بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حمید رحیمیان مشهدی


موارد یافت شده: 35

1 - تعیین دماهای بهینۀ جوانه زنی بذر گیاه دارویی خارخسک ) Tribulus terrestris (چکیده)
2 - در پاسخ به نور و R. crispus و Rumex obtosifolius مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک شرایط رطوبتی خاک (چکیده)
3 - ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (چکیده)
4 - اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (چکیده)
5 - در گوجه فرنگی (Orobanche aegyptiaca) کنترل شیمیایی گل جالیزمصری با علفکش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون (چکیده)
6 - SCREENING OF RESISTANCE TO EGYPTIAN BROOMRAPE INFECTION IN TOMATO VARIETIES (چکیده)
7 - بررسی وضعیت علم علف های هرز طی سال های 89-1388 (چکیده)
8 - ارزیابی عملکرد و اجزا ی عملکرد لوبیا تحت شرایط مختلف تهیه بستر بذر و دزهای مختلف علف کش تریفلورالین (چکیده)
9 - تاثیر محیط های کشت متفاوت برجوانه زنی بذور تاج خروس ریشه قرمز و سلمک (چکیده)
10 - کنترل گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش گلیفوزیت (چکیده)
11 - اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) (چکیده)
12 - اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن در گندم زمستانه (Triticum aestivum ) بر میزان خسارت خردل وحشی(Sinapis arvensis ) (چکیده)
13 - جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L. ) در واکنش به دما (چکیده)
14 - بررسی اثر تراکم و فواصل ردیف بر عملکرد ماش و اجزاء عملکرد (Vigna radiata) (چکیده)
15 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی در برخی از ژنوتیپ های نخود تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
16 - بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L. ) (چکیده)
17 - ارز یابی تغییرات مکانی و واکنش علفهای هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند در مشهد (چکیده)
18 - the effect of early season drought on chlorophyll a fluorescence in sugar beet (چکیده)
19 - تاثير خردل وحشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم پاييزه در مقادير و زمانهاي مصرف نيتروژن (چکیده)
20 - اثر شدت تشعشع و كيفيت نور بر سرعت نمو و توزيع ماده خشك تاج خروس (چکیده)
21 - دوره بحراني كنترل علفهاي هرز در ذرت سيلويي(zea mays) (چکیده)
22 - اثر تنش رطوبت تراكم و رقم بر گندم ديم در شرايط شمال خراسان (چکیده)
23 - effects of photoperiod on the phenological development of redroot pigweed (amaranthus retrofkexus L. (چکیده)
24 - effects of temperature and photoperiod on the phenological development of barnyardgrass (چکیده)
25 - effect of temperature and photoperiod on the phenological devdlop,ent of wild mustard (sinapis arven (چکیده)
26 - physiological and morphological traits associated with genetic yield improvment of Iranian winter wh (چکیده)
27 - effects of salinity and seed treatments on growth and morphology of wild oat(avenafatua L) (چکیده)
28 - effects of three cruciferous weeds on yield and yield components of winter weat(triticum aestivum) (چکیده)
29 - canopy leaf area distribution and light absorption properties of three cruciferous weeds competing w (چکیده)
30 - canopy leaf area distribution and light absorption propertis of three cruciferous weeds competing wi (چکیده)
31 - Role of mineral ions in salt tolerance of two wheat (triticum aestivum L) cultivars (چکیده)
32 - the effects of early season drought on stomatal conduc-tance leaf-air temperature difference and pro (چکیده)
33 - بررسی روند تغییرات عملکرد - رقابت درون گونه ای و رقابت بین گونه ای در برخی ارقام گندم ایرانی در طی50 (چکیده)
34 - بررسی روند تغییرات 50 ساله خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک در برخی از گندم های ایرانی (چکیده)
35 - توليد و تسهيم ماده خشك تاج خروس در كشت خالص و مخلوط با ذرت1 (چکیده)