش انباشته برای مشخصه های وصفی با پارامتر فازی (چکیده)
36 - ?Why Fuzzy Quality (چکیده)
37 - Estimating The lifetime performance index of Products for Two-Parameter Exponential Distribution With the Progressive First-Failure Censored Sample (چکیده)
38 - A class of process capability indices for asymmetric tolerances (چکیده)
39 - Optimal Cusum Control Chart for Censored Reliability Data with Log-logistic Distribution (چکیده)
40 - Fuzzy multivariate process capability vector (چکیده)
41 - A Simple but Efficient Approach for Testing Fuzzy Hypotheses (چکیده)
42 - Nonparametric Tests for Median in Fuzzy Environment (چکیده)
43 - استنباط پیشگو ناپارامتری فازی برای کمیتهای تصادفی برنولی (چکیده)
44 - A modified multivariate process capability vector (چکیده)
45 - بررسی شاخص کارایی طول عمر توزیع بیرنبام-ساندرز (چکیده)
46 - نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی براساس اعداد فازی (چکیده)
47 - تعیین متوسط طول چرخه یک فرایند تولید با استفاده از زنجیره مارکف (چکیده)
48 - Central limit theorem for linearly dependent fuzzy random variables (چکیده)
49 - Reducible fuzzy Markov chain and ‎fuzzy absorption probability (چکیده)
50 - Dp,q-Distance and the Strong Law of ‎Large Number for Negatively ‎Dependent Fuzzy Random Variables (چکیده)
51 - A comprehensive fuzzy topsis model ‎ in multiple criteria decision making (چکیده)
52 - The law of the Iterated logarithm theorem for negative dependent random variables (چکیده)
53 - عدم قطعیت در فرآیند های تصادفی و ‏زنجیرهای مارکف‎ ‎فازی ‏ (چکیده)
54 - حل عددی معادلات انتگرال فازی فردهلم خطی نوع دوم با استفاده از موجک هار (چکیده)
55 - Dp,q−distance and partial correlation coefficient of fuzzy random variables (چکیده)
56 - ‎Multivariate Process Capability Index based on fuzzy tolerance region (چکیده)
57 - Comparison of Cp, Cpk and Cp-‎tilde process capability indices in ‎the case of measurement error ‎occurrence (چکیده)
58 - A goodness of fit index to reliability analysis in fuzzy model (چکیده)
59 - La distance-Dp,q et le coefficient de correlation entre deux variables aleatoires floues (چکیده)
60 - Measurement Error Effect On the Performance of the Fuzzy Process Capability (چکیده)
61 - استفاده از طراحی اقتصادی نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای در تحلیل شاخص Cpp (چکیده)
62 - Baysian Estimation of Lifetime Performance Index Based on RSS Sample on RSS Sample (چکیده)
63 - Estimating the Performance of Series System’s Production Process (چکیده)
64 - مقایسه دو شبکه عصبی ANFIS و RBF در نمودارهای کنترل فازی فرآیندهای تولید (چکیده)
65 - بهینه سازی نمودار کنترل کیفیت توام دومرحله ای x-بار و S با فاصله نمونه برداری متغیر (چکیده)
66 - بهینه سازی مدل طرح اقتصادی نمودار کنترل x-بار تحت نمونه گیری دو مرحله ای در تحلیل شاخص ناکارایی Cpp (چکیده)
67 - تشخیص الگوهای نمودار کنترل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و نرم افزار R (چکیده)
68 - X-MR control chart for autocorrelated fuzzy data using Dp,q-distance (چکیده)
69 - رگرسون فازی با پهناهای متغیر در جملا خطا (چکیده)
70 - طراحی اقتصادی نمودار کنترل برای شاخص ناکارایی Cpp (چکیده)
71 - نمودارهای کنترل ناپارامتری فازی (چکیده)
72 - Assessing manufacturing process capability with imprecise data based on fuzzy Cpi (چکیده)
73 - بررسی ساختار وابستگی زمان های اصابت فرآیندهای تصادفی دو بعدی (چکیده)
74 - Designing a Quality Control System for Mean Vector and Change Point Diagnosis in Multivariate Normal Process (چکیده)
75 - Learning parameters of fuzzy Bayesian Network based on imprecise observations (چکیده)
76 - Least-squares approach to regression modeling in full interval-valued fuzzy environment (چکیده)
77 - Estimation of Cpmk Process Capability Index Based on Bootstrap Method For Weibull Distribution: A Case Study (چکیده)
78 - A new generation of process capability indices based on fuzzy measurements (چکیده)
79 - Fuzzy Regression Model With Interval-Valued Fuzzy Input-Output Data (چکیده)
80 - A new method to measure the distance between interval-valued fuzzy numbers (چکیده)
81 - رگرسیون کمترین توانهای دوم برای دادههای ورودی و خروجی فازی بازهای- مقدار (چکیده)
82 - On the variance of fuzzy random variable using Dp,q-Distance (چکیده)
83 - آزمون بوت استرپ فازی روی میانگین با استفاده از فاصله Dp,q (چکیده)
84 - AOQ and ATI for Double Sampling Plan with Using Fuzzy Binomial Distribution (چکیده)
85 - Dp,q-DISTANCE AND ITS APPLICATION FOR CONSTRUCTING CONFIDENCE INTERVAL FOR Cpm BASED ON FUZZY DATA (چکیده)
86 - Supplier Selection Based on Fuzzy Inertial Capability Index (چکیده)
87 - Inertial capability index based on fuzzy data (چکیده)
88 - Sequential Sampling Plan with Fuzzy Parameters (چکیده)
89 - Computing a fuzzy shortest path in a network with mixed fuzzy arc lengths using lengths using a-Cut (چکیده)
90 - Acceptance Single Sampling Plan By Using of Poisson Distribution (چکیده)
91 - A Novel Approach for Finding a Shortest Path in a Mixed Fuzzy NetworkFuzzy Network (چکیده)
92 - Inspection error and its effects on single sampling plans with fuzzy parameters (چکیده)
93 - A Fuzzy Bootstrap Test for the Mean with Dp,q-distance (چکیده)
94 - Chain Sampling Plan Using Fuzzy Probability Theory (چکیده)
95 - A new method for constructing confidence interval for Cpm based on fuzzy data (چکیده)
96 - Measurement error effects on the performance of the process capability index based on fuzzy tolerance interval (چکیده)
97 - Acceptance single sampling plan with fuzzy parameter (چکیده)
98 - Sequential sampling plan using fuzzy SPRT (چکیده)
99 - Fuzzy process capability plots for families of one-sided specification limits (چکیده)
100 - Fuzzy Tolerance Region and Process Capability Analysis (چکیده)
101 - Fuzzy Bayesian system reliability assessment based on prior two-parameter exponential distribution under different loss functions (چکیده)
102 - Confidence Interval for Cpm Based on Dp,q Distance (چکیده)
103 - Monitoring Fuzzy Capability Index Cpk by using the EWMA Control Chart with Imprecise Data (چکیده)
104 - Validation of the Physical Self-Perception Profile (PSPP) in a Sample of Depressed Danish Psychiatric Patients: Applying Factor Analyses (چکیده)